Regional skogsstrategi

Det nationella skogsprogrammets vision är ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi".

På Gotland gjordes en förstudie hösten 2018 och under 2019 kommer arbetet pågå med att ta fram en regional skogsstrategi för Gotland som beräknas vara klar till årsskiftet 2019/2020. En regional skogsstrategi för Gotland kommer bidra till det nationella skogsprogrammets vision och mål för de fem fokusområdena.

Gotland kommer inrikta arbetet på fyra (av de fem) fokusområdena i nationella skogsbruksprogrammet, vilka är:

  • Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta.
  • Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt.
  • Innovationer och förädlad råvara i världsklass.
  • Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen.

Den regionala strategin förväntas leda till ökad samsyn och en gemensam nulägesbild av värden i den gotländska skogen.

Arbetet med strategin leds av en styrgrupp med deltagare från Länsstyrelsen, LRF, Mellanskog, Region Gotland, Skogsstyrelsen och Naturskyddsföreningen.

Presentationer

Om Gotlands skogsstrategiPDF, presentation av Lotta Löwhagen Lundberg från Gotlands skogsdialog 9 nov 2019.

Skogens hårda och mjuka värdenPDF, presentation av Emil Sandström från Gotlands skogsdialog 9 nov 2019.

Skogens mångbrukPDF, presentation av Erik Hjärtfors från Gotlands skogsdialog 9 nov 2019.

Kunskapsunderlag

Projektet har under 2019 tagit fram tre olika kunskapsunderlag om den gotländska skogen. Dessa är tänkta att användas som diskussionsunderlag i det fortsatta arbetet.

Kunskapsunderlag för regional skogsstrategi GotlandPDF

Skogens värden och värderingar – en studie om skogliga diskurser och dilemman på GotlandPDF

Kolbalanser för gotländsk skogPDF

Kontakt