Fiske

Det finns vissa bestämmelser för fisket som du behöver känna till. Bestämmelserna är till för att skydda och bevara fiskbeståndet. Det finns exempelvis regler på om vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

Regler för fritidsfiske

På svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Kartor över fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta och här kan du se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. I samtliga vatten som visas i kartan krävs fiskekort. Här finns också mycket annan information, exempelvis vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Fritidsfiske på Gotland

Gotland, med sin 80 mil långa kust, har mycket att erbjuda den som är intresserad av fiske.

Fisket runt Gotlands kuster är känsligt, inte minst under fiskarnas lektid. I fiskelagen (SFS 1993:787 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) och förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (SFS 1994:1716 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) finns de grundläggande bestämmelserna.

Utöver dessa ger Fiskeriverket ut särskilda föreskrifter, bland annat om fisket i Östersjön (FIFS 1993:31) och Fiskeriverkets föreskrifter om utmärkning av fiskeredskap (FIFS 1994:14).

För att underlätta för dig som sportfiskare har vi gjort en folder, Fiske på Gotland Pdf, 1.3 MB., med en sammanställning av de viktigaste fiskebestämmelserna som gäller inom länet.

Enskilt vatten
Allt vatten i insjöar och vattendrag samt i havet inom 300 m från fastlandet eller från ö som är minst 100 m lång är enskilt. I de fall då tremeterskurvan går längre ut än 300 m är allt vatten innanför denna djupkurva enskilt vatten.

Allmänt vatten
Det övriga havsområdet.

Kustvattenområde
Vatten vid kusterna ut till en bredd av fyra nautiska mil från baslinjen (strandlinjen).

Yrkesfiske
Fiske som bedrivs med stöd av fiskelicens.

Fritidsfiske
Övrigt fiske (sportfiske, husbehovsfiske).

Handredskap
Med detta avses spö, pilk, och liknande rörliga redskap som är utrustade med lina och högst tio krokar.

Minimimått
Minsta tillåtna mått på fisk som får behållas. Mäts från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets.

I sjöar och vattendrag (enskilt vatten) har endast fiskerättsinnehavaren rätt att fiska, eller kan i en del fall upplåta fiske genom fiskekort eller annan överenskommelse. I enskilt vatten vid kusten, får alla svenska medborgare fiska med handredskap (spö), långrev, nät och tobisnot (rörliga redskap), enligt de begränsningar som anges nedan. Vatten i havet som inte är enskilt, är allmänt vatten där alla svenska medborgare får fiska med rörliga redskap. Vid fiske på allmänt vatten får man använda högst sex redskap samtidigt.

Utlänningar stadigvarande bosatta i Sverige är likställda med svenska medborgare när det gäller fiske på allmänt vatten och fiske med stöd av frifiskebestämmelserna. Alla utländska medborgare är likställda med svenska medborgare när det gäller rätten att fiska med handredskap utrustade med lina och krok. Utländsk medborgare som vill fiska med andra rörliga redskap än handredskap, t.ex. nät, måste ha särskilt tillstånd.

Fiskerättsinnehavare får fiska med rörliga (se ovan) och fasta redskap. Fast redskap är fiskebyggnad och fiskeredskap med ledarm, som är fastsatt vid bottnen eller stranden och avsett att stå ute mer än två dygn.

Fiske i träsken (sjöarna) och vattendragen går under enskilt ägande och för att få fiska i dem krävs fiskekort om sådant finns, annars fiskerättsinnehavarens tillstånd.

På följande platser kan man köpa fiskekort:

Fiskekort finns att köpa för fiske från landsvägsbron (väg 146) och nedströms till en rät linje mellan Gothemsåns mynningsuddar, en sträcka på ca 1,3 km.
Området är öppet för fiske året om.

Dygnskort: 50 kr
Veckokort familj: 100 kr
Årskort (365 dagar): 300 kr (även för familj)

Fiskekort för Gothemån/Åminne finns att köpa på: www.fiskekort.se/gotland Länk till annan webbplats..

Barn och ungdomar under 19 år fiskar gratis genom Juniorfiskekortet som finns att ladda ner på: 
www.fiskekort.se/produkt/arskort-ungdom-sportfiskekortet-gotland Länk till annan webbplats.

Lojsta ligger på södra Gotland och med fiskekort från Lojstaträskens samfällighetsförening får du fiska i fyra av träsken. Båt finns att hyra.

Kontakt:
Pia Hederstedt: 073-720 57 20, 070-707 57 40.
Båt, kanoter, övernattning och fiskekort.
Magnus Ekström: 070-605 59 18. Endast fiskekort.
Christer Ardgren: 070-680 83 58. Båt och fiskekort.

I nedre delen av Närsån är fiske tillåtet om man löser fiskekort. Sträckan på 2,4 km börjar ovanför Gangvidefarm och sträcker sig ner till åmynningen. Skyltar finns uppsatta. Giltigt fiskekort ska finnas till hands under hela fisketuren. Fiskekortet är personligt och allt fiske utan giltigt fiskekort räknas som olovligt fiske.

Dygnskort: 50 kr
Veckokort familj: 100 kr
Årskort: 300 kr
Barn under 15 år fiskar gratis i sällskap med betalande vuxen.

Fiskekort kan köpas på följande ställen:

Jaktia Visby, Follingboväg 78
ICA När Bodi, När
Gangvide Farm, När Gangvide 503

Det går även att köpa fiskekort med Swish, till telefonnummer: 073 184 09 22.
Ange namn och fiskekortstyp. Betalningsbeviset gäller som fiskekort.
More information available at: http://nar.se/fiskeinarsan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Paviken och i Västergarnsån, från Paviken och nedströms fram till till landsvägen, är allt fiske är förbjudet.
I ån, mellan landsvägsbron och den lilla gångbron strax innan hamnen gäller fiskekort.

Dygnskort: 50 kr
Årskort: 300 kr
Korten köps med Swish, till telefonnumme: 123 395 7552. Ange namn och fiskekortstyp. Betalningsbeviset gäller som fiskekort.

Kontakt:
Bengt Wickman: 070 357 60 12
Mer information: http://paviken.se/regler.html Länk till annan webbplats.

Havsöring
Fredningen omfattar 25 olika områden (se separata kartor) med sammanlagt 34 ingående vattendrag, där totalt fiskeförbud råder under perioden 1 oktober - 31 december. Observera att fiske inte heller är tillåtet i själva vattendragen.

Gädda och abborre
Gädda och abborre är fredade i kustvattenområdet (ut till 4 sjömil) runt hela Gotland under perioden 1 mars - 31 maj. För gädda gäller dessutom att vid fiske med handredskap under övrig tid får högst tre gäddor per fiskare och dygn och endast gäddor med en storlek mellan 40 och 75 cm behållas.

Sik
Sik är fredad runt hela Gotlands kust under perioden 1 november - 15 december.

Skrubbskädda
Skrubbskädda (flundra) är fredad runt hela Gotlands kust under perioden 15 februari - 15 maj.

Ål
Ål är fredad året runt.

Minimimått


Lax

60 cm

Havsöring

50 cm

Gädda

40-75 cm

Piggvar

30 cm

Flundra

21 cm

Torsk

38 cm

  • Ta aldrig upp mer än du behöver och helst inte mer än maximalt fem abborrar/fisketillfälle vid spöfiske.
  • Släpp gärna tillbaka abborrar som är längre än 30 centimeter eftersom de större abborrarna är extra viktiga för att reglera andra fiskarter som till exempel storspigg och svartmunnad smörbult.
  • Observera också att abborren är helt fredad runt Gotlands kust 1 mars till 31 maj och är då inte tillåten att fånga.
  • Enligt de bestämmelser som finns får du bara ta upp tre gäddor per dag vid spöfiske, i storleksintervallet 40 - 75 centimeter, men vi rekommenderar ändå att alla gäddor du fångar i nät eller får på kroken släpps tillbaka.
  • Alla gäddor är idag viktiga för att på sikt få tillbaka ett livskraftigt bestånd av arten.
  • Gäddan är liksom abborren helt fredad runt hela Gotlands kust från 1 mars till 31 maj.

Vid fiske på enskilt vatten får man, om man inte är fiskerättsinnehavare, endast använda:

Handredskap
Till handredskap hör till exempel spö, pilk och liknande rörligt red- skap som är utrustat med lina och högst 10 krokar. Metoden som sådan får inte kräva användande av båt, till exempel i samband med dragrodd eller trolling, eller utgöras av angeldonsfiske.

Långrev
En långrev får vara utrustad med högst 100 krokar. Fiske med långrev får bara bedrivas i vatten som är minst 20 m djupt

Nät och tobisnot
Nät och tobisnot med en sammanlagd längd på högst 180 m är rörliga redskap, om de inte är avsedda att stå ute längre än 2 dygn (gäller även allmänt vatten). Redskapsbegränsningarna gäller inte för fiskerättsinnehavare som fiskar med stöd av enskild fiskerätt eller för yrkesfiskare med licens. I sjöar och vattendrag (enskilt vatten) har endast fiskerättsinnehavaren rätt att fiska, eller kan i en del fall upplåta fiske genom fiskekort eller annan överenskommelse. I enskilt vatten vid kusten, får alla svenska medborgare fiska med handredskap (spö), långrev, nät och tobisnot (rörliga redskap), enligt de begränsningar som anges nedan. Vatten i havet som inte är enskilt, är allmänt vatten där alla svenska medborgare får fiska med rörliga redskap. Vid fiske på allmänt vatten får man använda högst sex redskap samtidigt.

Utlänningar stadigvarande bosatta i Sverige är likställda med svenska medborgare när det gäller fiske på allmänt vatten och fiske med stöd av frifiskebestämmelserna. Alla utländska medborgare är likställda med svenska medborgare när det gäller rätten att fiska med handredskap utrustade med lina och krok. Utländsk medborgare som vill fiska med andra rörliga redskap än handredskap, t.ex. nät, måste ha särskilt tillstånd.

Observera att ryssja inte räknas upp bland de tillåtna redskapen på enskilt vatten och enligt lagtexten omfattas därför inte fiske med ryssja av frifisket. Däremot får enskilda fiskerättsinnehavare fiska med ryssja.

Det här innebär märkning i korthet:

Märkningen ska göras på ett varaktigt sätt och visa vem som använder fiskeredskapet.

Märkningen ska utgöras av namn och adress eller namn och telefonnummer eller särskilt registreringsnummer som tillhandahålles av länsstyrelsen.

Redskap som används av fritidsfiskare ska dessutom vara märkta med stora bokstaven F, och den som fiskar med stöd av enskild fiskerätt ska märka med stora bokstäverna ER.

Märkningen ska möjliggöra kontroll av att de begränsningar i redskapsanvändningen som gäller för olika kategorier fiskande inte överskrids.

Av märkningen ska det framgå vem som använder redskapet. Det innebär att det inte är tillåtet att bedriva fiske åt någon annan person med redskap som har denna persons märkning.

Flera personer som är närvarande vid både sättning och vittjning av redskap får hjälpas åt med dessa.

Den som genom märkningen anges som användare av redskapet förutsätts kunna hantera detta själv och ska kunna visa det vid kontroll.

Märkningsskyldigheten innebär att redskap inte får märkas eller kopplas ihop så att tveksamhet uppstår om vem som använder redskapet.

Mer information om märkning av fiskeredskap finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Klicka på plussen för att se kartor över vilka områden som är fredade mellan 1 oktober och 31 december.

Kohlenskvarnån/Själsöån

Lummelundaån

Lickershamnsån

Ihreån

Vaste å/Kioskbäcken

Vitärtsbäcken

Vällesån

Arån

Hyluån

Hultungsån

Bångån

Vägumeån

Vikeån/Gothemån

Storsundsån

Djupån

Nygårdsån

Histillesån

Halsegårdaån/Hugreifsån/Gartarveån/Bane å

Svajdeån/Lavasån/Tutenån

Närkån

Snoder å

Snoder å

Robbjänsån/Varbosån

Västergarnsån

Kopparviksbäcken

Kontakt