Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Länsstyrelsen samordnar och ger stöd

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom:

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

Klimatförändringar i Gävleborgs län

I rapporten Framtidsklimat i Gävleborgs län kan du läsa om hur klimatet i vårt län kommer att förändras beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser blir. Klimatanalysen som SMHI har gjort för Gävleborgs län visar bland annat på mer nederbörd och ökad temperatur i länet.

Rapporten om framtidsklimat i Gävleborgs län (2015), SMHI.se Länk till annan webbplats.

SMHI har tagit fram utökade analyser av snö för de sju nordligaste länen, ett komplement till de länsvisa klimatrapporterna.

Snö i framtida klimat - Rapport för våra sju nordligaste län Länk till annan webbplats.

Översiktlig regional klimat- och sårbarhetsanalys - naturolyckor

I en rapporten Översiktlig regional klimat- och sårbarhetsanalys - naturolyckor som Statens geotekniska institut (SGI) tillsammans med SMHI tog fram år 2010 identifieras områden i länet där klimatförändringar kan komma att medföra ökade risker för naturolyckor. Rapporten togs fram i uppdrag från Länsstyrelsen.

Översiktlig regional- klimat och sårbarhetsanalys- naturolyckor Länk till annan webbplats.

Handlingsplan klimatanpassning, Gävleborgs län

En regional handlingsplanen togs fram 2014 av länsstyrelsen. Handlingsplanen är ett vägledande dokument som visar vad vi i länet kan göra tillsammans för att aktivt möta klimatförändringar och skapa ett långsiktigt robust samhälle och en hållbar utveckling. I planen beskrivs Gävleborgs läns framtida klimat och hur arbetet går till idag. I planen står även vilka åtgärder som behövs i länet för att anpassa oss till ett förändrat klimat.

Regional handlingsplan för klimatanpassning i Gävleborgs län Länk till annan webbplats.

En handlingsplan för Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning finns framtagen, enligt Förordningen om myndigheters klimatanpassningsarbete (2018:1428). Handlingsplanen syftar i första hand att stärka myndighetens arbete med att anpassa sina verksamheter, uppdrag och mål till de förutsättningar ett förändrat klimat innebär för länet. Vilket i slutänden gynnar de förutsättningar som gäller för länet.

Handlingsplan för arbete med klimatanpassning på Länsstyrelsen Gävleborg - Version 2.0 Period 2022−2024 Länk till annan webbplats.

Broschyr Planera för förändrat klimat

En kortfattad beskrivning om hur klimatet förändras i länet finns i en av Länsstyrelsens framtagen broschyr "Planera för ett förändrat klimat". Här beskrivs vilka konsekvenser det blir för Gävleborgs län och hur samhället kan anpassas för att minska riskerna.

Broschyr - Planera för förändrat klimat i Gävleborgs Länk till annan webbplats.

Klimatrapport, lärande material

I ett steg att skapa förståelse för klimatförändringar och klimatanpassning har en klimatrapport tagits fram "Skyfall, snöbrist och blomstrande turistnäring?", Syftet med rapporten är att konkretisera klimatförändringarnas eventuella konsekvenser och göra det lättare att ta till sig förståelsen av klimatförändringarna. Rapporten kan användas i studiesyfte för skolungdomar då även en lärarhandledning tagits fram. rapporten är även utmärkt att använda för att introducera ämnet för allmänhet, politiker och tjänstemän. Materialet har tagits fram år 2018 i samverkan mellan Länsstyrelsen Gävleborg, Gävle kommun, Sandvikens kommun, Hudiksvalls kommun samt Gävle Energi och delvis finansierats av Region Gävleborg.

Tryckt rapport går att beställas av: enheten.for.hallbar.utveckling.gavleborg@lansstyrelsen.se

Rapport: För dig som är ung - Skyfall, snöbrist och blomstrande turistnäring? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lärarhandledning: Skyfall, snöbrist och blomstrande turistnäring? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapport (högupplöst för egen utskrift): Skyfall, snöbrist och blomstrande turistnäring? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Metodstöd för klimatrelaterade risker i översiktsplanering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Skriften är avsedd att användas som ett stöd för handläggare på kommuner och länsstyrelser i frågor som rör klimatrelaterade risker för den byggda miljön, inom ramen för översiktsplanering. Den vänder sig till såväl översiktsplanerare som de kollegor på kommunen som ska ta fram underlag till stöd för översiktsplaneringen. Med klimatrelaterade risker avses här de som orsakas av översvämning till följd av nederbörd, översvämning från stigande hav, sjöar och vattendrag samt ras, skred och erosion.

Lathund för klimatanpassning på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Lathund för klimatanpassning är en webbtjänst och är framtagen för att stödja kommuner som vill komma igång med sitt arbete med att ta fram en kommunal plan för klimatanpassning. Innehållet är framtaget i samverkan med kommuner och länsstyrelser och förvaltas av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI.

Klimatanpassning i fysisk planering Länk till annan webbplats. - Vägledning, rekommendationer samt  tips och råd hur kommunerna kan, bör och ska ta hänsyn till klimatförändringar i den fysiska samhällsplaneringen. (Länsstyrelserna, 2012)

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering Länk till annan webbplats.- en checklista som stöd för handläggare att ta hänsyn till effekter av ett förändrat klimat i framtagandet av översiktsplaner och detaljplaner. (Länsstyrelserna, 2016)

Klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden på Miljösamverkan Sveriges hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Handläggarstöd framtaget av Miljösamverkan Sverige inom ramen för Klimatanpassning i tillsyn.

Rapport: Test av robusta beslutsstödsmetoder - Ny bebyggelse längs Gavleåns utlopp i Gävle kommun    Länk till annan webbplats.Rapporten handlar om robusta beslutsstödsmetoder. Eftersom vi inte vet i detalj hur klimatet kommer att utvecklas framöver behövs beslutsstödsmetoder som tar hänsyn till detta och som inte låser in oss i ohållbara vägval. I denna rapport redovisas resultat från ett samarbete mellan Forskningsprogrammet (Robust programmet) och Gävle kommun. Det handlar om robust planering av ett lågt beläget område nära havet (Norra Brynäs och Gävle strand).

Klimat-GIS Gävleborg Länk till annan webbplats.- Ett öppet geografiskt informationssystem där du kan visualisera underlag om klimatförändringar i Gävleborgs län. Underlag består av klimatanalyser från SMHI och underlag kring ras, skred, erosion och översvämning. Det går att rita, dela och skriva ut egna kartor.

Länsstyrelsens Geodatakatalog Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Här finns kartunderlag från Länsstyrelsen (program varan ArcGIS behövs för att öppna kartskikten). Här finns bland annat:

 • Översvämningskarteringar för Ljusnans och Voxnans huvudfåra, analys av högsta beräknade flöde och 100 års flöde. Värdena är framtagna av SWECO på uppdrag av Svenska Kraftnät och Vattenregleringsföretagen. Programmet ArcGIS behövs för att öppna skikten.
 • Lågpunktskarteringar för länets huvudorter; Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors, Söderhamn, Bollnäs, Edsbyn, Ljusdal, Hudiksvall, Bergsjö och Gnarp. 

Portal för översvämningshot Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  - Tjänsten innehåller geografiska översvämningsdata till stöd i planeringsarbete. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB)

Kartunderlag om ras, skred och erosion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Vägledning och webbaserad kartvisningstjänst. (Statens geotekniska institut, SGI)

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI har tagit fram en introduktionsfilm som går att använda som inledning i arbetet med klimatanpassning.

Film om klimatanpassning, SMHI Länk till annan webbplats.

Fler rapporter och dokument för länet

Vattenplanering och säkring av dricksvatten är en av de många utmaningar som ett förändrat klimat innebär. Som ett stöd i arbetet med att säkra en god vattenförsörjning har Länsstyrelsen i samverkan med kommuner tagit fram en regional vattenförsörjningsplan. Rapporten beskriver viktiga vattenresurser för dagens dricksvattenanvändning och framtidens eventuella behov.

I och med de förväntade klimatförändringarna finns ett ökat behov av att skydda våra dricksvattenresurser ur ett långsiktigt perspektiv. För arbetet med klimatanpassning är det viktigt att peka ut resurserna för att de ska få ett långsiktigt skydd. Länsstyrelsen har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för länet som ska fungera som ett stöd inom planeringsprocesser och arbete med att ta fram skydd för viktiga områden för dricksvattenförsörjningen.

Regional Vattenförsörjningsplan för Gävleborgs län Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för hållbar utveckling

Länsstyrelsen Gävleborg

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss