Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Barn och ungas uppväxtvillkor

Länsstyrelsen Gävleborg har tagit fram regionala lägesbilder av barns och ungas uppväxtvillkor. Detta mot bakgrund av Länsstyrelsen Gävleborgs arbete med samlat regionalt stöd för arbete med jämlik hälsa, där Länsstyrelsens huvudfokus ligger på insatser riktande till barn och unga (0-18 år).

Lägesbilderna syftar till att ge ett underlag för diskussion kopplat till inriktning och prioritering av Länsstyrelsens och kommunernas arbete med det främjande och förbyggande arbete som berör barn, unga och deras föräldrar.

Risk- och skyddsfaktorer

Ohälsa, våld, missbruk, kriminalitet och utanförskap är några av våra stora samhällsutmaningar som bär med sig både lidande och kostnader. Att förstå vilka påverkbara faktorer som kan ha signifikant inverkan på individers sociala och hälsomässiga utveckling kan ge oss underlag att prioritera satsningar på tidiga förebyggande och främjande insatser som minskar risker för att individer ska utveckla problem. Dessa faktorer benämns ofta som risk-och skyddsfaktorer. Genom att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer hos barn och unga främjas trygga och goda uppväxtvillkor.

Vänner som sitter på en bänk

Lägesbilder för varje kommun - kommunblad

Vi har gjort en kartläggning över barns och ungas uppväxtvillkor i Gävleborg. Kartläggningen har sammanfattats i en lägesbild för varje kommun, ett kommunblad. Barnets uppväxtvillkor har stark koppling till dess risk för bruk av alkohol, narkotika och tobak, dess skolresultat, risk för kriminell aktivitet samt till dess fysiska och psykiska hälsa. Barn och ungas välmående påverkar också hur de mår och fungerar som vuxna. I detta informationsblad kategoriseras barns omgivning för att spegla uppväxtvillkoren utifrån:

  • Familj
  • Skola
  • Individ/Kamrater
  • Närområde

Det är en kvantitativ mätning av barn och ungas uppväxtvillkor. Mätningen bygger på offentlig statistik. 14 olika uppväxtvillkor som har en bärande påverkan på barn och ungas utveckling har identifierats. Varje uppväxtvillkor har skattats med bakomliggande statistiska mått. Tillsammans har dessa bakomliggande mått skapat ett index för varje uppväxtvillkor för att ge en deskriptiv bild. Uppväxtvillkoren har analyserats genom att de har satts i relation till övriga kommuner i Gävleborg.

Utbildningsfilmer om hälsofrämjande och förebyggande arbete

Länsstyrelsen Stockholm har tagit fram fyra korta utbildningsfilmer där man besvarar några av de vanligaste frågorna vi får kring hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Till filmerna om hälsofrämjande arbete Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för social hållbarhet

Länsstyrelsen Gävleborg

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss