Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Energi- och klimatomställning

Länsstyrelsen leder det regionala arbetet med energiomställningen och minskad klimatpåverkan. Vi samordnar arbetet och ger stöd till näringsliv, kommuner och myndigheter i dessa frågor. Det handlar till exempel om regional energi- och klimatstrategi, ekonomiska stöd och arenor för samverkan och kunskap.

För att vi ska uppnå uppsatta energi- och klimatmål behöver näringsliv, kommuner och myndigheter samarbeta. Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, öka takten för energieffektivisering och öka andelen förnybar energi.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Ansvarar för att tillsammans med andra aktörer ta fram regionala energi- och klimatstrategier med utgångspunkt i riksdagens energi- och klimatmål.
 • Arbetar med att förmedla kunskap, ge inspiration och fördela ekonomiska stöd för att bidra till målen.
 • Arbetar för att energi och klimat ska bli en integrerad del i alla verksamhets- och politikområden.

Statistik för planering och uppföljning

Länsstyrelsen tar fram energi- och klimatstatistik som kan användas för planering och uppföljning. Bland annat tar vi fram energistatistik över tillförsel, omvandling och användning av energi. Hos SMHI, i den nationella emissionsdatabasen, hittar du nationell och regional statistik för utsläpp av växthusgaser.

Nationella emissionsdatabasen, SMHI Länk till annan webbplats.

Energistatistik, LEKS (länsstyrelsernas Energi- och klimatsamordning) Länk till annan webbplats.

Varje år följer länsstyrelsen upp hur det går inom miljömålen.

Läs mer om hur det går med bland annat "Begränsad klimatpåverkan" under Miljömål Öppnas i nytt fönster.

Vartannat år tar länsstyrelsen fram en energibalans för länet. Den senaste togs fram 2023 med statistik från 2021. Nedan hittar ni ett flödesdiagram från rapporten.

Flödesdiagram från Energibalansen för Gotland

Gotlands energi- och klimatstrategi

Klimatkrisen är en av vår tids största utmaningar. År 2045 är Sveriges mål att ha nettonollutsläpp av växthusgaser. Mot bakgrund av de nationella energi- och klimatpolitiska målen har Länsstyrelsen, på uppdrag av regeringen, lett och samordnat arbetet med framtagandet av en ny energi- och klimatstrategi för Gotland i dialog med aktörer i länet.

Energi- och klimatstrategin syftar till att stärka Gotland som föregångare inom energi- och klimatomställning och stärka aktörssamverkan utifrån en gemensam bild av vad som behöver åstadkommas på Gotland för att bidra till nationella mål. Strategin lyfter fram sex olika fokusområden med målbilder och prioriterade insatsområden för åtgärder.

Tillsammans mot 2030- en energi och klimatstrategi för Gotland Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Under 2019-2020 har två kunskapsunderlag tagits fram inom fokusområdet Areella näringar. Rapporten har tagits fram av SLU på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län. Dessa är tänkta att användas som diskussionsunderlag i det fortsatta arbetet.

Omställning av transportsektorn

Sveriges mål är att växthusgasutsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010 års nivå. Omställningen av transportsektorn behöver uppnås genom ett transporteffektivt samhälle, energieffektiva fordon och en övergång till förnybara drivmedel.

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Syftet med planen är att ge kunskap om nuläge och vägledning kring genomförandet av ett mer omfattande arbete med omställningen till fossilfria transporter i länet. Till grund för uppdraget anges att det är viktigt att få till stånd en kritisk massa av tanknings- och laddningsmöjligheter för att människor ska våga köpa fordon som drivs med förnybara drivmedel.

Plan för arbetet med infrastruktur för elfordon och förnyelsebara drivmedel Pdf, 6.2 MB.

Nätverk och forum för samordning och samverkan

Det finns ett stort intresse för energi- och klimatfrågor på Gotland och i dagsläget finns flera forum för samverkan och dialog. Här samlar vi olika grupper på Gotland med fokus på energiomställning och utsläppsminskning av växthusgaser. Olika aktörer svarar för olika samverkansgrupper, föreningar och nätverk. Energi och klimat är även frågor som berörs inom andra nätverk.

Gotlands Energidialog syftar till att skapa en mötesplats för gotländska aktörer inom klimat-och energiområdet och ska vara ett stöd för arbetet med energieffektivisering och övergång till förnybar energi. Det är ett återkommande arrangemang med olika teman.

Hela världen håller på att ställa om för att bekämpa klimatförändringen och uppnå ett mer hållbart energisystem. Gotland ska vara en förebild inom den omställningen. 2040 ska Gotland vara klimatneutralt och energisystemet ska baseras på förnybar energi. För att nå dit behöver vi bli fler som lär oss mer om energi- och klimatomställningen, något som kampanjen ”Gotland ställer om” ska bidra till.

Länsstyrelsen har varit med och planerat och finansierat kampanjen "Gotland ställer om". Nu står Länsstyrelsen aktivt bakom den genom att internt arbeta med miljöledning, utbilda medarbetare och föra interna samtal om energi och klimat. Externt genom att bidra till kunskapshöjning och dialog om till exempel teknikutveckling, hantering av målkonflikter och möjligheter till finansiering.

Är din organisation engagerad i frågor som rör energi- och klimatomställning? Vill ni vara med och bidra till att fler gotlänningar lär sig mer om de här frågorna? Tillsammans skapar vi innehållet i kampanjen. För att utbyta tankar, kanske samarrangera aktiviteter, knäcka idéer om hur fler kan lockas att delta på aktiviteter etc så arrangeras exempelvis samordninsgmöten där vi kan byta information med varandra.

Läs mer om initiativet och om hur du kan vara delaktig på Energicentrums webbplats Länk till annan webbplats.

Gruppens syfte är att främja framgångsrik etablering av vindkraft på Gotland utifrån befintliga mål och planer, att genom ömsesidigt informationsutbyte, främja gemensam kunskapsutveckling och klargöra regionala förutsättningar för vindkraft. Den består av Länsstyrelsen, Region Gotland, Gotlands Vindelproducenter, GEAB, LRF Gotland, Uppsala universitet Campus Gotland och även andra aktörer bjuds in. Länsstyrelsen har ordförandeskapet.

Gruppen fungerar som ett samverkansforum och som referensgrupp till Länsstyrelsens miljömålsarbete. Den består av Länsstyrelsen Gotland, Region Gotland, Uppsala universitet Campus Gotland, LRF Gotland, Svenskt Näringsliv, Skogsstyrelsen och Naturskyddsföreningen Gotland. Länsstyrelsen har ordförandeskapet.

Vi är en oberoende förening som arbetar på Gotland. Föreningen har funnits i mer än 20 år och sysslar med all sorts klimatenergi och ofossila bränslen. Alla som delar våra intressen är välkomna att vara med i vår förening. Vi försöker anordna föreläsningar och studiebesök några gånger om året. Vi försöker också påverka myndigheter och andra aktörer på energimarknaden för att utveckla och förenkla det som ofta blir stort, svårt och otillgängligt för vanligt folk. Många av oss i föreningen tycker det är roligt att skruva själva och det finns också en bred kompetens inom flera områden.

Webbplats: www.gotlandsvaderkraft.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hållbara Gotland är ett nätverk för företagare och organisationer vars övertygelse är att ett aktivt hållbarhetsarbete stärker relationerna med anställda, kunder och ägare och att det dessutom gynnar tillväxt och lönsamhet. Hållbara Gotland fokuserar främst på att sprida och fördjupa kunskapen om de sjutton Globala målen.

Tillväxt Gotland är sammankallande för det regionala nätverket för energiledning. Med nätverket hoppas vi att deltagande företag kan höja sin energikompetens, utbyta erfarenheter med andra företag, minska energianvändningen och bidra till en energiomställning bort från det fossila.

Webbplats: www.tillvaxtgotland.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fyll då i detta formulär och klicka på sänd. Länsstyrelsen publicerar informationen efter granskning, därför är det viktigt att ange kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig om frågor skulle uppstå. Vi vill gärna lyfta olika aktiviteter som pågår på ön inom området energi och klimat.Vägledningar och stöd

Länsstyrelsens energi- och klimatsamordning, LEKS, driver flera utvecklingsprojekt inom energi och klimat. Inom projekten har vi tagit fram olika vägledningar och handläggarstöd, som kan hjälpa dig som arbetar med energi- och klimatfrågor inom till exempel miljöprövning, energitillsyn, översiktsplanering och jordbruk.

Här inkluderas även andra vägledningar och stöd som länsstyrelserna har tagit fram själva eller tillsammans med andra myndigheter/aktörer.

Visste du att industrin står för närmare 40 procent av Sveriges energianvändning? Det innebär att energitillsynen i miljöfarlig verksamhet har en viktig del i hur vi ska uppnå nationella miljömål. För att hjälpa dig som tillsynshandläggare har Länsstyrelsen tagit fram ett handläggarstöd för energitillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Handläggarstöd vid energitillsyn Pdf, 820.4 kB.

Handläggarstödet innehåller:

 • information om lagar inom området
 • råd för att planera, genomföra och utvärdera ett tillsynsbesök
 • grundläggande fakta om energi
 • konkreta exempel på bland annat kontrollfrågor vid tillsynsbesök.

Handläggarstödet vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare inom tillsyn och tillsynsvägledning
 • kommunernas handläggare inom tillsyn
 • verksamhetsutövare.

Upphandlar du kurser i sparsam körning för jordbruk? För att kurser i sparsam körning ska spara både pengar och klimat behöver de uppfylla vissa minimumkrav. Här kan du ta del av riktlinjer för att veta vilka kvalitetskrav du ska ställa på kurserna. Underlaget består av en rapport och en broschyr som sammanfattar riktlinjerna.

Broschyr: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk Länk till annan webbplats.

Rapport: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk Länk till annan webbplats.

Broschyren innehåller:

 • riktlinjer för allmänna krav
 • riktlinjer för krav på innehåll och utförande
 • exempel på kursupplägg.

Underlaget vänder sig till:

 • upphandlare av kurser i sparsam körning
 • andra som kommer i kontakt med sparsam körning för jordbruk.

Miljöprövningar är ett utmärkt tillfälle för att arbeta med energifrågor. Om vi får in energiaspekten redan i samrådsfasen kan företagens redovisningar av energianvändningen bli mer detaljerade. Det gäller både i ansökan och i miljökonsekvensbeskrivningen.

Länsstyrelsen har tagit fram en vägledning till hur energiaspekten kan inkluderas i miljöprövningar – hela vägen från samråd till beslut. Det leder förhoppningsvis till ökad energihushållning och energieffektivare verksamheter.

Vägledning – energi i miljöprövningar Länk till annan webbplats.

Vägledningen innehåller:

 • en genomgång av krav och bestämmelser för energiaspekter
 • förslag på energiaspekter som kan ingå i miljöprövningar
 • checklistor för energiaspekter
 • förslag på energivillkor.

Vägledningen vänder sig till:

 • verksamhetsutövare
 • länsstyrelser i samrådsfasen
 • miljöprövningsdelegationer.

Hållbar översiktsplanering handlar om att ta hänsyn till energi- och klimatfrågor redan i översiktsplaner och detaljplaner. Här har du som arbetar som planhandläggare en viktig roll, och Länsstyrelsen har därför sammanställt en vägledning som du kan använda när du granskar, reviderar eller tar fram nya översiktsplaner. Det finns även en checklista, framtagen av Länsstyrelsen i Hallands län, som kan hjälpa dig att få in energi- och klimataspekten i både översiktsplaner och detaljplaner.

Planera för hållbarhet – energiaspekter i fysisk planering Länk till annan webbplats.

Checklista för begränsad klimatpåverkan i den fysiska planeringen, pdf Länk till annan webbplats.

Underlaget innehåller:

 • information om vad som bör ingå i olika typer av översiktsplaner
 • checklista för energi- och klimatfrågor i översiktsplaner och detaljplaner.

Underlaget vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare för översiktsplaner och detaljplaner
 • kommunernas handläggare för översiktsplaner och detaljplaner.

Alla verksamhetsutövare har en skyldighet att hushålla med el. För att förenkla för företag och andra verksamheter som vill bli mer energieffektiva har Länsstyrelserna i samarbete ned Energimyndigheten tagit fram en rad hjälpmedel inom projekten Nätverk för energieffektivisering och Incitament för energieffektivisering. På Energimyndighetens webbplats finns dessa stöd samlade:

Guide för energieffektiva företag, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Metodstöd för energieffektivisering, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Vägledning kring energitillsyn till verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen arbetar med energieffektivisering inom bland annat det övergripande klimatarbetet och inom tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Effektiv energianvändning bidrar positivt till flera nationella miljömål och är en viktig del i arbetet med Agenda 2030.

Det finns flera olika typer av stöd till minskad klimatpåverkan, energieffektivisering och övergång till förnybar energi. Stöden hanteras inom olika program och av olika organisationer. Länsstyrelserna har tagit fram sammanställningar om vilka stöd och bidrag finns för att göra åtgärder för att förbättra miljön.

Sammanställning - Var finns pengarna? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanställning - var finns pengarna för energi- och klimatinsatser?  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta gärna oss på Länsstyrelsen för ytterligare vägledning.

Inspelning från Gotlands Energidialog 2023

Ta del av Gotlands Energidialog 2023. Årets tema var Energiomställning för alla – rättvisa, delaktighet och acceptans. Filmen är indelad i tre delar:

 1. Innehåller välkomsttal av regionstyrelsens ordförande och landshövding, föreläsning av länsstyrelsen om Mitt i den pågående energiomställningen på Gotland av Länsstyrelsen, samt introduktionsföreläsning till klimaträttvisa av Johanna Liljenfeldt, universitetslektor i geovetenskaper, Uppsala Universitet Campus Gotland.
 2. Innehåller en föreläsning med fokus på delaktighet i energi- och klimatomställningen av Leneisja Jungsberg och Elin Cedergren, Nordregio, projektet Democratising Just Sustainability Transitions, samt formella processer för delaktighet genom exempel från miljöprövning inom vindkraft av Länsstyrelsen och nätutveckling av GEAB.
 3. Innehåller en föreläsning om Smarta nät - något för alla företag och privatpersoner? av Marielle Lahti, Energimarknadsinspektionen, samt erfarenheter från projekt på Gotland genom Effektsamverkan med Gunvor Nilsson, Tarifmodeller och Energigemenskaper med och Magnus Jennerholm, Energicentrum Gotland.

Del 1

Del 2

Del 3

Håll dig uppdaterad!

Vill du få e-postutskick med nyheter, information och evenemangsinbjudningar inom energi och klimat från Länsstyrelsen i Gotlands län? Här kan du anmäla dig till vår e-postlista.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss