Fysisk planering för ett robust och förnyelsebart energisystem

Länsstyrelsen driver under 2019–2020 projektet Fysisk planering för ett robust och förnyelsebart energisystem. Projektet syftar till att synliggöra behov inom fysisk planering som identifierats i olika nationella, lokala och regionala satsningar och projekt som Gotland medverkar i.

Den fysiska planeringen i form av exempelvis länsplaner, regionala utvecklingsstrategier samt lokala översiktsplaner och detaljplaner är, liksom de kommunala och regionala energi- och klimatstrategierna, viktiga verktyg för att nå en energiomställning och minskad klimatpåverkan.

Då olika kommunala och regionala aktörer ansvarar för olika frågor rörande exempelvis tillväxt, transporter eller energi- och klimat, är det en utmaning att få dessa uppdrag att dra åt samma håll. För att åstadkomma detta krävs en samordnad planering över sektorsgränser.

Om projektet

Genom prioriteringar i sammanvägda planeringsunderlag samt framtagande av indikatorer för uppföljning ska projektet öka deltagarnas kunskap och kapacitet att integrera energi- och klimataspekter i den fysiska planeringen.

Projektets mål är att öka kunskap och kapacitet, hos Länsstyrelsen och Region Gotlands tjänstepersoner samt politiker och andra berörda aktörer inom fysisk planering i länet.

Energimyndigheten har beviljat medel till Länsstyrelsen i Gotlands län till projektet Fysisk planering för ett robust och förnyelsebart energisystem. Projektet ingår i Energipilot Gotland och har koppling till utvecklingssatsning för totalförsvaret.

Under 2020 kommer flera aktiviteter att genomföras med bland annat:

  • Möten för dialog och ökad samordning mellan olika aktörsgrupper
  • Seminarieserie för kunskapshöjning
  • Workshops för avvägningar av olika mål och prioritering av strategiska val
  • Studiebesök tillsammans med experter, tjänstepersoner och politiker.

Kontakt