Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Energi och klimat

Länsstyrelsen leder det regionala arbetet med energiomställningen och minskad klimatpåverkan. Vi samordnar arbetet och ger stöd till näringsliv, kommuner och myndigheter i dessa frågor. Det handlar till exempel om regional energi- och klimatstrategi, ekonomiska stöd och arenor för samverkan och kunskap.

För att vi ska uppnå uppsatta energi- och klimatmål behöver näringsliv, kommuner och myndigheter samarbeta. Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, öka takten för energieffektivisering och öka andelen förnybar energi.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Ansvarar för att tillsammans med andra aktörer ta fram regionala energi- och klimatstrategier med utgångspunkt i riksdagens energi- och klimatmål.
 • Arbetar med att förmedla kunskap, ge inspiration och fördela ekonomiska stöd för att bidra till målen.
 • Arbetar för att energi och klimat ska bli en integrerad del i alla verksamhets- och politikområden.

Statistik för planering och uppföljning

Länsstyrelsen tar fram energi- och klimatstatistik som kan användas för planering och uppföljning. Bland annat tar vi fram energistatistik över tillförsel, omvandling och användning av energi. Hos SMHI, i den nationella emissionsdatabasen, hittar du nationell och regional statistik för utsläpp av växthusgaser.

Nationella emissionsdatabasen på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats.

Energistatistik för varje län på Länsstyrelsernas Energi- och klimatsamordnings webbplats Länk till annan webbplats.

En avstämning av hur det går med Gotlands klimat- och energimål sammanställdes i dokumentet för Energiläget 2017.

Energiläget 2017 - en avstämning av Gotlands energi- och klimatmål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varje år följer länsstyrelsen upp hur det går inom miljömålen.

Läs mer om hur det går med bland annat "Begränsad klimatpåverkan" under Miljömål Öppnas i nytt fönster.

Vartannat år tar länsstyrelsen fram en energibalans för länet. Den senaste togs fram 2021 med statistik från 2019. Nedan hittar ni ett flödesdiagram från rapporten.

Flödesdiagram från Energibalansen för Gotland Pdf, 697.2 kB.

Gotlands energi- och klimatstrategi

Klimatkrisen är en av vår tids största utmaningar. År 2045 är Sveriges mål att ha nettonollutsläpp av växthusgaser. Mot bakgrund av de nationella energi- och klimatpolitiska målen har Länsstyrelsen, på uppdrag av regeringen, lett och samordnat arbetet med framtagandet av en ny energi- och klimatstrategi för Gotland i dialog med aktörer i länet.

Energi- och klimatstrategin syftar till att stärka Gotland som föregångare inom energi- och klimatomställning och stärka aktörssamverkan utifrån en gemensam bild av vad som behöver åstadkommas på Gotland för att bidra till nationella mål. Strategin lyfter fram sex olika fokusområden med målbilder och prioriterade insatsområden för åtgärder.

Tillsammans mot 2030- en energi och klimatstrategi för Gotland Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Under 2019-2020 har två kunskapsunderlag tagits fram inom fokusområdet Areella näringar. Rapporten har tagits fram av SLU på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län. Dessa är tänkta att användas som diskussionsunderlag i det fortsatta arbetet.

Omställning av transportsektorn

Sveriges mål är att växthusgasutsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010 års nivå. Omställningen av transportsektorn behöver uppnås genom ett transporteffektivt samhälle, energieffektiva fordon och en övergång till förnybara drivmedel.

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Syftet med planen är att ge kunskap om nuläge och vägledning kring genomförandet av ett mer omfattande arbete med omställningen till fossilfria transporter i länet. Till grund för uppdraget anges att det är viktigt att få till stånd en kritisk massa av tanknings- och laddningsmöjligheter för att människor ska våga köpa fordon som drivs med förnybara drivmedel.

Plan för arbetet med infrastruktur för elfordon och förnyelsebara drivmedel Pdf, 6.2 MB.

Vägledningar och stöd

Länsstyrelsens energi- och klimatsamordning, LEKS, driver flera utvecklingsprojekt inom energi och klimat. Inom projekten har vi tagit fram olika vägledningar och handläggarstöd, som kan hjälpa dig som arbetar med energi- och klimatfrågor inom till exempel miljöprövning, energitillsyn, översiktsplanering och jordbruk.

Här inkluderas även andra vägledningar och stöd som länsstyrelserna har tagit fram själva eller tillsammans med andra myndigheter/aktörer.

Visste du att industrin står för närmare 40 procent av Sveriges energianvändning? Det innebär att energitillsynen i miljöfarlig verksamhet har en viktig del i hur vi ska uppnå nationella miljömål. För att hjälpa dig som tillsynshandläggare har Länsstyrelsen tagit fram ett handläggarstöd för energitillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Handläggarstöd vid energitillsyn Pdf, 777.7 kB.

Handläggarstödet innehåller:

 • information om lagar inom området
 • råd för att planera, genomföra och utvärdera ett tillsynsbesök
 • grundläggande fakta om energi
 • konkreta exempel på bland annat kontrollfrågor vid tillsynsbesök.

Handläggarstödet vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare inom tillsyn och tillsynsvägledning
 • kommunernas handläggare inom tillsyn
 • verksamhetsutövare.

Kontaktperson är Ingela Höök på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Upphandlar du kurser i sparsam körning för jordbruk? För att kurser i sparsam körning ska spara både pengar och klimat behöver de uppfylla vissa minimumkrav. Här kan du ta del av riktlinjer för att veta vilka kvalitetskrav du ska ställa på kurserna. Underlaget består av en rapport och en broschyr som sammanfattar riktlinjerna.

Broschyr: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk Pdf, 1.8 MB.

Rapport: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk Pdf, 446.1 kB.

Broschyren innehåller:

 • riktlinjer för allmänna krav
 • riktlinjer för krav på innehåll och utförande
 • exempel på kursupplägg.

Underlaget vänder sig till:

 • upphandlare av kurser i sparsam körning
 • andra som kommer i kontakt med sparsam körning för jordbruk.

Kontaktperson är Aino Inkinen på Länsstyrelsen Uppsala.

Miljöprövningar är ett utmärkt tillfälle för att arbeta med energifrågor. Om vi får in energiaspekten redan i samrådsfasen kan företagens redovisningar av energianvändningen bli mer detaljerade. Det gäller både i ansökan och i miljökonsekvensbeskrivningen.

Länsstyrelsen har tagit fram en vägledning till hur energiaspekten kan inkluderas i miljöprövningar – hela vägen från samråd till beslut. Det leder förhoppningsvis till ökad energihushållning och energieffektivare verksamheter.

Vägledning – energi i miljöprövningar Pdf, 2.8 MB.

Vägledningen innehåller:

 • en genomgång av krav och bestämmelser för energiaspekter
 • förslag på energiaspekter som kan ingå i miljöprövningar
 • checklistor för energiaspekter
 • förslag på energivillkor.

Vägledningen vänder sig till:

 • verksamhetsutövare
 • länsstyrelser i samrådsfasen
 • miljöprövningsdelegationer.

Kontaktperson är Ola Lindén på Länsstyrelsen Östergötland.

Hållbar översiktsplanering handlar om att ta hänsyn till energi- och klimatfrågor redan i översiktsplaner och detaljplaner. Här har du som arbetar som planhandläggare en viktig roll, och Länsstyrelsen har därför sammanställt en vägledning som du kan använda när du granskar, reviderar eller tar fram nya översiktsplaner. Det finns även en checklista, framtagen av Länsstyrelsen i Hallands län, som kan hjälpa dig att få in energi- och klimataspekten i både översiktsplaner och detaljplaner.

Vägledning - Planera för hållbarhet Pdf, 2 MB.

Checklista för begränsad klimatpåverkan i den fysiska planeringen Pdf, 10.9 MB.

Underlaget innehåller:

 • information om vad som bör ingå i olika typer av översiktsplaner
 • checklista för energi- och klimatfrågor i översiktsplaner och detaljplaner.

Underlaget vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare för översiktsplaner och detaljplaner
 • kommunernas handläggare för översiktsplaner och detaljplaner.

Kontaktperson är Ylva Sardén på Länsstyrelsen Norrbotten.

Alla verksamhetsutövare har en skyldighet att hushålla med el. För att förenkla för företag och andra verksamheter som vill bli mer energieffektiva har Länsstyrelserna i samarbete ned Energimyndigheten tagit fram en rad hjälpmedel inom projekten Nätverk för energieffektivisering och Incitament för energieffektivisering. På Energimyndighetens webbplats finns dessa stöd samlade:

Guide för energieffektiva företag på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Metodstöd för energieffektivisering på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Vägledning kring energitillsyn till verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen arbetar med energieffektivisering inom bland annat det övergripande klimatarbetet och inom tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Effektiv energianvändning bidrar positivt till flera nationella miljömål och är en viktig del i arbetet med Agenda 2030.

Det finns flera olika typer av stöd till minskad klimatpåverkan, energieffektivisering och övergång till förnybar energi. Stöden hanteras inom olika program och av olika organisationer. Länsstyrelserna har tagit fram sammanställningar om vilka stöd och bidrag finns för att göra åtgärder för att förbättra miljön.

Sammanställning - Var finns pengarna? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanställning - var finns pengarna för energi- och klimatinsatser?  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta gärna oss på Länsstyrelsen för ytterligare vägledning.

Gotland ställer om - en folkbildningskampanj om energi och klimat

Hela världen håller på att ställa om för att bekämpa klimatförändringen och uppnå ett mer hållbart energisystem. Gotland ska vara en förebild inom den omställningen. 2040 ska Gotland vara klimatneutralt och energisystemet ska baseras på förnybar energi. För att nå dit behöver vi bli fler som lär oss mer om energi- och klimatomställningen, något som kampanjen ”Gotland ställer om” ska bidra till.

Länsstyrelsen har varit med och planerat och finansierat kampanjen "Gotland ställer om". Nu står Länsstyrelsen aktivt bakom den genom att internt arbeta med miljöledning, utbilda medarbetare och föra interna samtal om energi och klimat. Externt genom att bidra till kunskapshöjning och dialog om till exempel teknikutveckling, hantering av målkonflikter och möjligheter till finansiering.

Gotland ställer om – Energicentrum Gotland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klimatanpassning

Tyngdpunkten i klimatanpassningsarbetet är att öka kunskapen om klimatförändringen och dess konsekvenser, och genom dialog stimulera till åtgärder för att förebygga framtida problem.

Klimatanpassning

Kontakt