Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Barrskog

De gotländska barrskogarna domineras av tall. Här finns en mängd olika fåglar, svampar, växter, lavar och insekter som trivs i det varma klimatet, den luckiga strukturen och tillgången till död ved och grova träd. Förr i tiden gick det betesdjur i många av de gotländska skogarna.

Tallskog på Gotska Sandön

Tallskog med död ved på Gotska Sandön. Foto: David Lundgren

Följande åtgärdsprogram berör den gotländska barrskogen:

Ett stort antal insekter gynnas av, eller är beroende av skogsbränder. Många av de arter som finns innan en brand försvinner till följd av branden eller av att det blir varmare och öppnare efter en brand.

Till följd av en effektiv brandbekämpning det senaste århundradet i kombination med snabb avverkning av bränd skog, har många av dessa arter minskat dramatiskt och i vissa fall troligen försvunnit från landet.

Länsstyrelsen har tagit fram en folder om hur man enkelt kan gynna hotade brandinsekter.

Informationsfolder om brandinsekter på Gotland Pdf, 4.6 MB.

Åtgärdsprogrammet som är skrivet för brandinsekter omfattar tio rödlistade arter, varav två finns på Gotland:

Om bandad brandsvampbagge (Biphyllus lunatus) på Artdatabanken Länk till annan webbplats.

Om Kantad kulhalsbock (Acmaeops marginata) på Artdatabanken Länk till annan webbplats.

Läs mer:

Åtgärdsprogram för hotade brandinsekter i boreal skog Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Faktablad om brandinsekter Pdf, 689.6 kB.

Brandsvampbaggen på Gotland Länk till annan webbplats.

I Sverige är dårgräsfjärilen känd från drygt 100 lokaler på mellersta Gotland och i Östergötland. Många av lokalerna är små och arten bedöms ha minskat med ca 20-50 % i hela Europa. Dårgräsfjärilen är klassad som missgynnad enligt rödlistan. På Gotland förekommer den i gles tallskog, ofta längs grusvägar, medan den i Östergötland finns i ekhagar.

Fjälltaggsvampar tillhör släktet Sárcodon, det är stora och köttiga mykorrhizasvampar. I Sverige förekommer minst 13 arter, där majoriteten är rödlistade.

Många fjälltaggsvampar är hotade i hela Europa, och för flera arter hyser Sverige en stor del av den europeiska populationen, och har därmed ett särskilt bevarandeansvar. Det främsta hotet utgörs av igenväxning och skogsavverkning. 

Lilaköttig taggsvamp

Lilaköttig taggsvamp ingår i åtgärdsprogrammet. Foto: David Lundgren

Äldre tallskogar på kalkberggrund är en ovanlig syn i Sverige, det är främst på Gotland och i Jämtland denna naturtyp finns.

Kalktallskogar är kända för sin artrikedom och särpräglade flora, här finns bland annat olika orkidéer. Även många rödlistade svampar, snäckor och insekter finns i detta skogsekosystem.

Röd skogslilja

Röd skogslilja, en exklusiv art i kalktallskogen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss