Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stängselbidrag i kalkbarrskog med dokumenterat höga naturvärden

Kalvar i skogsbete.

Foto: David Lundgren

Under 2024 kan du som äger kalkbarrskog med dokumenterat höga naturvärden på Gotland ansöka om bidrag för att stängsla in skogsområdet för bete. Projektet finansieras med medel inom Åtgärdsprogram för hotade arter. Ett första urval görs under sommaren med sista ansökningsdag 10 juni, då prioriteras marker med redan dokumenterade naturvärden. Finns medel kvar i projektet kommer ytterligare urval ske under hösten, då kan även skogar som inte inventerats bli aktuella. Mer information om detta kommer under augusti. Man kan dock redan nu ansöka om stödet även för värdefulla skogar som ej inventerats.

De gotländska skogarna har betats under mycket lång tid. Bete i kombination med plockhuggning har skapat en varierad och luckig skog, vilket har gynnat en mängd arter. I de solvarma, blomrika gläntorna trivs fjärilar och bin, och på grund av att dessa skogar aldrig kalavverkas utgör de en gynnsam miljö för olika svampar som lever i symbios med tall och gran.

Den traditionella skötseln gynnar många arter i kalkbarrskogen, dels genom själva betet, dels genom plockhuggningen som bevarar skogens kontinuitet av gamla träd och senvuxna granar. Att stängsla in och beta skogen kan även vara ett sätt att anpassa djurhållningen till ett förändrat klimat, genom att trygga betestillgången under torra somrar.

Under 2024 utlyser Länsstyrelsen i Gotlands län ett stängslingsbidrag för dig som vill stängsla in kalkbarrskog med höga naturvärden och sköta den med bete och sparsam plockhuggning under en femårsperiod. Bidraget täcker upp till 75 procent av stängslingskostnaden, baserad på en schablonkostnad om 100 kr / m. Dock betalas högst 100 000 kr ut i bidrag.

Så här går det till

  • Fyll i ansökan via ansökningsformuläret nedan senast den 10 juni 2024.
  • Länsstyrelsen går igenom ansökningarna, gör fältbesök och rangordnar ansökningarna utifrån kriterier för värdefull kalkbarrskog. I detta första urval behandlas endast ansökningar med marker som har dokumenterat höga naturvärden.
  • Länsstyrelsen skickar ett förslag till avtal om bidrag för stängsling. Enligt avtalet förbinder du dig att sköta skogen så att naturvärdena gynnas och stängslet underhålls under fem år framöver.
  • Markägaren stängslar marken och meddelar länsstyrelsen när det är klart, dock senast 14 mars 2025
  • Länsstyren besiktigar stängslet och betalar ut bidraget.

Ansök om bidrag till stängsling i kalkbarrskog med höga naturvärden

  1. Skapa en karta med länsstyrelsens karttjänst. På kartan ska det tydligt framgår var kalkbarrskogen med höga naturvärden ligger (rita ut gränsen) och sträckan som ska stängslas. Lämplig skala är 1:500 – 1:10 000. I kartverktyget kan du även ta fram areal, längd och dokumenterade naturvärden som ska anges i ansökan.
  2. Fyll i formuläret nedan (tryck på plusknappen)
  3. När du fyllt i formuläret klicka på skicka längst ner
  4. Kontrollera att en bekräftelse på din ansökan har skickats till din e-post.

Sökande


Berörd fastighet

Skogens naturvärden

Till exempel nyckelbiotop, naturvärdesobjekt eller annan inventering. Om annat naturvärde, beskriv det med egna ord.
Ligger skogen du vill stängsla i värdetrakt? Se länsstyrelsens webbkarta. * (obligatorisk)
Ligger skogen du vill stängsla i värdetrakt? Se länsstyrelsens webbkarta.Till exempel rödlistade signalarter.Använd gärna länsstyrelsens karttjänst i länken ovanför formuläret för att ta fram en karta.


Frågor och svar om bidraget

Du kan få bidrag för 75 procent av hela kostnaden för stängsling baserad på en schablonkostnad på 100 kr/m. Högsta belopp som betalas ut är dock 100 000 kr. Bidrag utgår endast för skog med höga naturvärden som beskrivs ovan. Om annan skog eller mark ingår i fållan kommer motsvarande stängselsträcka räknas bort om den är längre än den sträcka som krävs för att stängsla skogen med höga naturvärden.

Betesmarken och det stängsel som sätts upp ska vara lämpligt för nöt, får, häst eller getter.

Om du får jordbruksstöd skogsbete kan du inte få stängselbidraget för att ersätta ett dåligt stängsel.

Du kan söka stöd för Nokås från Skogsstyrelsen även om du sökt eller söker stängselbidraget.

Om Nokås på Skogsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även söka jordbruksstöd för skogsbete efter att du fått stängselstöd. Det är dock inte säkert att din mark uppfyller de kriterier som krävs för bidraget.

Om miljöersättning för betesmarker och slåtterängar på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Länsstyrelsens kartjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns flertalet skikt som visar dokumenterade naturvärden. Om man klickar på kartjänsten via denna sida är dessa lager redan förvalda, det är bara att zooma in till aktuell fastighet (eller skriva in den i sökfältet). Skulle dessa kartlager av någon anledning inte vara förvalda, se nedan:

I menyn med olika symboler upp till höger, välj "Lagerlista". Under Naturvård i lagerlistan finns en mängd underliggande lager. Bland annat Grön infrastruktur där man kan tända lagret LST GI Barrskog (trakt) för att se om fastigheten ligger i värdetrakt för kalbarrskog. Under naturvårdsfliken kan man även se om fastigheten är inventerad och klassad som skoglig värdekärna, tänd lagret som heter LstI Inv Skogliga värdekärnor. Även Skogsstyrelsen har kartskikt som visar på dokumenterade naturvärden, aktivera kartlagren Nyckelbiotop samt Naturvärden. Man kan klicka sig fram till aktuellt lager enligt ovan, men det är även smidigt att använda sökfunktionen direkt under lagerlistan.

I karttjänsten framgår inte fynd av rödlistade arter automatiskt, men har man ett konto på Artportalen kan man logga in via kartan, välj "Artsök" i huvudmenyn .

Har man inget konto se nedan:

För att se vilka eventuella arter som rapporterats finns flera vägar. I Skogsstyrelsens karta Skogens Pärlor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., kan man via menyn "Artdata" rita en rektangel över det område man är intresserad av. Här finns en manual hur man söker. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Notera sedan eventuella arter i din ansökan.

I Artportalen, den sida där man rapporterar in sina artfynd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., kan man även söka fram arter via menyn Sök - Sök fynd. Välj sedan rödlistekategori - "alla rödlistade", och en lämplig tidspediod (t.ex. 10 år). Under menyn "geografi", väl "sök med karta/yta". Zooma sedan in till din skog och rita in en yta. Välj sedan presentera fynd - artlista. För mer information om de ingående fynden, välj istället "minimerad lista".

En annan väg är att söka via hemsidan Artfakta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där man i verktyget "kartvy" i menyn till höger kan filtrera på rödlistade arter. Här finns även mycket information att ta del av om många skogslevande arter. Använder man sin mobiltelefon och är på plats i skogen kan man aktivera sin plats och söka på arter utan att behöva rita en en yta.

Se även under relaterad information i menyn här nedan.

Via länkarna nedan kan du hitta mer information om naturvärden i kalkbarrskog och hur de kan gynnas av bete. Du kanske även har fått en inventeringsrapport från länsstyrelsen eller information om nyckelbiotoper från skogsstyrelsen.

Naturvårdande skötsel av betespräglade kalkbarrskogar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Janne, korna och kalkbarrskogen (film av Biotopia Uppsala) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om kalkbarrskog på Skogsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper är ett av Sveriges verktyg för att rädda hotade arter och deras livsmiljöer. Arbetet fokuseras på vissa utvalda arter och naturtyper och är ett komplement till områdesskydd och miljöstöd (jord och skog). Åtgärder genomförs på strategiska platser i landskapet i samverkan med markägare.

I Länsstyrelsens kartjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan man via menyn uppe till höger välja "Rita och mät". Enklast för att rita in en gräns är att välja verkyget "Polylinje". Man kan rita in flera olika objekt och även redigera dessa. Blir man inte nöjd kan man ta bort ritningen helt med hjälp av krysset.

För att se satelitbilder, scrolla ner i lagerlistan till "Bakgrundskartor- Ortofoto - LM Visningstjänst årsvis färg", välj 2022 vilket är senaste.

Här är en version där ortofoton redan är förvalt. Länsstyrelens karttjänst med ortofoto 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Observera att man sparar sin karta via menyn"skriv ut". Ett nytt fönster dyker nu upp över kartvyn som representerar den yta som kommer hamna på den sparade kartan. Detta utsnitt går att flytta runt som man vill. När man är nöjd väljer man format, exempelvis JPG, och trycker på skriv ut. En fil med din karta har nu skapats, spara ner och bifoga i ansökan.

Använd denna karttjänst i första hand, då alla relevanta kartskitk finns med här. Men upplever man problem med att skapa en karta finns andra kartverktyg online där man kan rita gränser och spara ner. Exempelvis Lantmäteriets https://minkarta.lantmateriet.se/ Länk till annan webbplats., här kan man tända lager som fastighetsgränser och satellitbilder. Aktiverar man ”Avancerad kartväljare” får man även tillgång till jordarter, fornlämningar samt natura 2000, men inga övriga skikt som visar naturvärden. I ritvyn kan man även lägga pilar och förklarande text.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss