Energieffektivisering för företag

Energieffektivisering är viktigt både för företagsekonomi, miljö och för att minska riskerna i energisystemet. Länsstyrelsen ger vägledning till kommuner om energitillsyn på företag och verkar för att stötta företag, exempelvis genom olika projekt. Det finns även material för inspiration och stöttning att ta del av.

Energiproduktionen påverkar nästan alla miljömål på olika sätt vilket gör att effektiv energianvändning, med minskad energiproduktion som följd, bidrar positivt till många miljömål, exempelvis Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö. Energieffektivisering är också en viktig del i arbetet med Agenda 2030. Sverige har som mål att energianvändningen ska vara 50 procent effektivare år 2030 jämfört med år 2005.

Energitillsyn

Enligt miljöbalken ska alla verksamhetsutövare hushålla med energi. Länsstyrelsens och kommunernas tillsynspersonal har genom projektet ”Incitament för energieffektivisering”, 2016 till och med våren 2021, fått utbildning inom energifrågor.

Miljöbalken (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om vad som krävs av dig som verksamhetsutövare och få vägledning.

Miljöbalken (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du ta del av information för dig som arbetar med tillsyn enligt miljöbalken i kommuner eller på länsstyrelser.

Bli ett energieffektivt företag

Det finns hjälpmedel för dig som vill energieffektivisera ditt företag.

I Guide för energieffektiva företag (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information samlad som du som företagare behöver för att kunna arbeta hållbart och långsiktigt med energifrågan med hjälp av ett systematiskt arbetssätt. Du kan ta stöd i de områden som är viktiga för ditt företags energiarbete just idag.

I Energimyndighetens vägledning för verksamhetsutövare Länk till annan webbplats. hittar du material om systematiskt och strukturerat energiarbete, branschvisa vägledningar för bästa teknik, en guide för hur du tar fram en åtgärdsplan samt filmer som visar på goda exempel hos företag som varit framgångsrika i sitt energiarbete.

Vill du lära dig mer om energiåtgärder som kan spara pengar, förbättra arbetsmiljön och minska ert företags klimatpåverkan? Då kan du gå en webbutbildning i energieffektivisering som Energimyndigheten tagit fram för olika branscher, i serien Energismarta företag.

Det finns kurser som riktar sig till:

  • Hotell (även på engelska)
  • Restaurang (även på engelska)
  • Teknikföretag
  • Installatörer (även på engelska)
  • Livsmedelsföretag
  • Trä-och möbelföretag
  • Bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare

Utbildningarna är gratis, men du behöver registrera ett konto med e-postadress och lösenord första gången.

Webbutbildningar - Energismarta företag (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  • Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till hushåll, föreningar samt små och medelstora företag.
  • Projektet med coach för energi- och klimat riktar sig till små och medelstora företag med en årlig energianvändning under 300 MWh. Företag på Gotland erbjuds en kostnadsfri energigenomgång och deltagande i nätverksträffar. Eftersom projektet är EU-finansierat är det helt kostnadsfritt för deltagande företag - det enda som krävs är företagets egen tid och engagemang.

Få kontakt via Region Gotland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nätverk för energieffektivisering på Gotland

Vill ditt företag delta i ett nätverk för att höja energikompetensen, utbyta erfarenheter med andra företag, minska energianvändningen och bidra till en energiomställning bort från det fossila? På Gotland är Tillväxt Gotland sammankallande för det regionala nätverket för energiledning.

Få kontakt via Tillväxt Gotlands webbplats Länk till annan webbplats.

Tidigare var Länsstyrelsen i Gotlands län koordinator för nätverket på Gotland. Detta var då en del i ett EU-projekt med regionala företagsnätverk för energieffektivisering under åren 2016–2020. Företagen har utbytt erfarenheter med varandra, fått individuell råd­givning från energiexperter och vägledning kring ett syste­matiskt och strukturerat energiarbete.

Läs mer och inspireras av de gotländska företagen nedan, eller ladda ner sammanställningen i foldern:

Energieffektiviseringsnätverk Gotland Pdf, 1.3 MB.

Projektet har finansierats av Energimyndigheten och medfinansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella regional­fondsprogrammet.

Porträttbild av en man, Edvin Boman, som står på ICA Maxi i Visby.

Edvin Boman, biträdande butikschef på ICA Maxi Visby

Varför är energieffektivisering viktigt för er?
Det är både en ekonomisk fråga och en miljöfråga för oss. Det finns mycket pengar att hämta och miljövinster att göra. Win-win!

Berätta om ert energieffektiviseringsarbete
Vi har bytt ut alla kylar i butiken till betydligt snällare varianter, både energimässigt och gasmässigt. I och med ombyggnationen har vi nu även möjlighet till 100 procent värmeåtervinning, jämfört med cirka 50 procent innan. Vi räknar med 40 procents energibesparing från ombyggnationen. En stor del av vår totala förbrukning kommer från just kyla. Dessutom har vi bytt ut all belysning mot LED och gått över till HVO 100 på alla fordon.

Vad tar ni med er från projektet?
Vi gick med i projektet för att få tips, inspiration och kunskapshöjning. Föreläsarna på nätverksträffarna har varit kunniga och det har gett oss insikt och kunskap i många delar. Energieffektivisering är ett brett område.

Om företaget
ICA Maxi Visby är en livsmedelsbutik med cirka 135 anställda. Vi jobbar med flera av målen i Agenda 2030 och vill bidra till en positiv utveckling på hela Gotland. Exempelvis har vi engagemang inom idrott, hälsa, jämställdhet, inkludering, matsvinn och miljö.

Porträttbild av en kvinna och en man

Marianne Stuxberg, projekt och ekonomi, och Conny Liljegren, försäljningschef, på Gotlandsspecialisten

Varför är energieffektivisering viktigt för er?
Två saker gör det viktigt, den ekonomiska aspekten och hållbarhetsaspekten. Vi jobbar brett med hållbarhet och vill se hur långt vi kan komma med energieffektivisering. I en lågmarginalbransch är det viktigt att ha koll på kostnader och minska svinn.

Berätta om ert energieffektiviseringsarbete
Vi har tagit tag i lågt hängande frukter och det har fått ett hyfsat stort utfall. Men det viktiga för oss inom projektet har varit frågan hur vi ska gå vidare, vilka stora beslut som behöver fattas framåt för att komma längre.

Vad tar ni med er från projektet?
Många bäckar små. I början tänkte vi mer på sådant som isolering men i slutet av projektet ser vi att mycket också handlar om beteende. Vi ser effekt av åtgärder som att släcka lampor, ladda truckarna på natten med mera.

Om företaget
Gotlandsspecialisten är en frukt- och gröntgrossist med lokal anknytning. I Visby har vi ett 1400 kvadratmeter stort varulager som ingått i projektet. Vi har 12–13 åretruntanställda, och under högsäsong utvidgar vi teamet till dubbel styrka.

Porträttbild av två kvinnor

Beatrice Ottfalk, ekonomiansvarig och Linda Malmqvist, produktions- och kvalitetschef, Heart of Sweden

Varför har ni deltagit som följeföretag?
Vi hade för låg energiförbrukning för att delta i projektet fullt ut. Man skulle ha minst 1 GWh i årsförbrukning för att delta, men vi har tagit del av projektet som följeföretag.

Varför är energieffektivisering viktigt för er?
Vi behöver alla hjälpas åt med det vi kan för att minska på vårt miljö- och klimatavtryck.

Berätta om ert energieffektiviseringsarbete
Det har varit väldigt roligt att göra energikartläggningen och se var vi kan göra besparingar i både energi och kostnader. Vi har gjort klart fyra av sju åtgärder, de andra behöver vi planera mer inför.

Vad tar ni med er från projektet?
Att även små förändringar kan göra mycket.

Om företaget
Vi är ett industribageri i Hemse med tio anställda.

Porträttbild av en man.

Magnus Palmgren, verksamhetschef på Keges Grosshandel

Varför är energieffektivisering viktigt för er?
För oss handlar det om att bli hållbara i alla våra processer, att aktivt arbeta mot de 17 globala målen.

Berätta om ert energieffektiviseringsarbete
Tack vare vår ISO 14000-certifiering har vi kontinuerligt under en längre tid jobbat med att bli mer energieffektiva. Inledningsvis var det mycket fokus på fastigheten. Eftersom vi har stora kyl- och fryslager har det varit prioriterat. Sedan har belysning och styrning av ventilation och värme varit naturliga åtgärder.

Redan innan vi gick med i nätverket hade vi en bra struktur och ett systematiskt arbetssätt kopplat till energibesparing. För oss har vårt uppföljningssystem (E-Smiley) varit en framgångsfaktor. Genom det har vi kunnat engagera personalen, dokumentation och uppföljning blir strukturerad och vi blir kontinuerligt påminda om vilka åtgärder som ska vidtas.

Vad tar ni med er från projektet?
Genom arbetet i nätverket har vi fördjupat våra kunskaper och fått ta del av övriga deltagares erfarenheter och lösningar. Vi har kunnat ”plocka russinen ur kakan”.

Om företaget
Vi är en Visbybaserad restaurang- och storköksgrossist med fokus på Gotland. Vi är 34 året-runt-anställda men blir dubbelt så många på sommaren.

Porträttbild av en man.

Joakim Ljungberg, fastighetsansvarig på Kåcu Fastigheter

Varför är energieffektivisering viktigt för er?
Vår målsättning är att långsiktigt fokusera på en hållbar miljö i vår verksamhet. Vår strävan är att efter bästa förmåga minska miljöbelastningen genom att ha en effektiv energianvändning.

Berätta om ert energieffektiviseringsarbete
Energikartläggningen var en riktig väckarklocka! Vissa åtgärder var mycket enkla att genomföra men gav stor effekt, till exempel att trimma in ventilation och värmeanläggningar och att inte köra dessa för fullt på kvällar och helger när det inte är folk i lokalerna. Detsamma gäller närvarosensorer på belysningen.

Vi har bytt till ledbelysning och till fönster med större isoleringsförmåga. Fönsterbytet gav, förutom en lägre energiförbrukning, också tystare lokaler då de nya fönstren även stängde ute oljud. En annan effekt var att det inte blev lika varmt i lokalerna sommartid, fönstren isolerar ju åt båda hållen!

Vad tar ni med er från projektet?
Energieffektivisering och noggrann uppföljning måste prioriteras i vår verksamhet. Förutom att det är en viktig fråga för miljön är det viktigt för företagets plånbok, det går hand i hand!

Om företaget
Kåcu AB är ett fastighetsbolag som bedriver uthyrning av lokaler, garage och hyreslägenheter i Visby på Gotland. Vi är idag tre heltidsanställda.

Porträttbild av en man.

Emil Höglund, produktionschef asfaltverk på Roma Grus

Varför är energieffektivisering viktigt för er?
Vi arbetar i tunga industrier med framställning av bland annat asfalt och grus, och utför även transporter av produkterna. Det gör oss till ett företag som lämnar ett stort klimatavtryck. Ska utvinning av material och dessa industriprocesser kunna fortsätta så måste vi satsa hårt för att klara uppsatta miljömål. Vi vill lämna ett arv till nästa generation som inger hopp och en tro på att det ska fungera att verka i dessa branscher även i framtiden!

Berätta om ert energieffektiviseringsarbete
Energikartläggningen visade oss ”de lågt hängande frukterna”. Vi satte höga mål, att sänka våra koldioxidutsläpp med 70 procent från 2010 till 2020, vilket vi även lyckades med. Det gör man inte enbart genom att energieffektivisera. Alla våra transporter körs med fossilfria drivmedel. Det i sig är ingen energieffektivisering, men det sänker kraftigt vår påverkan på klimatet.

Vad tar ni med er från projektet?
Vikten av att göra en energikartläggning för att få koll på de egna förutsättningarna. Kartläggningen har varit underlag för de flesta beslut i ledningen, både för investeringar och rutiner.

Om företaget
Roma Grus är ett företag i bygg- och anläggningsbranschen. Vi arbetar i hela kedjan och tillverkar asfalt, betong och krossprodukter från grus och bergtäkter som levereras till projekt över hela Gotland. På Roma Grus finns 50 anställda.

En man och en kvinna står vid en väg framför en fastighet med skylten Ryftes.

Karin Andersson, vd och Peter Ahl, tekniker, Ryftes Grönsaker

Varför är energieffektivisering viktigt för er?
Att minska energianvändning, konvertera till mer miljövänliga energikällor, samt producera egen grön energi går helt i linje med vår grön-saks-profil. Det som sparar miljön ger även ekonomiska fördelar, vilket gör det lätt att motivera.

Berätta om ert energieffektiviseringsarbete
Vi har länge arbetat med energi- och miljöfrågor inom vårt ledningssystem. Det är viktigt att se över hela verksamheten, att inledningsvis genomföra en ordentlig energikartläggning för att bli uppmärksam på var de stora förbrukarna finns. För vår del står kylgenerering för omkring två tredjedelar av effektkonsumtionen, så att ha effektiv utrustning där betyder mycket för oss.

Vi har även konverterat dieseldrivna bevattningspumpar till el, bytt ut lysrörsarmaturer mot LED i våra kyllager och samtidigt sett över belysningsplaceringen för att ytterligare effektivisera.

Vad tar ni med er från projektet?
Att ta hjälp om man inte kan själv! Vi tog till exempel hjälp utifrån när vi upphandlade vår solcellsanläggning, för att få den anläggning vi kände var bäst lämpad för vårt ändamål.

Om företaget
Ryftes är ett gotländskt familjeföretag som odlar, paketerar, förädlar, säljer och distribuerar grönsaker och rotfrukter, tillsammans med ca 40 medarbetare och ett 10-tal underleverantörer.

Porträttbild av en man och en kvinna.

Mikael Yding, ägare, och Cecilia Wiggsäther, fastighetsskötare på Skåningegård omsorg

Varför är energieffektivisering viktigt för er?
Att arbeta med energieffektivisering gör att vi frigör resurser till andra delar i verksamheten. Det är till nytta för oss samtidigt som vi gör vår del i den globala klimatutmaning vi alla står inför.

Berätta om ert energieffektiviseringsarbete
De lägst hängande frukterna är roligast att plocka och ger inspiration att fortsätta med energiarbetet. När man sedan kommer till de större investeringarna är det viktigt att man analyserar projektet och förstår förutsättningarna innan man gör investeringen för att få ut det önskade resultatet av energibesparingen.

Att byta de gamla lysrörsarmaturerna gav ett bättre inomhusklimat i form av minskad alstrad värme från lysrören och ett behagligare ljus. Energibesparingen är snabb och enkel att genomföra.

Vad tar ni med er från projektet?
Studiebesök hos de olika medlemmarna i nätverket gav inspiration och konkreta tips för energiarbetet.

Om företaget
Skåningegårdgruppen är verksamma inom omsorg och vård och vi finns i Småland, Östergötland och på Gotland. Vi har deltagit genom serviceboendet Solrosen i Visby, Solrosen Hemtjänst som bedriver hemtjänst i Visbyområdet samt Gotlands Vård som finns i Havdhem och Burgsvik.

Porträttbild av en kvinna.

Emilia Corrigan, teamledare digitalt tryck på SweProd Graphics

Varför är energieffektivisering viktigt för er?
För oss är det självklart att arbeta med energifrågor i pågående klimatkris. Vi är ISO 14001 miljöcertifierade och ställer höga krav på oss själva då vi vill vara med och leda utvecklingen.

Berätta om ert energieffektiviseringsarbete
När vi blickar tillbaka på projektet kan vi konstatera att många åtgärder har blivit genomförda och energianvändningen minskat fyra år i rad. Vårt energimål är att ha en energiförbrukning <2% av omsättningen. Den har gått från 1,99% år 2017 till 0,94% år 2020. Fastighetsautomationen ger större kontroll och många mätpunkter för uppföljning. Fjärrvärmen nyttjas bättre och belysning har bytts ut mot egendesignade LED-paneler. Vi har installerat en solcellsanläggning som ger oss ren energi och minskat våra kostnader. Vi har också utbildat och engagerat alla medarbetare för att få bort onödigt svinn, internkassationer.

Vad tar ni med er från projektet?
De regelbundna träffarna har sporrat oss till att hålla vårt energiarbete levande och igång. De olika temaföreläsningarna har varit ett givande och enkelt sätt att införskaffa information inom olika delar av effektiviseringsarbetet.

Om företaget
SweProd Graphics är ett Gotlandsbaserat företag med ett 40-tal anställda. Vi tillverkar industriskyltar och bilemblem till kunder över hela världen. Vår största produkt är belysta flygplatsskyltar.

Porträttbild av en kvinna i en trädgård.

Lena Påhlsson, vd, Tofta Strandpensionat

Varför är energieffektivisering viktigt för er?
För oss har natur och miljö alltid varit en integrerad del av företaget och en viktig del i upphandlingar. Vi i besöksnäringen behöver anpassa vår energianvändning så att vi inte tär för mycket på den natur som också är vår största tillgång. Som litet företag gäller det att hushålla med de resurser vi har.

Berätta om ert energieffektiviseringsarbete
Nätverkets start, att göra en energikartläggning, var väldigt viktig. Här fick vi ett verktyg att arbeta med. Kartläggningen visade tydligt var energivinster fanns och kostnad/besparing för de olika bitarna, vilket gjorde det enkelt att prioritera. Vi började med konverteringen från olja till pellets och flis som gav en stor besparing i koldioxidutsläpp. Det var ekonomiskt möjligt för oss tack vare Klimatklivet, som vi kom i kontakt med via nätverket.

Vad tar ni med er från projektet?
Att det hela drevs i nätverksform var en stor vits, eftersom man då kunde se hur såväl stora som mindre företag tänkt och gjort. Föredragen har också varit viktiga och har fått oss att börja fundera på solpaneler och uppladdningsbara batterier i framtiden.

Om företaget
Tofta Strandpensionat AB består av Tofta Strandpensionat och Suderbys Herrgård. Båda ställena har fyra ben att stå på: turistverksamhet, konferens, festvåning och restaurang. Här arbetar cirka 12 personer vintertid och 50–60 personer sommartid.

Porträttbild av en man.

Johan Gate, ägare Österled Fastighets AB

Varför är energieffektivisering viktigt för er?
Att vara miljövänliga är viktigt både för oss som hyresvärd och för våra hyresgäster, som exempelvis vill ha grön el. Energieffektivisering är viktigt både för miljön och för plånboken.

Berätta om ert energieffektiviseringsarbete
Vi har precis fått medel från Klimatklivet för att göra vår kylanläggning energieffektivare och miljövänligare. Det ska bli jättekul att kunna erbjuda det till vår nya hyresgäst! Inom projektet har vi annars gjort många små saker, som byte till LED-belysning. En större åtgärd är att vi just nu installerar solceller. Med den investeringen kommer vi till 70 procent att vara självförsörjande på el. Vi håller även på att byta ut vår batteri-backup och hoppas nu kunna ladda den med solel. Det skulle vi inte ha tänkt på om vi inte hade hört diskussionerna från andra företag.

Vad tar ni med er från projektet?
Vi hade en ny vd som skulle komma in i energiarbetet och det här projektet var en bra väg in. Den stora lärdomen är att det är svårt när man är liten att få energieffektiviseringsarbetet att bli kontinuerligt. Mellan åtgärder finns en risk att arbetet dör ut.

Om företaget
Österled Fastighets AB är ett moderbolag för en koncern med 70 andra bolag. Vi jobbar med bostadsutveckling, uthyrning, fastigheter och turism. Totalt har vi 20 anställda.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss