Samhällsorientering för nyanlända

Länsstyrelsen deltar i utvecklingen av samhällsorienteringen i länet, som har till syfte att underlätta etableringen av nyanlända personer.

Samhällsorientering handlar om att underlätta nyanlända flyktingarnas etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen.

Samhällsorienteringen ska förmedlas i dialog- och diskussionsform, anpassat efter den nyanlända personens egna förutsättningar och perspektiv. Informationen ska därför helst ges på den nyanländes modersmål.

Samhällsorienteringen ska ses som en gemensam bas där kommunernas insatser kompletteras av landsting eller region, statliga myndigheter och andra aktörer.

Målet ska vara att deltagarna utvecklar kunskap om

  • de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
  • den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt
  • hur samhället är organiserat
  • praktiskt vardagsliv.

Genomförande

  • Samhällsinformationen ska omfatta minst 100 timmar.
  • Den ska om möjligt vara på deltagarens modersmål eller annat språk som denne behärskar, men kan i vissa delar ges på svenska eller svenska med tolk.
  • Pedagogiska övervägande ska vara avgörande för valet av språk.
  • Informationen ska påbörjas så snart som möjligt efter att en etableringsplan upprättats och helst vara avslutad innan första etableringsåret är till ända. Den ska kunna kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter för att underlätta och påskynda etableringen i arbetslivet.
  • Kommunerna ansvarar för att en plan för verksamheten upprättas och att den revideras vid behov. Likaså bestämma hur samhällsorienteringen ska utformas och i vilken ordningsföljd samhällsorienteringens delar ska behandlas.
  • Kommunen ansvarar för att deltagaren erhåller ett intyg efter avslutad utbildning

Undervisningen ska präglas av dialog, diskussion och reflektion och främja deltagarnas förståelse av det svenska samhället.

Ett genomförande av samhällsorienteringen enligt förordningskraven kräver oftast en samverkan mellan flera kommuner.

Länsstyrelsen ansvarar för att följa upp samhällsorienteringen. Vi deltar även i det fortlöpande arbetet med att utveckla samhällsorienteringen.

Samhällsorientering i Gävleborg

För att kunna erbjuda en kvalitativ samhällsorientering över hela Gävleborg samarbetar länets kommuner och Älvkarleby kommun. Samhällsorienteringen är organiserad så att det finns en länssamordnare som samordnar och stödjer kommunerna, en kontaktperson i varje kommun som ansvarar för administration och stöd samt samhällskommunikatörer som genomför samhällsorienteringen.

Samhällsorientering genomförs, till största del, på modersmål av samhällskommunikatörer som inledningsvis får en grundutbildning på totalt 12 timmar. Utöver det erbjudas kommunikatörerna fortbildning 4 - 5 gånger per år.

Länsstyrelsen har kontinuerlig kontakt med länssamordnaren och stödjer kommunerna runt uppdraget. Länsstyrelsen deltar även i det utvecklingsarbete som drivs.

Länsstyrelsen Gävleborg är också en del i projektet MILSA – utbildningsplattform som är ett nationellt utvecklingsprojekt till stöd för kapacitetsutveckling inom samhällsorientering och hälsokommunikation.

Läs mer om MILSA på Information Sveriges hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt