Jakt och vilt

I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Jaktregler i Sverige

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. I jaktlagen anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas om det tillåts enligt jaktförordningens bilagor. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- och licensjakt.

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Jakt kan också utarrenderas.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik.

Vi ansvarar för att

 • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Information om statens vilt finns i 33 § i Jaktförordningen.

Jaktförordningen hos Sveriges riksdag Länk till annan webbplats.

Viltförvaltningsdelegationen i Gotlands län

Viltförvaltningsdelegationer ska på regional nivå samverka i övergripande frågor som berör jakt-, viltvård- och rovdjur såsom:

 • Viltförvaltningen i länet
 • Licensjakt och skyddsjakt inom länet
 • Bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:1724)

VFD:s representation styrs av förordning om ändring (2009:1475) i förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion enligt nedan:

 • Landshövdingen är ordförande i delegationen
 • Fem ledamöter som är politiska företrädare och som utses efter förslag av landstinget
 • En ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt och som utses av polismyndigheten i länet
 • En ledamot för jakt och viltvård
 • Två ledamöter för naturvård
 • En ledamot för friluftsliv
 • En ledamot för ägare och brukare av jordbruksmark
 • En ledamot för lokalt näringsliv och turism
 • En ledamot för natur- och ekoturismföretagen
 • En ledamot för skogsnäringen
 • En ledamot för yrkesfisket
 • En ledamot för fäbodbruket

De ledamöter som inte utses efter förslag av polis eller landsting ska utses efter förslag av den eller de berörda intresseorganisationerna i länet.

Ledamöter och ersättare utses för fyra år och skall vara folkbokförda i länet.

Viltförvaltningsdelegationen i Gotlands län (PDF) Pdf, 132.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Har du frågor om tillstånd och dispenser inom naturvård eller jakt- och viltvård? Du når våra naturvårdshandläggare kl. 14:00-16:00 varje vardag.

Telefon: 010-223 90 00