Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hållbara transporter

Hållbara transporter

Yrkestrafiken står för en stor del av utsläppen av växthusgaser i Sverige. 2018 startade därför det treåriga EU-finansierade projektet Hållbara transporter för att hjälpa gotländska transport företag att utveckla eller komma igång med arbetet att bli energieffektivare och ställa om till förnybara drivmedel.

Hållbara transporter på Gotland var ett treårigt samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland med mål om att främja hållbara transporter och hållbart resande i länet.

För att regionala och nationella miljömål ska uppnås behöver det finnas ett transportsystem på Gotland som både är hållbart och tillgodoser invånarnas behov. Projektet Hållbara transporter har varit en pusselbit för att driva utvecklingen framåt i regionen.

Projektet har fokuserat på praktiska metoder och att vara ett stöd i en hållbar omställning av transportsektorn, samt att arbeta för att öka det hållbara resandet på ön. Tillsammans med lokala transportföretag har projektet testat lösningar,
metoder och strategier, samt utvärderat effekterna utav dessa. Projektresan har på så sätt bidragit till lärande såväl inom projektet, som för företagen och regionen i stort.

Med det övergripande målet om att bidra till utvecklingen av ett hållbart transportsystem på Gotland har projektet arbetat utifrån tre delprojekt med riktade insatser mot hela transportkedjan: lokala transportföretag, klimatsmarta beställare, samt ett ökat hållbart resande.

Kunskapshöjande och stöttande insatser mot transportföretag för att främja omställning till mer hållbara transporter.

Delmål A

Transportföretag på Gotland har…

 • fått ökad kunskap om energi och klimatfrågor och metoder för att minska sin klimatpåverkan.
 • har fått stöttning i sitt arbete för energieffektivisering och minskade växthusgasutsläpp.
 • tagit fram handlingsplaner för att effektivisera sin energianvändning och minska sin klimatpåverkan.
 • kunskap om jämställdhet- och mångfaldsfrågor har ökat och förutsättningarna för att locka fler kvinnor till branschen har förbättrats.

Delprojektet fokuserar på att främja kunskap och krav på hållbarhet inom beställningar och upphandlingar av transporter och mobilitetstjänster.

Delmål B

 • Beställare av transporter har fått ökad kunskap om hållbara transporter och vilka krav som kan ställas i upphandlingar/avtal.
 • Ett forum för dialog mellan beställare och utförare av transporter har etablerats.

Insatser för att öka kunskapen och främja hållbart resande
bland invånarna på Gotland, främst inom arbetspendling och med särskilt fokus på kollektivt resande i form av bussåkande.

Delmål C

 • Behov av och möjligheter för multimodala/intermodala transportlösningar har kartlagts.
 • Arbetsgivare har fått ökad kunskap om kollektivtrafiklösningar och hur de kan inkludera arbetspendling i egna resepolicies eller miljöledningsarbete.
 • En kommunikationskampanjför att förändra resvanor har genomförts.

Hållbara transporter är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland. Projektet har finansierats av Tillväxtverket med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Gotlands anslag 1:1 för regionala tillväxtåtgärder.

Därtill har flera aktörer bidragit till projektets genomförande och riktning, bland annat: Uppsala universitet Campus Gotland, Sveriges åkeriföretag, Gotlands åkericentral och företagarföreningen Tillväxt Gotland. Projektet har även samverkat med andra regionala aktörer och med projekt i andra delar av Sverige för att inhämta kunskap och dela lärdomar.

Medlemsföretag

Gotlands Åkericentral
Taxi Gotland
Translast Transport AB
Roma Grus AB
OSAB
Gotlands lastväxlartransporter AB
Limo Gotland
Vildenger Transport Gotland AB
Kranbil Gotland AB
Gotlands Bilfrakt
Bro Väggarage
Rydgarns Åkeri
Ljugarns Schakt och Transport AB
GLG Frakt AB
Keges Grosshandel AB
Privab
Bosse Åkare Gotland AB

Under tre år hinner det hända mycket. Nedan ser ni åtta av de lärdomar och viktiga insikter som växt fram under projektet.

För att transportföretagen ska fortsätta sin omställningsresa är det av yttersta vikt att beställarsidan på allvar påbörjar sin. Det finns en oro och en trötthet hos transportaktörerna att deras investeringar, förändringar och handlingsplaner inte linjerar med deras kunders prioriteringar. Det behövs samordnade och långsiktiga politiska beslut som skapar förutsättningar för hållbara upphandlingar och med det ökar möjligheten för transportföretag att våga fortsätta den hållbara vägen och investera i miljövänlig teknik och fossilfria fordon.

Beställarna måste axla sitt ansvar i utvecklingen mot hållbar mobilitet på Gotland, genom att ställa krav på hållbarhet och att upphandla transporter på sätt som gynnar en hållbar omställning av såväl små som stora transportföretag. Flera transportföretag har börjat ställa krav på beställarna och efterlysa miljökrav i upphandlingar, det visar på att den lokala transportsektorns medvetenhet och motivation till att arbeta med hållbarhet ökat genom projektet. Det är en utveckling som visar att vi är på rätt väg framåt. Men upphandlingar och inköp av transportrelaterade tjänster behöver
driva på utvecklingen och skapa förutsättningar för den enskilda företagaren att se både nödvändigheten och möjligheten till att ställa om.

Ett behov som flera transportaktörer har uttryckt handlar om långsiktighet för att kunna räkna på investeringar och planera framåt. En viktig del i detta är dels långsiktiga politiska beslut med tydliga direktiv kring exempelvis vilka fossilfria bränslen som med fördel ska väljas, hur infrastrukturen kring tankning och laddning planeras i regionen, samt längre avtalstider för att exempelvis kunna köpa nya fossilfria fordon och räkna hem en stor investering över tid.

Projektet har bidragit till en ökad dialog mellan utförare och beställare av transporter på Gotland, och med det även mellan privata näringen och den offentliga sektorn. Projektet har därigenom kunnat ringa in de kulturella utmaningar som finns i form av föreställningar om varandras handlingsutrymme och agendor, stigman om att inte kunna mötas, rädslor för att göra misstag och andra mänskliga faktorer som påverkar möjligheten till dialog. Lagen om offentlig upphandling begränsar av flera skäl men projektet har visat att det är viktigt att hitta möjligheter för beställarsidan och utförarsidan att föra dialog, när det är möjligt. Det blir därför viktigt att arbetet för att bevara och vidareutveckla denna dialog fortsätter framöver, för bidra till en ökad förståelse om varandras förutsättningar och att gemensamt driva utveckling mot hållbar mobilitet framåt.

Det har varit varierande storlek på de små och medelstora företag som deltagit i projektet men att några av dem utgör de största transportaktörerna i länet, skickar en signal särskilt till mindre transportföretag, att följa i deras spår. Att de något större transportföretagen tar ställning, testar och utvärderar olika metoder och lösningar gör det möjligt för fler och framförallt mindre transportföretag, med mer begränsade resurser, att ta del av lärdomar och kunskap för att sedan implementeras och anpassas till deras förutsättningar. Denna kunskap kan sedan spridas vidare, till exempel genom de nätverk som projektet etablerat mellan gotländska transportföretag.

Att erbjuda både praktiskt och tekniskt stöd, kunskapshöjande insatser och omvärldsbevakning har varit viktigt för att skapa förutsättningar och möjliggöra omställningsarbetet även för de mindre transportaktörerna. Det behövs liknande insatser och stöd framöver, för att företag som börjat sin omställning ska få fortsatt stöd och för att fler företag som är redo att ställa om ska få den chansen.Att få individuellt stöd, som anpassas till just sin verksamhet, är en nyckel i det arbetet. Även om stödjande rapporter, utbildningar och annan information finns tillgängligt, så behövs det “individuell coachning” kombinerat med gemensamma kunskapshöjande aktiviteter och erfarenhetsutbyte. Det är sådana insatser som kan ge svar på frågor och ge stöd kring de utmaningar man som enskild företagare annars kan ha svårt att prioritera och ta sig tid för att sätta sig in i. En annan viktig del i detta är möjligheten att ta del av omvärldsbevakning och tips på aktuella omställningsstöd av en samordnande aktör med resurser.

En stor framgång för projektet är det nätverk för transportaktörer på Gotland som etablerades och utvecklades över tid. Projektet har arrangerat träffar för lokala transportföretag som fungerat som forum för nätverkande där företagen kunnat dela med sig av kunskap, lärdomar, insikter och utmaningar i i sitt pågående hållbarhetsarbete. Nätverket har dels gynnat lärande mellan olika transportaktörer, dels bidragit till att stärka känslan av att aktörerna arbetar tillsammans mot målet om en hållbar transportsektor på Gotland. För projektet har transportföretagens engagemang och drivkraft varit avgörande för genomförandet och måluppfyllnaden. Nätverket och det gemensamma arbete som transportföretagen har gjort, är en nyckel i omställningen på Gotland. Den grund som har lagts med nätverket behöver upprätthållas och vidareutvecklas efter projektets slut.

Projektet har haft täta dialoger med andra ERUF-projekt, däribland ett nationellt projekt genom Länsstyrelsen i Västmanland. Vinsten av detta har varit att utbyta erfarenheter och ta del av varandras resultat, vilket projektet sedan kunnat använda i arbetet på Gotland. Länsstyrelsen i Västmanland har samarbetat med Fair Transport, Sveriges Åkeriföretag, för att främja fler hållbara transporter. Två vägledningar har tagits fram inom ramen för samarbetet. Den ena vänder sig till åkerier, och den andra till transportköpare. Vägledning för transportsäljare innehåller inspiration och tips hur de kan minska företagets klimatpåverkan och energirelaterade kostnader, främst genom bränsleanvändning. Vägledningen för transportköpare vänder sig till företag och till organisationer inom offentligt sektor köper godstransporter återkommande. Vägledningen innehåller inspiration och förslag på hur köpare kan ställa krav vid beställningar eller upphandlingar som främjar klimatsmarta godstransporter.

Många transportföretag har idag viljan att förändra sin verksamhet för att minska miljöbelastningen. Alla företag har däremot inte ekonomiska möjligheter att göra detta. Därför bör åtgärdsförslag vara effektiva och lönsamma, så att företagaren ska få incitament att genomföra energibesparande åtgärder, som samtidigt minskar miljöbelastningen. Ett viktigt första steg innan transportföretag genomför åtgärder för att minska miljöpåverkan, är att införa system och rutin för att mäta effekter av åtgärderna. Detta eftersom mätning i sig själv inte ger några effekter, utan att åtgärder genomförs. Det omvända gäller också: Om företaget inte börjat mäta effekter av åtgärder så saknas drivkraften att införa nya åtgärder, eftersom man inte vet om vilka åtgärder som haft effekt. Lyckade åtgärder som genererar den besparing som planerats ger ett ökat intresse för att införa ytterligare åtgärder. På sikt ger detta en minskad energiförbrukning, konkurrensfördelar vid upphandlingar och en ökad vinst för transportföretagen.

Transportföretagens behov att veta vart man kan söka och få hjälp med hållbarhetsarbetet är ofta stort. Att veta i vilken ände man ska börja och att hålla koll på utvecklingen är en tidskrävande faktor, som gör att vissa aktörer drar sig för att komma igång med hållbarhetsarbetet. Det måste därför vara enkelt och tillgängligt för transportföretagen att hitta material, att ta del av andras erfarenheter och att veta vart de kan söka stöd. Här har myndigheter och andra aktörer inom energioch klimatfrågor ett viktigt uppdrag att förenkla, förtydliga och förankra vart stöd och kunskap finns. Ett arbete som redan gjorts och görs men finns fortsatta möjligheter och behov att utveckla.

Projektets produkter

Slutrapport

Gotland tar stora kliv mot att bli en hållbar ö. Viktiga steg på vägen är att transporter och resor på ön blir mer klimatsmarta, inkluderande och tillgängliga. I denna slutrapport kan du läsa om hur projektet Hållbara transporter arbetat med att främja hållbar mobilitet, hur vi alla berörs av begreppet och hur vi kan bidra till en hållbar omställning av transporter och resande.

Här finns en nedladdningsbar länk till Hållbara transporters slutrapport som pdf Pdf, 13 MB.

Framsidan av Hållbara transporters slutrapport föreställande en familj som cyklar och till höger en innehållsförteckning.

Filminspelning från slutkonferens

Den 27 oktober 2021 hölls en hybrid slutkonferens för projektet. På plats fanns bland annat Patrick Dahl, verksamhetschef på Energicentrum Gotland, Anneli Bergholm Söder, Länsråd för Länsstyrelsen i Gotlands län, Peter Lindström, branschföreträdare för Sveriges åkeriföretag på Gotland och Stefan Ivanell, professor och enhetschef vid Uppsala universitet – campus Gotland.

Konferensens syfte var att lyfta lärdomar och resultat från projektet, men även att diskutera hur det framtida arbetet ska gå till. Om du inte kunde medverka på konferensen kan du ta del av den nedan.

Scenarioanalys för en hållbarare masshantering på Gotland

Ecoloop AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län inom projektet Hållbara transporter, som genomförs med medel från den Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Gotland, genomfört en massbalans, kartläggning av Gotlands materialbehov och en övergripande scenarioanalys för att identifiera vägar för en hållbarare masshantering.

Här finns en nedladdningsbar länk till hela Scenarioanalysen Pdf, 1.4 MB.

Inspirerande filmer om framtidens resande på Gotland

I dessa filmer får du möta såväl gotländska transportföretag på väg mot klimatmålen med stöd av projektet Hållbara transporter, som privatpersoner.

Projektet har under resans gång, utöver det stöd som projektet erbjudit,
presenterat vägar som transportföretagen kan ta för att få olika typer av stöd i sin omställningsresa.

 • Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning

Via Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning kan du få svar på frågan ”var finns pengarna?”.
Läs mer på LEKS webbplats Länk till annan webbplats.

 • Företagsstöd för Grön omställning från Region Gotland

Region Gotland erbjuder affärs- och omställningscheckar till små och medelstora företag verksamma på Gotland.Stödet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, och insatserna ska bidra till att öka tillväxtviljan, öka konkurrenskraften och stärka omställningsförmågan i de gotländska företagen och kan beviljas för att anlita externa tjänster.
Läs mer på Region Gotlands webbplats Länk till annan webbplats.

 • Lär av Energicentrum Gotland

Energicentrum Gotland är också och viktigt stöd där du kan hålla dig uppdaterad kring energiomställningsarbetet på Gotland men också förankring i det nationella arbetet, som till exempel Fossilfritt Sverige.
Läs mer på Energicentrums webbplats Länk till annan webbplats.

 • Klimatinvesteringsstöd via Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt att andra miljömål än "Begränsad klimatpåverkan" påverkas positivt.
Läs mer på länsstyrelsens webbplats

Projektet avslutades 2021-11-30.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss