Brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott. Kommuner är, tillsammans med polisen, näringslivet och det civila samhället, viktiga brottsförebyggande aktörer. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Länsstyrelsens uppdrag

Ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete kräver en väl fungerande samverkan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Vi har fått ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. I uppdraget ingår att:

  • stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete
  • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott
  • stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området
  • stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

Utbildning, stöd och samarbete utifrån lokala behov

Utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet är den lokala problembilden. Kommunerna har, tillsammans med polisen, genom sin nära kontakt med medborgarna stor kunskap om de lokala behoven och förutsättningar för att förebygga brott och är därmed en viktig brottsförebyggande aktör. Det är även på kommunal nivå som vi tydligast ser resultat av förebyggande insatser. Vi stödjer kommunernas förebyggande arbete genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling, metod- och processtöd och nätverksträffar.

Gängsnacket – en guide för viktiga vuxna och yrkesverksamma

Guiden Gängsnacket riktar sig till föräldrar och andra vuxna om hur kriminella gäng rekryterar barn. Länsstyrelserna och polisen har tagit fram guiden efter önskemål från flera kommuner och stadsdelar. Gängsnacket lyfter vilka varningstecken man bör vara vaksam på och vilket stöd som finns i samhället om man känner oro för ett barn. Guiden finns på flera språk.

Gängsnacket, Länsstyrelsen Västmanland Länk till annan webbplats.

Film om guiden gängsnacket Länk till annan webbplats.

Information till unga om rekrytering till kriminella nätverk

På Polismyndighetens webbplats finns filmer och information om rekrytering till gängkriminalitet som riktar sig till unga.

Så rekryterar kriminella dig som ung, Polismyndigheten Länk till annan webbplats.

Sveriges kommuner får ökat ansvar för det brottsförebyggande arbetet

En ny lag om kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet trädde i kraft den 1 juli 2023. Den anger att kommuner ska genomföra en kartläggning över sina brottsförebyggande risker vartannat år, och med denna kartläggning ska åtgärder baseras på. I kommunerna ska det finnas en samordningsfunktion och närhet till styrning och ledning.

Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete, Riksdagen Länk till annan webbplats.

Samtidigt får Länsstyrelserna i uppdrag att stötta kommunerna i arbetet att implementera de ändringar som lagen innebär genom att skapa ett praktiknära stöd.

Stödet ska vara målgrupps- och behovsanpassat. Länsstyrelsen Gävleborg stämmer nu av med samtliga kommuner att de har den information och kunskap de behöver för att implementera den nya lagen. Det är viktigt att kommunerna signalerar vad de behöver.

Uppdrag att utveckla det regionala stödet till kommunerna i det brottsförebyggande arbetet, Regeringen Länk till annan webbplats.

I och med lagen kommer kommunerna och polisen ha ett likvärdigt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Det kommer förbättra förutsättningarna för ett närmare och mer effektivt samarbete. Polismyndigheten har också 2022 beslutat om en brottsförebyggande strategi. Det betyder att myndighetens verksamhet inte bara ska fokusera på begångna brott men även aktivt arbeta mot brottsrisker.

Brottsförebyggande arbete, Polismyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för social hållbarhet

Länsstyrelsen Gävleborg

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss