Fysisk planering för ett robust och förnyelsebart energisystem

Under 2019 – 2020 driver Länsstyrelsen projektet Fysisk planering för ett robust och förnyelsebart energisystem, finansierat av Energimyndigheten. Vi vill med projektet underlätta för alla som på något sätt är involverade i den fysiska planeringen att drar åt samma håll för att minimera klimatpåverkan och gynna den framtida energiomställningen. Det görs bäst genom samverkan och dialog tidigt i processen men också genom en djupare kunskap och förståelse i ämnet.

Det kan verka självklart men då olika kommunala och regionala aktörer ansvarar för olika frågor, t ex tillväxt, transporter och energi- och klimat, är det något av en utmaning. Det krävs en samordnad planering över sektorsgränser som inte alltid är lätt att få till.

Målet är därför att öka både kunskap och kapacitet hos tjänstepersoner på Länsstyrelsen och Region Gotland samt hos politiker och andra aktörer i länet som verkar inom området fysisk planering. Ökad kunskap om och bättre insikt i ämnet tillsammans med enklare verktyg främjar en samverkande kultur.

Fysisk planering, robusthet och förnyelsebart energisystem – vad är det?

Fysisk planering handlar om att bestämma hur mark- och vattenområden ska användas. Utgångspunkten är plan- och bygglagens (PBL) bestämmelser men en avvägning mellan olika samhällsintressen och enskildas rättigheter är minst lika viktig. Med robusthet menar vi något som är stabilt över tid och förnyelsebart innebär något som vi, i dagsläget ser, aldrig tar slut.

Strävan är att skapa planer för mark- och vattenområden där val av energiresurs och energisystem är hållbart över tid, ständigt förnyas och aldrig tar slut.

Projektet ingår i Energipilot Gotland och har koppling till utvecklingssatsning för totalförsvaret.

Seminarium 1 - Introduktion

Hur fysisk planering kan bidra till energi- och klimatmålenPDF

Seminarium 2 - Fysisk planering för energi- och klimatsmart produktion och lagring av energi

Behovsanalys 1PDF

Gotlands elnätPDF

FjärrvärmePDF

Goda exempel, Austerland EnergiPDF

Återkoppling seminarium 1 och andra exempelPDF

Seminarium 3 - Fysisk planering för energi- och klimatsmart bebyggelseutveckling

Behovsanalys 2PDF

Återkoppling seminarie 1 & 2 och andra exempelPDF

Resurseffektiv bebyggelse, GotlandshemPDF

Seminarium 4 - Fysisk planering för ett energi- och klimatsmart transportsystem

Behovsanalys 3PDF

Ratta GröntPDF

Hållbara transporterPDF

Återkoppling seminarie 1, 2 & 3 och andra exempelPDF


Kontakt