Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden. Vi arbetar för att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Förbud mot terrängkörning

Huvudregeln i terrängkörningslagen är att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terräng. Det gäller även om det är din egen mark.

All naturmark utanför väg räknas som terräng, till exempel:

 • park
 • åker
 • äng
 • myr
 • hedmark
 • stränder
 • kalfjäll
 • vandringsleder
 • motionsspår
 • traktorstigar.

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel:

 • bil
 • motorcykel
 • fyrhjuling/ATV
 • elcykel
 • bandvagn
 • snöskoter.  

Undantag från förbudet mot terrängkörning

Det finns generella undantag från förbudet mot terrängkörning. Undantagen kan kräva markägarens tillstånd och gäller om åtgärden inte kan utföras på något annat lämpligt sätt. 

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende
 • räddningstjänst 
 • läkare
 • brandkår
 • fjällräddningen
 • renskötsel
 • den som ska hämta fälld björn, hjort, vildsvin eller älg.

Vattenskoter

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen.

Körning med vattenskoter orsakar bland annat höga och oregelbundna ljudnivåer i en fritidsmiljö där tystnad blir allt mer sällsynt. Det kan också störa växt- och djurliv.

Allmänna farleder i Dalarna

I Dalarnas län är Strömsholms kanal en allmän farled. Det finns inte någon klar avgränsning av vad som utgör en allmän farled. Länsstyrelsen har därför tagit beslut om att avgränsa ett tillåtet område för vattenskoterkörning i Strömsholms kanal.

Här hittar du Länsstyrelsens beslutPDF

Här hittar du kartor:
Karta 1 över tillåtet område för vattenskoterkörning i Strömsholms kanal
PDF
Karta 2 över tillåtet område för vattenskoterkörning i Strömsholms kanal
PDF
Karta 3 över tillåtet område för vattenskoterkörning i Strömsholms kanalPDF

Områden utpekade av Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har valt att inte utse några fler vattenskoterområden.

Innan Länsstyrelsen inrättar ett vattenskoterområde sker samråd med berörd kommun och sakägare. Samråd krävs även med Sjöfartsverket och Kustbevakningen, enligt vattenskoterförordningen. Dessutom krävs en miljömässig bedömning av Länsstyrelsen om området är lämpligt ur naturvårds- och miljösynpunkt.

Rättsläget enligt NaturvårdsverketPDF

Tillfälligt tillstånd

Länsstyrelsen kan, efter samråd med kommunen och polisen, ge tillstånd till tillfällig användning av vattenskoter för tävling eller uppvisning.

Vad är en vattenskoter?

En vattenskoter kan definieras som en farkost med en längd under fyra meter och som har en förbränningsmotor med ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla samt har utformats för att framföras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä på farkosten snarare än befinner sig i den.

Ansvar

Den som kör vattenskoter betraktas som "befälhavare" i lagens mening och har samma ansvar som alla andra som framför farkoster på sjön. Det innebär bl.a. att man måste respektera Sjötrafikförordningens allmänna hänsynsregler. Den som framför en vattenskoter ska även anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan.

Den som bryter mot vattenskoterförordningens bestämmelser kan dömas till penningböter. Polisen är tillsynsmyndighet då det gäller framförandet av vattenskoter.

Dispens för terrängkörning

Du kan ansöka om dispens för terrängkörning om du har särskilda skäl. En dispens är ett enskilt undantag från förbudet. För att får köra på marken behöver du förutom dispensen även markägarens tillstånd.

Skäl för undantag kan exempelvis vara:

 • funktionsnedsättning
 • vissa materialtransporter
 • tävling.

Ansök om dispens

Använd vår e-tjänst för att ansöka om dispens från terrängkörningsförbudet.

Skoteråkare kör förbi familj som åker skidor.

Snöskoter

Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud. Det gäller framför allt i fjällen. Där får du bara köra längs markerade skoterleder.


 

Körning med snöskoter är tillåten på väl snötäckt och tjälad mark. Det får inte finnas någon risk för att det blir skador på mark och vegetation, t ex plantor på nyplanterad skogsmark. I stora delar av fjällen, i länets nationalparker samt i många naturreservat är skotertrafik endast tillåten på skoterleder.

 • Körning ska alltid ske med hänsyn till djur, natur och friluftsliv.

Du får inte köra snöskoter:

 • På skogsmark med plant- och ungskog, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen. Skogen ska ha en medelhöjd på 2 m över snötäcket för att det ska vara tillåtet att köra där.
 • På jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske i utan risk för skada på marken - läs mer nedan. Fråga alltid markägaren om lov.
 • Inom särskilda förbuds- och regleringsområden - se nedan
 • På barmark.
 • I en skidanläggnings nedfarter eller i anslutning till dessa. Området är att betrakta som skidområde och när anläggningen är stängd är den att betrakta som arbetsområde då inga andra skall uppehålla sig där. Endast skidanläggningens skotrar tillåts i skidområdet.

Körning på jordbruksmark kan skada

Körning med skoter på jordbruksmark kan bl.a. innebära att snön packas och att kylan går längre ner i marken. Ett ökat tjäldjup är som regel negativt för de övervintrande grödorna och för etableringen av vårsådda grödor. En ytterligare följd av ökat tjäldjup och snöskoterspår är att ytavrinningen försvåras. Om ytvattnet omväxlande fryser och tinar skadas vanligtvis växttäcket hårt.

Undantag som gör att du får avvika från leden

På fjället kan man få avvika från skoterleden:

 1. om det behövs för att söka snö, vid enstaka barmarksfläckar
 2. om det annars är påkallat för att körningen ska vara säker, t ex om det finns en stor snödriva på leden.

Om det är nödvändig får man alltså avvika max 50 meter åt varje håll om ledmarkeringarna. Ledmarkeringarna markerar ”mitten på leden”.

Observera att undantaget inte innebär att man var som helst får avvika från leden för att t ex ta en paus. Vill man stanna så får man göra det i direkt anslutning till leden. Skotern bör då parkeras så att den syns väl och enkelt kan passeras av andra skoterförare. Att köra åt sidan ett par meter går alltså bra när hungern sätter in. Vill man fika i lite lugn och ro kan man sedan skotern har parkerats, ta sig (med eller utan snöskor eller skidor) valfritt antal meter bort från skoterleden.

Restriktioner för skoter:

I de områden i fjällen där det finns restriktioner för skoter, finns det ändå skoterleder. De finns där för att du ska få en möjlighet att röra dig genom dessa områden. Förbudsområdena kallas regleringsområden. I en del av våra reservat är det antingen helt förbjudet att köra eller bara tillåtet att köra på skoterled. Här nedan kan du se vad som gäller var. Du kan även se detta direkt i:
"Skoterkartan" i vårt webbgis härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dessa områden och skoterleder finns även utmärkta på Fjällkartan, som finns att köpa hos de flesta bokhandlare. Skoterlederna inom regleringsområden för skoter är uppmärkta i terrängen med ledkryss och påbudsskyltar.
Läs mer om hur skyltarna ser ut på Nationella snöskoterrådets webb här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Transtrandsfjällen (Sälen)

I Transtrandsfjällen/Sälenfjällen finns regler kring skoterkörning.
Läs mer under sidan om naturreservatet Norra Transtrandsfjällen här.

Vilka regler som gäller för snöskoterkörning i Transtrandsfjällen - Sälen, finns i pdf-en "På rätt led i Sälenfjällen". Den hittar du under "Informationsmaterial om skoterkörning" längre ned på sidan. Den finns även som skylt vid varje skoterterminal i området.
Läs mer på Malung-Sälens hemsida om skoteråkning i Sälenfjällen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skarsåsfjället

Läs mer om föreskrifter i Skarsåsfjället här

Långfjället

I Långfjället finns ett regleringsområde för skoterkörning . Hela reservatet ingår i regleringsområdet samt ett litet område över samhället Grövelsjön och södra delen av sjön Grövelsjön. Klicka på länken till Skoterkartan ovanför, för att se regleringsområdet.

Läs mer om föreskrifter i Långfjället här
Observera beslut om tidig stängning av skoterled!PDF

Fulufjällets nationalpark

Läs mer om föreskrifter i Fulufjället.

I vissa naturreservat

Läs mer om föreskrifterna under respektive naturreservat

Områden utanför naturreservat

Till exempel vid Orsa Grönklitt och
Storfjällsgraven söder om Transtrandsfjällens naturreservatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Drevfjällen - fri skoteråkning, men observera förbudsområde och aktsamhetsregler

I Drevfjällens naturreservat är det tillåtet att köra skoter nästan överallt. Det finns dock ett litet förbudsområde - se länk nedan och i resten av reservatet råder frivilliga aktsamhetsregler att ta hänsyn till.

Område med förbud att köra skoter i Drevfjällen
PDF
Se skylt med skoterinformation här
PDF
Läs mer om Drevfjällen här

Skoterskylt

I länet finns ett stort nätverk av skoterleder. Följ dessa i första hand. Det finns allmänna skoterleder som Länsstyrelsen eller kommunen ansvarar för. Det finns även skoterleder som skoterklubbar eller andra ansvarar för. Kontakta din lokala skoterklubb för kartor över leder i ditt närområde.

SNOFED
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sveriges snöskoterägares riksförbund, är en rikstäckande organisation för Sveriges snöskoterklubbar.
Svemo
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet. Svemo är det idrottsförbund som samlar alla som vill träna och tävla med motorcykel och snöskoter.
SOND
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Snöskoterområde Norra Dalarna. Föreningen har till ändamål att skapa, underhålla och driva skoterleder inom Älvdalens kommun.

Folder och affisch - Var får du köra skoter

Ett informationsmaterial har tagits fram av länsstyrelsen i samarbete med polisen. En folder och en affisch finns att beställa hos oss eller ladda ned. Dessa finns även på turistbyråer, turistanläggningar, uthyrare och försäljare av skoter, mm. Om inte, fråga efter dem, så får de gärna beställa av oss.

OBS! En ny version av foldern togs fram i januari 2018. Den skiljer sig lite från gamla versioner så kolla att du har den senaste.

I foldern kan du läsa vilka regler som gäller, vad olika trafikmärken betyder och vad du ska tänka på när du ger dig ut på en skotertur.

Affischen är en kortversion av foldern.

Nedanstående foldrar och affischer beställs genom att fylla i beställningsformuläret på denna sida. Allt material är gratis. Porto kan tillkomma vid stora utskick.

Var får du köra skoter - Folder, ladda hem webbversionenPDF

Var får du köra skoter - Folder, ladda hem tryckversionenPDF

Var får du köra skoter - Affisch, ladda hem tryckversionenPDF

På rätt led i Sälenfjällen

I Sälenfjällen är det alltid mycket folk ute på vintern. Det är många som går på tur på skidor och många som åker skoter. Men det krävs ömsesidig hänsyn för att alla skall trivas. Denna karta med information finns på många informationstavlor i Sälenfjällen.

På rätt led i Sälenfjällen - ladda ned enbart kartanPDF

På rätt led i Sälenfjällen - kort informationstext och kartaPDF

Mer information att ladda ned eller beställa

På nationella snöskoterrådets webbplats finns mycket mer information att ladda ned. Här finns t ex även information på andra språk.

Diverse informationsmaterial hos snöskoterrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hos Naturvårdsverket finns en övergripande folder med viktiga regler och säkra tips.

Naturvårdsverkets informationsfolderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad gäller för skotertrafik i skyddad natur i Dalarna? Nu kan du få informattionen direkt på en karta i Länsstyrelsens webbgis.

Klicka på länken nedan till skoterkartan. Då visas samma karta som finns i tryckt version i foldern som finns att beställa eller ladda ned under informationsmaterial ovanför. Den här är dock alltid uppdaterad med ny information!

Öppna teckenförklaringen genom att klicka på fliken "Teckenförklaring" till höger i legenden.

På kartan presenteras då följande:

Legendsymboler med beskrivande text
Legendsymboler med beskrivande text

Ser kartan konstig ut?

Du kan behöva rensa webbhistoriken i din webbläsare, för att alla skikt ska synas som de ska. Dyker inte kartan upp alls, utan en ruta som säger att du ska installera Silverlight? Gör inte det, utan prova istället att öppna kartan med en annan webbläsare. Internet Explorer brukar fungera.

Hur tolkar jag lederna?

Lederna är markerade på kartan på ett ungefär. Det är emellertid markeringen i terrängen som gäller. Det finns fler leder än de som är med på denna karta. Dessa sköts av lokala skoterklubbar, som säljer egna skoterkartor.
Bland annat finns SOND - SnöskoterOmråde Norra Dalarna - läs mer härlänk till annan webbplats

Länk till skoterkartan i webbgis

Klicka på länken nedan, eller skriv in denna "kortadress" till kartan:
www.lansstyrelsen.se/dalarna/skoterkarta länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt