Skog med vimpel jakt pågår

Jakt och vilt

I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. I jaktlagen anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas om det tillåts enligt jaktförordningens bilagor. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- och licensjakt.

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Jakt kan också utarrenderas.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik

Länsstyrelsens ansvar för viltförvaltningen:

  • att administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
  • att leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
  • att i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
  • att lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
  • att informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

Varje län har viltförvaltningsdelegationer som hjälper Länsstyrelsen. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Jaktförordningenlänk till annan webbplats

Statens vilt – 33 § i Jaktförordningenlänk till annan webbplats

Öppet öga är en informationskampanj som flera av landets länsstyrelser utformat gemensamt. Med kampanjen vill vi sprida kunskap om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet att göra i naturen. Läs mer om detta i foldern som tagits fram och som kan laddas ned här.

Varje år sker ett antal medvetna eller omedvetna brott som drabbar djur och växter på olika sätt. Det kan röra sig om rovfåglar som skjuts, om äggsamling från vilda fåglar, otillåten handel med hotade arter eller att fridlysta växter plockas. Det gäller också sådana arter som är förbjudna att föra in i landet för att man inte vill få ut dem i den svenska naturen. Förbudet gäller även till exempel pälsar, väskor, smycken och andra föremål, som innehåller delar av hotade djur och växter.

Berguvens intensivt orangea öga ska symbolisera den tillsyn som länsstyrelserna – i samarbete med bland annat Polisen och Tullverket – utövar för att förhindra olika typer av artskyddsbrott. Men det är också en uppmaning till allmänheten att hålla ögonen öppna och tipsa tillsynsmyndigheterna när man ser någonting som verkar misstänkt.

Så här tipsar du:

Vid pågående misstänkt brott kontakta Polisen på 114 14 eller mejla kut.dalarna@polisen.se

Om du vill vara anonym, välj att ringa.

Du kan också ringa till Länsstyrelsens växel 010 - 225 00 00 och be att få tala med CITES/ artskyddsansvarig tjänsteman.

När du ringer behöver du inte uppge vem du är, men det kan underlätta utredningen om du kan kontaktas.

Ladda ner foldern Öppet Öga härPDF

Viltinfo - ett nyhetsbrev om Dalarnas viltförvaltning

Viltförvaltning är en fråga som ofta väcker stort engagemang. Det är också många människor i länet som berörs av vilt- och jaktfrågor. Därför har Länsstyrelsen valt att ta fram en riktat nyhetsbrev där vi förmedlar information om vårt pågående arbetet inom viltförvaltningen.

Anmäl dig till nyhetsbrevetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Viltvårdsområden

Ett viltvårdsområde (VVO) är en sammanslutning av fastigheter med syfte att genom bättre samordning av jakten över ett större område gynna jakt och viltvård. Bildande av VVO regleras genom lag (2000:592) om viltvårdsområdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länsstyrelsen beslutar om bildande av ett viltvårdsområde.

Ett VVO bildas genom majoritetsbeslut och omfattar ofta en by eller ett skifteslag. I samband med bildandet ska länsstyrelsen pröva och fastställa stadgar för viltvårdsområdesföreningen i de hänseenden som anges i 16 § lag om viltvårdsområden.

Länsstyrelsen kan enligt 2 § förordning (1980:896) om viltvårdsområdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster bevilja bidrag för uppdatering av markägarförteckningar för viltvårdsområden i Dalarnas län. Bidrag kan beviljas vart tionde år efter ansökan från viltvårdsområdesföreningen, Länsstyrelsen lägger då en beställning hos Lantmäteriet.

Länsstyrelsen handlägger även ansökningar om anslutning eller uteslutning av fastigheter inom ett VVO och ansökningar om ändring av stadgar.

Vissa beslut av viltvårdsområdesföreningens stämma eller styrelse får överklagas hos Länsstyrelsen enligt 37 § lag om viltvårdsområden.

Ett viltvårdsområde är en sammanslutning av fastigheter i syfte att främja viltvården genom en samordning av jakten och viltvårdsåtgärder. Genom att flera fastighetsägare bidrar med sina marker kan jakten och viltvården ske inom ett större område och därmed bli effektivare och målen blir lättare att nå då man kan samarbeta över en större yta. Ägarna till fastigheterna som ingår i området bildar en viltvårdsområdesförening med stadgar som reglerar jaktutövningen, föreningens beslutsrätt och övriga riktlinjer för verksamheten. Länsstyrelsen är dem som fastställer gränser och stadgar för området.

Om din fastighet ingår i viltvårdsområdet framgår av viltvårdsområdets markägarförteckning som finns hos Länsstyrelsen och viltvårdsområdesföreningen. Fastigheter kan vara uteslutna fastän de ligger inom gränserna för viltvårdsområdet ifall de bedöms sakna betydelse för verksamheten inom viltvårdsområdet. Den som äger en fastighet som ingår i ett viltvårdsområde är medlem i viltvårdsområdesföreningen och har därmed rätt till minst ett jakträttsbevis beroende på fastighetens storlek. Denne har rösträtt på årsstämman. I föreningens stadgar krävs ofta ett visst minsta arealinnehav för att tilldelas fler än ett jakträttsbevis.

En viltvårdsområdesförening får i sina stadgar uppställa krav på upplåtelse av jakträtt inom ett viltvårdsområde. Tillstånd får vägras om den som vill arrendera mark inte förfogar över ett visst minimiareal som anges i föreningens stadgar, eller om upplåtelsen annars kan anses olämplig för viltvården eller medlemmarna.

Viltvårdsområdesföreningen har hos Länsstyrelsen ansökt om att utesluta din fastighet ur viltvårdsområdet. Länsstyrelsen skickar därför en remiss till dig som fastighetsägare för att ge dig tillfälle att yttra dig över ansökan. I beslutet tar Länsstyrelsen sedan hänsyn till både viltvårdsområdesföreningens och fastighetsägarens synpunkter. Ofta ansöker föreningen om uteslutning av fastigheter som bedöms sakna jaktlig betydelse. Sådana fastigheter finns listade i ett separat dokument i viltvårdsområdets markägarförteckning.

Med ”jaktlig betydelse” menas att marken har betydelse för verksamheten inom viltvårdsområdet. Om en fastighet har jaktlig betydelse är en bedömningsfråga. Länsstyrelsen gör en samlad bedömning i varje enskilt fall. Kriterier som vägs in är bland annat storlek och markanvändning. Som riktvärde bör bebyggda fastigheter vara kring 2 ha stora för att anses ha jaktlig betydelse, obebyggda fastigheter kan även vara mindre än så om de bedöms vara viktiga för viltet och/eller jakten. Andra faktorer som tas hänsyn till är den geografiska belägenheten inom VVO och om fastigheten har avstyckats eller förändrats på något annat vis sedan bildandet av VVO. Även viltvårdsinsatser på fastigheten, praktisk lämplighet till jakt (exempelvis placering av pass) eller negativ påverkan av en eventuell uteslutning på samordningen av jakten och viltvården kan avgöra en fastighets jaktliga betydelse. ”Typiska” fastigheter som ofta bedöms sakna jaktlig betydelse är små bebyggda fritidstomter som ligger tätortsnära eller fastigheter som används för bostads- eller industriändamål.

Kartor över viltvårdsområden

Information om var gränserna går för länets viltvårdsområden hittar du i vår karttjänst Webb-Gis. I Webb-Gis kan du välja att förutom viltvårdsområden även visa älgförvaltningsområden, älgjaktområden och kronhjortsskötselområden.

För att ändra vilket område du vill se mer information om går du till menyn till höger på sidan, klickar på den lilla pilen vid ”Planeringsunderlag” och sedan på pilen vid ”Vilt och fiske”. Då kommer du se en undermeny där du kan klicka i olika alternativ för vilket område du vill ha mer information om.

Se länets områden i karttjänsten Webb-GISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktpersoner viltvårdsområden

Regina Gentsch, vilthandläggare
E-post: regina.gentsch@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 04 67

Ellinor Theorin, vilthandläggare
E-post: ellinor.theorin@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 05 29

Viltförvaltningsdelegationen i Dalarnas län

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen och fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning. I viltförvaltningsdelegationen finns representanter för olika intressen. Med viltförvaltningsdelegationen samverkar länsstyrelsen i frågor om viltförvaltningen inom länet. Ärenden som tidigare avgjordes av Naturvårdsverket har nu flyttat ner på en regional nivå.

Tanken med en viltförvaltningsdelegation är att beslut ska fattas närmare de människor som är berörda och skapa en lokal förankring och acceptans.

Viltförvaltningsdelegationen beslutar om övergripande riktlinjer för

  • viltförvaltningen inom länet
  • skötsel av älgstammen och i förekommande fall för skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna

Den nuvarande viltförvaltningsdelegationen beslutades 18/12–2014. Beslutet gäller från beslutsdatum till och med utgången av år 2018.

Regeringen har den 23 februari 2017 beslutat om ändring av förordningen om viltförvaltningsdelegationer (SFS 2009:1474). I den nya förordningen har beslutats att naturvårdsintresset ska representeras av ytterligare en ledamot samt natur- och ekoturismföretagen av en ledamot. Med anledning av detta beslutade länsstyrelsen om fyllnadsval till Viltförvaltningsdelegationen 2017–2018 för ytterligare ledamöter till naturvårdsintresset samt natur- och ekoturismföretag.

Politiska företrädare Landstinget: Birgitta Örjas (s) ersättare - Kjell Persson (s), Viggo Nielsen (s) ersättare -Agneta Andreasson Bäck (s), Ulla Magnusson (mp) ersättare - David Örnberg (v), Jonny Jones (c) ersättare - Agneta Ängsås (c), Kjell Gustafsson (m) ersättare - Lisbeth Mörk-Amnelius (dsp)

Särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt, Polisen: Patrik Norman, ersättare Johan Olander

Lokalt näringsliv och turism: Salka Börjesson Eynon, ersättare – Marcus Eldh

Skogsnäringen: Sven-Erik Johansson, ersättare - Clara Hellström

Fäbodbruket: Pierre Hedlund, ersättare - Erik Sundin

Rennäringen: Benny Jonsson, ersättare - Peter Andersson

Jakt- och viltvårdsintresset: Mats Larsson, ersättare - Helena Tysk

Naturvårdsintresset: Asinja Holma , ersättare - Lennart Embro
Bisse Falk, ersättare – Richard Holmqvist

Natur- och ekoturismföretagen: Leif Öster, ersättare Lotta Backlund

Friluftslivsintresset: Lisbeth Backström, ersättare - Gunnar Löfkvist

Ägare och brukare av jordbruksmark: Malin Pettersson Lindgren, ersättare - Martin Moraeus

2014

 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
20140108 Protokoll VFD.pdf 134.2 kB 2018-03-16 11.44
20140527 Protokoll VFD Bilagor reservation.pdf 1.7 MB 2018-03-16 11.44
20140527 Protokoll VFD Rättelse 20141126 inkl bilagor.pdf 4.9 MB 2018-03-16 11.44
20140527 Protokoll VFD.pdf 3.5 MB 2018-03-16 11.44
20140828 Protokoll extrainsatt VFD.pdf 1.6 MB 2018-03-16 11.44
20140828 Protokoll VFD bilaga reservation.pdf 55.2 kB 2018-03-16 11.44
20140828 Protokoll VFD med reservation.pdf 1.6 MB 2018-03-16 11.44
20141126 Protokoll VFD inkl. rättelse 20150527.pdf 4.5 MB 2018-03-16 11.44
20141126 Protokoll VFD.pdf 4.5 MB 2018-03-16 11.44

 

2015

 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
20150527 Protokoll VFD.pdf 428 kB 2018-03-16 11.42
20150930 Protokoll VFD.pdf 1.2 MB 2018-03-16 11.42
20151110 Protokoll VFD.pdf 451.1 kB 2018-03-16 11.42

 

2016

 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
20160524 Protokoll VFD.pdf 2.4 MB 2018-03-16 11.43
20160928 Protokoll VFD.pdf 883.9 kB 2018-03-16 11.43
20161122 Protokoll VFD.pdf 546.3 kB 2018-03-16 11.43

 

2017

 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
20170523 Protokoll VFD.pdf 1.8 MB 2018-03-16 11.43
20170920 Protokoll VFD.pdf 1 MB 2018-03-16 11.43
20171129 Protokoll VFD.pdf 3.2 MB 2018-03-16 11.43
20171222 Protokoll VFD.pdf 870.4 kB 2018-03-16 11.43

 

2018

 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
20180619 Protokoll VFD.pdf 666.4 kB 2018-07-25 14.23
20180523 Protokoll VFD.pdf 4.7 MB 2018-07-25 15.15
20180828 Protokoll VFD.pdf 3.1 MB 2018-09-24 15.47
20180926 Protokoll VFD.pdf 2.5 MB 2018-11-16 11.27

Kontaktpersoner viltförvaltningsdelegationen

Linda Vedin, vilthandläggare
E-post: linda.vedin@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 03 59

Ellinor Theorin, vilthandläggare,
E-post: ellinor.theorin@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 05 29

Kontakt