Regional skogsstrategi

Det nationella skogsprogrammets vision är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi".

På Gotland gjordes en förstudie hösten 2018 och under 2019-2020 pågick arbetet med att ta fram en regional skogsstrategi för Gotland. Syftet med arbetet har varit att bland de skogliga intressenterna på Gotland förankra en gemensam strategisk inriktning för hur våra skogar på olika sätt ska kunna bidra till en hållbar regional utveckling. ”Gotlands skogsstrategi” är det tillvägagångssätt som vi på Gotland väljer för att bidra till det nationella skogsprogrammets vision. Arbetet med strategin har letts av en styrgrupp med deltagare från Länsstyrelsen, LRF, Mellanskog, Region Gotland, Skogsstyrelsen och Naturskyddsföreningen.

Gotlands skogsstrategi - inriktning 2040PDF

Fem målbilder för Gotlands skogar – så här vill vi ha det:

  • Gotlands produktiva skogsmark brukas hållbart och aktivt med ökad klimatnytta
  • Skogar med höga naturvärden sköts för bevarande av biologisk mångfald och som en resurs för friluftslivet
  • Skogens mångbruk erbjuder unika produkter och tjänster, och bidrar på så sätt till jobb och regional tillväxt
  • Lokal skogsråvara förädlas lokalt – till hållbara produkter för en lokal och global marknad
  • Kontinuerlig kunskapshöjning bidrar till att skogen upplevs som en framtidsnäring och en resurs för hållbar utveckling

Presentationer

Om Gotlands skogsstrategiPDF, presentation av Lotta Löwhagen Lundberg från Gotlands skogsdialog 9 nov 2019.

Skogens hårda och mjuka värdenPDF, presentation av Emil Sandström från Gotlands skogsdialog 9 nov 2019.

Skogens mångbrukPDF, presentation av Erik Hjärtfors från Gotlands skogsdialog 9 nov 2019.

Kunskapsunderlag

Projektet har under 2019 tagit fram tre olika kunskapsunderlag om den gotländska skogen. Dessa är tänkta att användas som diskussionsunderlag i det fortsatta arbetet.

Kunskapsunderlag för regional skogsstrategi GotlandPDF

Skogens värden och värderingar – en studie om skogliga diskurser och dilemman på GotlandPDF

Kolbalanser för gotländsk skogPDF
Rättelse till Kolbalanser för gotländsk skogPDF

Kontakt