Kronhjort med ståtliga horn

Skötsel av kronhjort

Länsstyrelsen registrerar länets kronhjortsskötselområden. För varje kronhjortsskötselområde ska det finnas en skötselplan. Övergripande målsättningar för länets kronhjortsstam beslutas av Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation.

Kronhjortsskötselområden

Länsstyrelsen registrerar kronhjortsskötselområden. Ett kronhjortsskötselområde ska ha en sådan storlek och arrondering att det går att vårda en egen kronhjortsstam. För varje område ska det finnas en skötselplan. Att vara med i ett kronhjortsskötselområde är frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Ansök om att bilda ett nytt kronhjortsskötselområde

Du kan ansöka om att bilda ett nytt kronhjortsskötselområde. Ansökan är avgiftsfri och ska innehålla skötselplan samt redovisning av

 • vilka fastigheter som ska ingå i kronhjortsskötselområdet
 • samtycke till registreringen från jakträttshavare och i förekommande fall viltvårdsområdesförening.

Ansök om ändring av kronhjortsskötselområden

Du kan ansöka om att ändra i ett befintligt kronhjortsskötselområde, om du vill lägga till eller ta bort fastigheter inom ett område.

Ansök om ändring

Du ansöker om ändring av registrerat kronhjortsskötselområden på Älgdata.se.

Senast den 31 januari ska du registrera nytt skötselområde för kronhjort inför det nya jaktåret. Ansökan skickas till Länsstyrelsen Dalarna, till ansökan bifogas en skötselplan för området. Den minsta areal som gäller vid registrering av kronhjortsskötselområden i Dalarnas län är 10 000 hektar.

Vill du ändra i ett befintligt område gäller samma datum.

För att bilda ett kronhjortsskötselområde gäller samma regler som för bildande av älgskötselområden.

Steg 1 - Få medgivande för att bilda kronhjortsskötselområde

Markägare och ingående jaktlag/delområden ska ge sitt medgivande till bildandet av skötselområdet, vilket intygas i ett avtal mellan dessa och företrädaren för det blivande skötselområdet.

Steg 2 - Skötselplan för området

Till ansökan ska en skötselplan för området bifogas, länsstyrelsen har en mall Pdf, 230.7 kB, öppnas i nytt fönster. för hur en sådan kan utformas

Steg 3 - Ansök om nytt kronhjortsområde

När avtalet har signerats skickar företrädaren in en ansökan om registrering till Länsstyrelsen. Ansökan ska skickas till Länsstyrelsen senast den 31 januari inför nytt jaktår.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om att registrera kronhjortsskötselområde (pdf) Pdf, 130.8 kB.
 2. Skriv under och skicka blanketten till dalarna@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Enheten för vilt
  Åsgatan 38
  791 84 Falun
 3. Kom ihåg att bifoga skötselplan för området till ansökan

Så hanterar vi dina personuppgifter

Ansökan om ändring av kronhjortsskötselsområde görs till Länsstyrelsen. Ansökan ska lämnas in till Länsstyrelsen senast den 31 januari för att kunna behandlas inför kommande jaktår.

Observera att bilagor kan behövas i form av karta, intyg etc.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Anmälan om ändringar av kronhjortsskötselområde (pdf) Pdf, 271 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skriv under och skicka blanketten till dalarna@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Enheten för vilt
  Åsgatan 38
  791 84 Falun

Så hanterar vi dina personuppgifter

Skötselplan för kronhjort

För varje kronhjortsskötselområde ska det finnas en skötselplan. Skötselplanen tas fram i samråd mellan markägarna och jakträttshavarna i området. Planen ska revideras vart tredje år och lämnas in till Länsstyrelsen i god tid före jakten. Skötselplanen bör innehålla information om

 • den långsiktiga målsättningen för områdets kronhjortar
 • hur stor den årliga avskjutningen ska vara
 • de åtgärder som ska vidtas för att begränsa skador på skog och gröda orsakade av kronhjort
 • de åtgärder som ska vidtas för att minska risken för trafik­olyckor orsakade av kronhjort.

Förvaltningsplan för kronhjort i Dalarnas län

Viltförvaltningsdelegation har beslutat om övergripande riktlinjer för skötseln av kronhjortsstammen i Dalarnas län. Riktlinjerna säger bland annat att:

 • Kronhjorten ska få fortsätta sin utbredning i länet och etablera fasta bestånd i den omfattning som markägare och jakträttshavare kan enas om.
 • Kronhjortsstammens storlek ska anpassas så att skador på skogs- och jordbruk kan anses acceptabla av markägarnas företrädare.
 • Kronhjortsstammen ska vara livskraftig och hålla en hög kvalitet.
 • Trafikolyckor med kronhjort ska förebyggas och begränsas.
 • Kronhjorten bör förvaltas gemensamt inom större områden, så kallade kronhjortsskötselområden.

Förvaltningsplan för klövvilt i Dalarnas län Länk till annan webbplats.

Kontakt

Våra telefontider

Du når våra vilthandläggare, helgfria vardagar mellan klockan 08.30 och 11.30.

Övriga tider är du välkommen att kontakta oss via e-post.

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss