Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fysisk planering för ett robust och förnyelsebart energisystem

Under 2019 – 2020 har Länsstyrelsen drivit projektet "Fysisk planering för ett robust och förnyelsebart energisystem", finansierat av Energimyndigheten. Vi vill med projektet bidra till att fysisk planering bidrar till att nå de nationella målen inom energi, klimat och robusthet.

Målet för projektet är att öka kunskap och kapacitet hos tjänstepersoner på Länsstyrelsen och Region Gotland samt hos politiker och andra aktörer i länet som verkar inom området fysisk planering.

Projektet har sammanställt en handbok som behandlar hur man kan arbeta för att integrera energi, klimat och robusthet i fysisk planering. Syftet har varit att på ett lättöverskådligt sätt samla vägledningar inom de olika områden som har behandlats i projekten utifrån de behov som lyfts. Handboken tar upp lokala förutsättningar såsom målsynergier och målkonflikter lyfts, samt goda exempel från olika kommuner och projekt vilka kan tjäna som inspiration.

Vägledningen är anpassad för både politiker och aktörer som behöver förstå fysisk planering. Förhoppningen är att den också ska vara ett underlag till fysiska planerare genom vidare vägledning. Tanken är att ge vägledning för att förenkla för etablering av förnyelsebar energi (produktion, lagring och distribution).

Resultat från projektet

Omvärldsbevakningen och behovsinventering inom projektet genom intervjuer, inläsning och dialoger med pågående projekt och initiativ på Gotland, ger en fingervisning av kommande utveckling och behov som behöver mötas inom fysisk planering. Detta berör bland annat:

  • elektrifiering och digitalisering
  • produktion, distribution och lagring av förnybar energi
  • ökad integrering för ett robust energisystem
  • energi- och resurseffektivisering
  • minimering och hantering av målkonflikter

Läs mer om behoven och behovsinventeringen i Handboken från projektet (kapitel 2 och bilaga 1). En bredare sammanställning av finns också i Behovsinventeringen Pdf, 598.8 kB. inläsningsmaterialet inför projektets seminarieserie.

Samhällsplaneringen är en viktig komponent i omställningen till ett mer energieffektivt, klimatsmart och robust samhälle. En planering baserat på brett deltagande och samverkan över sektorsgränser ger förutsättningar för att skapa bättre planer och beslutsunderlag men gynnar också förankring av mål och förslag samt acceptans bland nyckelaktörer så att planernas intentioner faktiskt efterlevs.

Projektet hoppas ha bidragit till ökad samverkan och samordning inom och mellan olika aktörsgrupper genom:

  • intervjuer med gotländska projekt
  • den seminarieserie som genomfördes under våren 2020
  • de dialoger som skett i samband med Gotlands Energidialog
  • den interna processen på Länsstyrelsen samt
  • de diskussioner som förts inom referensgruppen

Läs mer om vikten av att involvera aktörer i processen i Handboken från projektet (kapitel 4). Se också sammanfattningen från seminarieserien för ett robust och förnybart energisystem Pdf, 2.5 MB..

Det finns flera verktyg och stöd för att arbeta med integrering av energi, klimat och robusthet inom fysisk planering. Flera verktyg som har diskuterats och/eller applicerats inom projektet. Nedan lyfts ett av dessa, läs mer i kapitel 6 i Handboken från projektet.

Kontinuitetshantering

Inom projektet utvecklades och användes verktyget kontinuitetshantering med fokus på energiförsörjning. Syfte med verktyget var att kompetenshöja fysiska planerare, belysa behovet av att integrera robusthet i fysisk planering och hur fysisk planering kan verka förebyggande.

Kontinuitetshantering är ett verktyg som främst är avsett för att säkerställa funktionaliteten hos en verksamhet och handlar om att planera för att upprätthålla verksamheten på en tolerabel nivå, oavsett vilken störning den utsätts för. Metoden är från början inte utvecklad för fysisk planering och det finns därför flera begränsningar, samtidigt ser projektet en potential inom kunskapshöjning.

Projektet har tagit fram:

Se vidare i Handboken kapitel 6.5 samt bilaga 4 till handboken.

Fysisk planering behöver bidra till uppfyllandet av mål inom energi, klimat och robusthet, vilket skapar ett behov av uppföljning och utvärdering av planer. Som en introduktion till att arbeta med indikatorer som planeringsverktyg diskuterades metodik och frågeställningar kring mål- och planindikatorer.

Läs mer om unvärderingsmetodik och indikatorer i Handboken från projektet (kapitel 6 och bilaga 3), samt i sammanställning om indikatorer som verktyg Pdf, 150.7 kB..

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss