Jakt och vilt

I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Jaktregler i Sverige

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. Utgångspunkten i lagen är att allt vilt är fredat. Fredningen gäller även ägg och bon. Vissa arter av vilt får jagas vid vissa tider. Vilka jakttider som gäller för olika arter kan du hitta i bilaga 1- 4 i jaktförordningen.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- eller licensjakt.

Jakträtt

Du som fastighetsägare äger jakträtten på den mark som tillhör fastigheten. Du kan välja att upplåta jakträtten genom civilrättsliga avtal. Länsstyrelsen hanterar inte dessa avtal. Om ni inte är eniga kan ni vända er till tingsrätten.

För jordbruksarrende har arrendatorn jakträtten om ni inte har avtalat annat.

Begränsningar och undantag

Jakträtten kan vara begränsad eller undantagen om marken ligger inom

 • renskötselområde
 • kronoparker
 • naturreservat
 • nationalpark.

Information om vad som gäller i skyddade områden finns i föreskrifterna till området.

Detaljplanerat område

Fastigheter inom detaljplanerat område omfattar också jakträtt. Du måste dock ha ett personligt skottlossningstillstånd för att använda skjutvapen inom detaljplanerat område. Tillståndet söker du hos Polisen.

Sök tillstånd för att skjuta inom detaljplanerat område på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Vem har jakträtt i ett viltvårdsområde?

Du som äger en fastighet som ingår i ett viltvårdsområde är medlem i viltvårdsområdesföreningen. Som medlem äger du jakträtt i viltvårdsområdet.

Det kan också finnas regler för under vilka omständigheter fastighetsägaren får överlåta jakträtten till en annan person. Vilka bestämmelser och regler som gäller i ditt viltvårdsområde ska finnas skriftligt i föreningens stadgar.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik.

Vi ansvarar för att

 • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Viltförvaltningsdelegationen i Gotlands län

Viltförvaltningsdelegationer ska på regional nivå samverka i övergripande frågor som berör jakt-, viltvård- och rovdjur såsom:

 • Viltförvaltningen i länet
 • Licensjakt och skyddsjakt inom länet
 • Bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:1724)

VFD:s representation styrs av förordning om ändring (2009:1475) i förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion enligt nedan:

 • Landshövdingen är ordförande i delegationen
 • Fem ledamöter som är politiska företrädare och som utses efter förslag av landstinget
 • En ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt och som utses av polismyndigheten i länet
 • En ledamot för jakt och viltvård
 • Två ledamöter för naturvård
 • En ledamot för friluftsliv
 • En ledamot för ägare och brukare av jordbruksmark
 • En ledamot för lokalt näringsliv och turism
 • En ledamot för natur- och ekoturismföretagen
 • En ledamot för skogsnäringen
 • En ledamot för yrkesfisket
 • En ledamot för fäbodbruket

De ledamöter som inte utses efter förslag av polis eller landsting ska utses efter förslag av den eller de berörda intresseorganisationerna i länet.

Ledamöter och ersättare utses för fyra år och skall vara folkbokförda i länet.

Viltförvaltningsdelegationen i Gotlands län (PDF) Pdf, 132.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Har du frågor om tillstånd och dispenser inom naturvård eller jakt- och viltvård? Du når våra naturvårdshandläggare kl. 14:00-16:00 varje vardag.

Telefon: 010-223 90 00