Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Växtnäring och växtskydd

Använder du växtskyddsmedel yrkesmässigt? Här finns information om integrerat växtskydd, behörighetsutbildningar och sprutjournaler.

Om du använder växtskyddsmedel yrkesmässigt ska du tillämpa principen för Integrerat växtskydd, IPM. Det handlar om att skapa hållbara växtskyddsstrategier genom att förebygga, bevaka, behovsanpassa och följa upp de insatta åtgärderna. Metoden främjar en hållbar användning av kemiska växtskyddsmedel och ska tillämpas av alla odlare inom EU.

» Integrerat växtskydd på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

» Att förebygga växtskyddsproblem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildning för att använda växtskyddsmedel

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L och 2L behöver du ha behörighet. Genom en grundkurs på fyra dagar får du det användningstillstånd och den behörighet som krävs. Behörigheten gäller i fem år och förnyas genom att delta i en vidareutbildning.

» Krav på godkänd utbildning och utrustning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningsmöjligheter på Gotland

Länsstyrelsen anordnar varje vinter grundkurs och vidareutbildningar i användning av växtskyddsmedel utomhus i klass 1L och 2L.

» Anmälan till kurser i Jordbruksverkets kurskatalog Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokumentera i sprutjournalen

All yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel ska dokumenteras. Det är sprutförarens ansvar att föra sprutjournal. Att föra sprutjournal ger en ökad medvetenhet kring växtskyddsarbetet och möjlighet att förbättra hantering och spridning genom att dra nytta av föregående års behandlingar och resultat.

Detta ska dokumenteras i sprutjournalen:

 • Datum och klockslag (då spridningen är påbörjad)
 • Skifte (skiftesnummer eller fältnamn)
 • Sprutförare (den som utför bekämpningen)
 • Gröda (t.ex. havre, potatis, vårkorn)
 • Syfte med bekämpningen (t.ex. ogräs, svamp, insekter)
 • Växtskyddsmedlets namn (enligt etiketten)
 • Dos (samma måttenhet som etiketten)
 • Om det finns blommande växter (anges om preparatet är bifarligt)
 • Karenstid (om aktuellt även skördedatum)
 • Fasta och anpassade skyddsavstånd (objekt och avstånd i meter)

Inga fält i sprutjournalen ska lämnas tomma. Om någon av punkterna inte är aktuell ska det antecknas. Sprutjournalen ska sparas i 3 år.

» Mall för sprutjournal hos Säkert Växtskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

» Ladda ner appen Sprutjournal från App Store Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

» Ladda ner appen Sprutjournal från Google Play Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Funktionstesta växtskyddssprutan

Sprutor som används yrkesmässigt ska funktionstestas minst vart tredje år av en behörig funktionstestare. Detta för att säkerställa att sprutan är välkalibrerad, i gott skick och lämplig för ändamålet. Ett kontrollmärke ska fästas på utrustningen och protokollet från testet ska skickas digitalt för godkännande hos Jordbruksverket.

Du som lantbrukare ska ha koll på att växtskyddssprutan som används i din växtodling är godkänd av Jordbruksverket, oavsett om du sprutar själv eller lejer in tjänsten.

» Mer info om funktionstest hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

» Hur du ansöker om godkännande hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Potatiskräfta och flyghavre

Ogräset flyghavre och karantänskadegöraren potatiskräfta kan orsaka stora ekonomiska förluster.

När du hittar eller misstänker att du hittat potatiskräfta på din mark ska du anmäla det till Länsstyrelsen eller Jordbruksverket.

Det är du som brukar fastigheten som är skyldig att vidta åtgärder för att flyghavre inte sprids och bekämpa flyghavre genom handplockning eller kemisk bekämpning.

Har du frågor kan du kontakta Länsstyrelsen.

Karantänskadegörare på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Hur du bekämpar flyghavre på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Gift mot råttor

För att få köpa och använda gift mot råttor (biocider klass 1 So) krävs tillstånd.

 • Folkhälsomyndigheten ansvarar för användning med syfte att skydda bostäder eller lokaler för allmänna ändamål, till exempel gårdsbutiker.
 • Arbetsmiljöverket ansvarar för användning där allmänheten inte har tillträde, till exempel i och runt ekonomibyggnader.

Om du har genomgått en särskild utbildning eller prövning hos Folkhälsomyndigheten har du möjlighet att söka tillstånd och använda samtliga biocider i klass 1 So.

Om du har behörighet att använda växtskyddsmedel i klass 1L har du möjlighet att söka tillstånd och använda vissa biocider i klass 1 So.

Användning av biocider ska journalföras liksom användning av växtskyddsmedel. Det som ska dokumenteras är; datum, plats, preparat, eventuell karenstid, syfte med bekämpningen och vem som har utfört bekämpningen. Dokumentationen ska sparas i tre år efter utförd bekämpning och finnas tillgänglig för att uppvisa vid kontroll.

» Journalföring biocider Pdf, 94.6 kB, öppnas i nytt fönster.

» Ansökan om tillstånd att använda biocider hos Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Koppardispens vid slamspridning

Om du är intresserad av att sprida Revaq-certifierat avloppsslam från Visby reningsverk på din åkermark, börja med att kontakta Kent Nordberg eller Jonas Lindström på Region Gotland.

» kent.nordberg@gotland.se
» jonas.lindstrom@gotland.se

Efter kontakt med Region Gotland behöver du ansöka om dispens från gränsvärdet för tillförsel av koppar, vilket söks hos Länsstyrelsen.

Din ansökan om dispens ska innehålla följande:

 • Person- eller organisationsnummer
 • Fastighetsbeteckning
 • Skiftesbeteckningar för aktuella fält
 • Kartbilder på flygfoton, utskrivna från SAM-internet
 • Markkartor med kopparanalys, högst 10 år gamla

Ansökan mejlas till gotland@lansstyrelsen.se

Så här skriver du ut kartbilderna i SAM-internet

 • Gå in under fliken Karta och skiften
 • Under knappen Kartinnehåll bockar du i rutan Visa flygfoto
 • Under knappen Skriv ut klickar du på Skriv ut kartbild
 • Dra i kartbilden för att centrera aktuella fält
 • Klicka på Skriv ut och bilden sparas som en PDF-fil på datorn

Kontakt