Fiske

Vi arbetar för livskraftiga bestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring och ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske. Det finns regler för vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

Regler för fritidsfiske

Var och hur får du fiska?

Du behöver tillstånd från ägaren av fiskevattnet för att få fiska. Ett fiskekort ger dig rätt att fiska i just det vattnet. Finns det inte fiskekort behöver du fråga fiskerättsägaren om tillstånd. Du som fiskar ska själv ta reda på vad som gäller för just det vattnet du fiskar i.

Fiskeregler i havet och i de fem stora insjöarna

Efter kusten och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland är fiske med handredskap fritt. Du behöver inte köpa fiskekort för den typen av fiske.

Du ska följa regler till exempel om hur stora fiskarna måste vara, när och i vilka områden du inte får fiska vissa arter. Det är samma regler som gäller för svenska och för utländska medborgare.

I karttjänsten svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön.

Får jag sälja min fångst?

Du som fritidsfiskar i havet får inte sälja din fångst. Det krävs en fiskelicens för att få sälja fisk. Fångst från sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten omfattas inte av förbudet. I sjöar och vattendrag gäller att fisket är privat men i vissa fall kan du lösa fiskekort.

Om försäljning av fångst från fritidsfiske på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Fritidsfiske på Gotland

Gotland, med sin 80 mil långa kust, har mycket att erbjuda den som är intresserad av fiske.

Fisket runt Gotlands kuster är känsligt, inte minst under fiskarnas lektid. I fiskelagen (SFS 1993:787 Länk till annan webbplats.) och förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (SFS 1994:1716 Länk till annan webbplats.) finns de grundläggande bestämmelserna.

Utöver dessa ger Fiskeriverket ut särskilda föreskrifter, bland annat om fisket i Östersjön (FIFS 1993:31) och Fiskeriverkets föreskrifter om utmärkning av fiskeredskap (FIFS 1994:14).

Viktigt att känna till inför fisketuren är också att det är förbjudet att köra motordrivna fordon i terrängen, till exempel på stränder, och att råder tillträdesförbud på delar av Gotland under vissa perioder, främst under vår och höst. Tillträdesförbuden finns till för att skydda känsligt djurliv, framför allt fåglar i kustnära områden.

Fågelskyddsområden på Gotland

Motortrafik i naturen

För att underlätta för dig som sportfiskare har vi gjort en folder som heter ”Fiske på Gotland”. Denna är för närvarande under bearbetning och kommer att finnas här när den är klar.

Enskilt vatten

Allt vatten i insjöar och vattendrag samt i havet inom 300 m från fastlandet eller från ö som är minst 100 m lång är enskilt. I de fall då tremeterskurvan går längre ut än 300 m är allt vatten innanför denna djupkurva enskilt vatten.

Allmänt vatten

Det övriga havsområdet.

Kustvattenområde

Vatten vid kusterna ut till en bredd av fyra nautiska mil från baslinjen (strandlinjen).

Yrkesfiske

Fiske som bedrivs med stöd av fiskelicens.

Fritidsfiske

Övrigt fiske (sportfiske, husbehovsfiske).

Handredskap

Med detta avses spö, pilk, och liknande rörliga redskap som är utrustade med lina och högst tio krokar.

Minimimått

Minsta tillåtna mått på fisk som får behållas. Mäts från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets.

Sjöar och vattendrag

I sjöar och vattendrag (enskilt vatten) har endast fiskerättsinnehavaren rätt att fiska, eller kan i en del fall upplåta fiske genom fiskekort eller annan överenskommelse. I enskilt vatten vid kusten, får alla svenska medborgare fiska med handredskap (spö), långrev, nät och tobisnot (rörliga redskap), enligt de begränsningar som anges nedan. Vatten i havet som inte är enskilt, är allmänt vatten där alla svenska medborgare får fiska med rörliga redskap. Vid fiske på allmänt vatten får man använda högst sex redskap samtidigt.

Utländska medborgare

Utlänningar stadigvarande bosatta i Sverige är likställda med svenska medborgare när det gäller fiske på allmänt vatten och fiske med stöd av frifiskebestämmelserna. Alla utländska medborgare är likställda med svenska medborgare när det gäller rätten att fiska med handredskap utrustade med lina och krok. Utländsk medborgare som vill fiska med andra rörliga redskap än handredskap, t.ex. nät, måste ha särskilt tillstånd.

Fiskerättsinnehavare

Fiskerättsinnehavare får fiska med rörliga (se ovan) och fasta redskap. Fast redskap är fiskebyggnad och fiskeredskap med ledarm, som är fastsatt vid bottnen eller stranden och avsett att stå ute mer än två dygn.

Fiske i träsken (sjöarna) och vattendragen går under enskilt ägande och för att få fiska i dem krävs fiskekort om sådant finns, annars fiskerättsinnehavarens tillstånd.

På följande platser kan man köpa fiskekort:

Fiskekort finns att köpa för fiske från landsvägsbron (väg 146) och nedströms till en rät linje mellan Gothemsåns mynningsuddar, en sträcka på ca 1,3 km.
Området är öppet för fiske året om.

Dygnskort: 50 kr
Veckokort familj: 100 kr
Årskort (365 dagar): 300 kr (även för familj)

Fiskekort för Gothemsån/Åminne finns att köpa på iFiskes webbsida Länk till annan webbplats..

Barn och ungdomar under 19 år fiskar gratis genom Juniorfiskekortet, som finns att hämta på samma sida.

Fiske i Gothemsån/Åminne Länk till annan webbplats.

Lojsta ligger på södra Gotland och med fiskekort från Lojstaträskens samfällighetsförening får du fiska i fyra av träsken. Båt finns att hyra.

Kontakt:
Pia Hederstedt: 073-720 57 20, 070-707 57 40.
Båt, kanoter, övernattning och fiskekort.
Christer Ardgren: 070-680 83 58. Båt och fiskekort.

För frågor angående isättning av egen båt/farkost i någon av träsken, kontakta Christer Ardgren, eller
Marcus Niklasson, 070-345 34 31.

I nedre delen av Närsån är fiske tillåtet om man löser fiskekort. Sträckan på 2,4 km börjar ovanför Gangvidefarm och sträcker sig ner till åmynningen. Skyltar finns uppsatta. Giltigt fiskekort ska finnas till hands under hela fisketuren. Fiskekortet är personligt och allt fiske utan giltigt fiskekort räknas som olovligt fiske.

Dygnskort: 50 kr
Veckokort familj: 100 kr
Årskort: 300 kr
Barn under 15 år fiskar gratis i sällskap med betalande vuxen.

Fiskekort kan köpas på iFiskes hemsida. Där hittar du också mer information om fiske i Närsån.

Fiske i Närsån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Paviken och i Västergarnsån, från Paviken och nedströms fram till till landsvägen, är allt fiske är förbjudet.
I ån, mellan landsvägsbron och den lilla gångbron strax innan hamnen gäller fiskekort.

Fiskekort kan köpas på iFiskes hemsida.

Fiske i Västergarnsån Länk till annan webbplats.

Mer information Länk till annan webbplats.

På sydöstra Gotland hittar du Hageby och Sigvalde träsk.

Fiskekort kan köpas på iFiskes hemsida.

Fiske i Hageby och Sigvalde träsk Länk till annan webbplats.

Havsöring

Fredningen omfattar 25 olika områden (se separata kartor) utanför sammanlagt 34 vattendrag, där totalt fiskeförbud råder under perioden 1 september - 31 januari. Fiske är som regel inte heller tillåtet i själva vattendragen, men under perioden 1 oktober - 31 december.

I de vattendrag som utgör fiskekortsområden på Gotland så kan fiske efter andra arter än havsöring vara tillåtet under samma period, men havsöringen är fredad. Det innebär att du omedelbart ska släppa tillbaka den om du skulle få en på kroken av misstag.

Dessutom gäller en fångstbegränsning på 1 vild havsöring per dag vid fiske med spö eller ryssja på havsöring över minimimåttet på 50 cm. Odlad havsöring omfattas inte att fångstbegränsningen och känns igen på att den saknar fettfena. Minimimåttet på 50 cm gäller dock även odlad havsöring.

Gädda och abborre

Gädda och abborre är fredade i kustvattenområdet (ut till 4 sjömil) runt hela Gotland under perioden 1 mars - 31 maj. För gädda gäller dessutom att vid fiske med handredskap under övrig tid får högst tre gäddor per fiskare och dygn och endast gäddor med en storlek mellan 40 och 75 cm behållas.

Sik

Sik är fredad runt hela Gotlands kust under perioden 1 november - 15 december.

Skrubbskädda

Skrubbskädda (flundra) är fredad runt hela Gotlands kust under perioden 15 februari - 15 maj.

Ål

Ål är fredad året runt.

Minimimått


Lax

60 cm

Havsöring

50 cm

Gädda

40-75 cm

Piggvar

30 cm

Flundra

21 cm

Torsk

38 cm

 

 • Ta aldrig upp mer än du behöver och helst inte mer än maximalt fem abborrar/fisketillfälle vid spöfiske.
 • Släpp gärna tillbaka abborrar som är längre än 30 centimeter eftersom de större abborrarna är extra viktiga för att reglera andra fiskarter som till exempel storspigg och svartmunnad smörbult.
 • Observera också att abborren är helt fredad runt Gotlands kust 1 mars till 31 maj och är då inte tillåten att fånga.
 • Enligt de bestämmelser som finns får du bara ta upp tre gäddor per dag vid spöfiske, i storleksintervallet 40 - 75 centimeter, men vi rekommenderar ändå att alla gäddor du fångar i nät eller får på kroken släpps tillbaka.
 • Alla gäddor är idag viktiga för att på sikt få tillbaka ett livskraftigt bestånd av arten.
 • Gäddan är liksom abborren helt fredad runt hela Gotlands kust från 1 mars till 31 maj.

Vid fiske på enskilt vatten får man, om man inte är fiskerättsinnehavare, endast använda:

Handredskap

Till handredskap hör till exempel spö, pilk och liknande rörligt red- skap som är utrustat med lina och högst 10 krokar. Metoden som sådan får inte kräva användande av båt, till exempel i samband med dragrodd eller trolling, eller utgöras av angeldonsfiske.

Långrev

En långrev får vara utrustad med högst 100 krokar. Fiske med långrev får bara bedrivas i vatten som är minst 20 m djupt

Nät och tobisnot

Nät och tobisnot med en sammanlagd längd på högst 180 m är rörliga redskap, om de inte är avsedda att stå ute längre än 2 dygn (gäller även allmänt vatten). Redskapsbegränsningarna gäller inte för fiskerättsinnehavare som fiskar med stöd av enskild fiskerätt eller för yrkesfiskare med licens. I sjöar och vattendrag (enskilt vatten) har endast fiskerättsinnehavaren rätt att fiska, eller kan i en del fall upplåta fiske genom fiskekort eller annan överenskommelse. I enskilt vatten vid kusten, får alla svenska medborgare fiska med handredskap (spö), långrev, nät och tobisnot (rörliga redskap), enligt de begränsningar som anges nedan. Vatten i havet som inte är enskilt, är allmänt vatten där alla svenska medborgare får fiska med rörliga redskap. Vid fiske på allmänt vatten får man använda högst sex redskap samtidigt.

Utlänningar stadigvarande bosatta i Sverige är likställda med svenska medborgare när det gäller fiske på allmänt vatten och fiske med stöd av frifiskebestämmelserna. Alla utländska medborgare är likställda med svenska medborgare när det gäller rätten att fiska med handredskap utrustade med lina och krok. Utländsk medborgare som vill fiska med andra rörliga redskap än handredskap, t.ex. nät, måste ha särskilt tillstånd.

Observera att ryssja inte räknas upp bland de tillåtna redskapen på enskilt vatten och enligt lagtexten omfattas därför inte fiske med ryssja av frifisket. Däremot får enskilda fiskerättsinnehavare fiska med ryssja.

Det här innebär märkning i korthet:

Märkningen ska göras på ett varaktigt sätt och visa vem som använder fiskeredskapet.

Märkningen ska utgöras av namn och adress eller namn och telefonnummer eller särskilt registreringsnummer som tillhandahålles av länsstyrelsen.

Redskap som används av fritidsfiskare ska dessutom vara märkta med stora bokstaven F, och den som fiskar med stöd av enskild fiskerätt ska märka med stora bokstäverna ER.

Märkningen ska möjliggöra kontroll av att de begränsningar i redskapsanvändningen som gäller för olika kategorier fiskande inte överskrids.

Av märkningen ska det framgå vem som använder redskapet. Det innebär att det inte är tillåtet att bedriva fiske åt någon annan person med redskap som har denna persons märkning.

Flera personer som är närvarande vid både sättning och vittjning av redskap får hjälpas åt med dessa.

Den som genom märkningen anges som användare av redskapet förutsätts kunna hantera detta själv och ska kunna visa det vid kontroll.

Märkningsskyldigheten innebär att redskap inte får märkas eller kopplas ihop så att tveksamhet uppstår om vem som använder redskapet.

Mer information om märkning av fiskeredskap finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Klicka på pilen för att se kartor över vilka områden som är fredade mellan 1 september och 31 januari.

Kohlenskvarnån/Själsöån

Lummelundaån

Lickershamnsån

Ihreån

Vaste å/Kioskbäcken

Vitärtsbäcken

Vällesån

Arån

Hyluån

Hultungsån

Bångån

Vägumeån

Vikeån/Gothemån

Storsundsån

Djupån

Nygårdsån

Histillesån

Halsegårdaån/Hugreifsån/Gartarveån/Bane å

Svajdeån/Lavasån/Tutenån

Närkån

Snoder å

Snoder å

Robbjänsån/Varbosån

Västergarnsån

Kopparviksbäcken

Att släppa tillbaka den fisk man fångar har blivit alltmer vanligt inom sportfisket. Det kan finnas flera anledningar till att en fiskare släpper tillbaka fångad fisk. Ibland är det ett personligt val med syfte att minska negativ påverkan på fiskbestånd, ibland görs det enligt lag eftersom vissa arter har ett minsta tillåtna längdmått (minimimått) som måste följas eller för att fiskarten man fångat är fredad under en viss tid på året. Oavsett om du väljer att släppa tillbaka din fångst eller om du är tvungen till det så finns det några enkla råd att följa som minskar påverkan på fisken.

 • Om du vet att du kommer att släppa tillbaka fisken ska du försöka att minimera tiden mellan hugg och håvning. Detta är särskilt viktigt om det är varmt i vattnet. Undvik att fiska vid temperaturer över 18 grader och var mer försiktig då temperaturen är 12-18 grader.
 • Havsöring som har lekt är extra känslig eftersom den har förbrukat mycket av sina näringsreserver under leken.
 • Använd enkelkrok eftersom det minskar skador, är enklare och går snabbare att kroka loss fisken och att du då kan undvika att ta upp fisken ur vattnet.
 • Använd håv och då en håv med nät av gummi eftersom det skonar fiskens slemskikt.
 • Undvik om möjligt att ta i fisken. Ha alltid med dig en tång/peang så att du kan kroka av fisken direkt i vattnet eller i håven. Undvik att fisken kommer i kontakt med torra ytor.
 • Lyft helst inte fisken över vattenytan. Vill du mäta fisken så gör det i håven medan den befinner sig i vattnet. Ta inte upp fisken på land.
 • Tänk på att silverblank fisk har tunnare slemskikt som skydd vilket innebär att fjällen lossnar lättare. Den kan därför lättare få skador vid hantering och drabbas av infektioner.
 • Om du vill ha ett minne i form av ett foto så se till att det går så snabbt som möjligt och ta helst ett foto av fisken i håven eller i vattnet. Om du lyfter fisken ovan vattenytan så se till att fiskens totala tid i luften är så kort som möjligt. Helst under 10 sekunder!
Två händer som har ett stadigt tag om en fisk väl under vattenytan.

Undvik helst att lyfta fisken ur vattnet. Foto: Samuel Blyth

Två personer som sitter på huk i vatten och mäter en fisk i en håv.

Mät och fotografera fisken när den är i håven och i vattnet. Foto: Robert Hansson

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss