Hotade arter

Ungefär tio procent av Sveriges djur, växter och svampar är hotade. Det innebär att över 2 000 arter riskerar att försvinna. Vi arbetar med åtgärdsprogram och dispens för fridlysta arter.

Hotade djur och växter

Länsstyrelserna arbetar med runt 150 åtgärdsprogram, för ungefär 300 arter och flera naturtyper. Dessa arter behöver speciella åtgärder, som till exempel slåtter eller naturvårdsbränning, för att överleva.

Dispens för fridlysta arter

Du behöver dispens från Länsstyrelsen för att göra åtgärder som kan påverka fridlysta arter eller deras livsmiljöer.

Stängselbidrag i kalkbarrskog med höga naturvärden

Under hösten 2021 kan du som äger kalkbarrskog med höga naturvärden på Gotland ansöka om bidrag för att stängsla in skogsområdet för bete. Projektet finansieras med medel inom Åtgärdsprogram för hotade arter.

Stängselbidrag i kalkbarrskog med höga naturvärden

Vilda pollinatörer

Länsstyrelsen samordnar arbetet med att förbättra livsmiljöerna i länet för vilda pollinatörer.

Kontakt