Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ta jordbruksmark ur produktion

Nedläggning av jordbruksmark sker vanligen genom skogsplantering, igenväxning eller övergång till annan markanvändning. Om du som brukare eller markägare på Gotland planerar att ta jordbruksmark ur produktion måste du anmäla det till länsstyrelsen.

Anmäl minst åtta månader i förväg

Anmälan ska ske minst åtta månader i förväg. Det gäller både åkermark och betesmark, oavsett vilket trädslag man vill plantera. Det gäller också om man väljer naturlig igenväxning eller annan markanvändning. Anledningen till detta är att länsstyrelsen ska kunna göra en bedömning om natur- och/eller kulturvärden kan skadas.

Länsstyrelsen vill kunna undersöka möjligheterna till fortsatt skötsel av betesmarker och ge råd och stöd om möjligheter finns.

Länsstyrelsen kan i sitt beslut ange vissa villkor som ska gälla. Exempelvis kan det handla om val av trädslag eller om att helt förbjuda plantering.

För närvarande finns ingen färdig blankett, utan du får skriva ett brev, där du förklarar vilken mark det gäller och hur du vill ändra användningsområdet.

Till anmälan ska du bifoga en tydlig kartbeskrivning som visar aktuellt markområde, samt uppgifter om markareal och vilket trädslag som du eventuellt ska plantera. Det är även viktigt att du lämnar uppgifter om vilka biotoper som finns inom eller i anslutning till markområdet. Det kan till exempel röra sig om ett öppet dike, ett odlingsröse, en allé eller åkerholme.

Skicka ditt brev till gotland@lansstyrelsen.se

Undantag vid små åtgärder

Du behöver inte göra någon anmälan om åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön.

Ju mindre areal som tas i anspråk, desto mindre risk att något natur- eller kulturvärde tar skada. Det är starkt rekommenderat att göra en anmälan om du inte är helt säker på natur- och kulturvärden i området.

Att gå över till energiskogs- eller julgransodling på jordbruksmark räknas inte som att ta marken ur produktion. Eftersom sådana planteringar väsentligt påverkar naturmiljön ska du ändå alltid samråda med Länsstyrelsens naturvårdsenhet enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Viktigt att du tar emot rätt jordbruksstöd

Observera att denna anmälan inte är direkt kopplad till jordbruksstödet. Du måste även aktivt begära utträde ur stödsystemet för marken du tar ur produktion. Detta gör du genom att inte söka på området i din SAM-ansökan.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss