Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kronhjort med ståtliga horn

Skötsel av kronhjort

Länsstyrelsen registrerar länets kronhjortsskötselområden. För varje kronhjortsskötselområde ska det finnas en skötselplan. Övergripande målsättningar för länets kronhjortsstam beslutas av Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation.

Kronhjortsskötselområden

Länsstyrelsen registrerar kronhjortsskötselområden. Ett kronhjortsskötselområde ska ha en sådan storlek och arrondering att det går att vårda en egen kronhjortsstam. För varje område ska det finnas en skötselplan. Att vara med i ett kronhjortsskötselområde är frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Ansök om att bilda ett nytt kronhjortsskötselområde

Du kan ansöka om att bilda ett nytt kronhjortsskötselområde. Ansökan är avgiftsfri och ska innehålla skötselplan samt redovisning av

 • vilka fastigheter som ska ingå i kronhjortsskötselområdet
 • samtycke till registreringen från jakträttshavare och i förekommande fall viltvårdsområdesförening.

Ansökan om att bilda ett nytt kronhjortsskötselområde ska vara inlämnad till Länsstyrelsen senast den 31 januari inför det kommande jaktåret.

För att bilda ett kronhjortsskötselområde gäller samma regler som för bildande av älgskötselområden.

Steg 1 - Få medgivande för att bilda kronhjortsskötselområde

Markägare och ingående jaktlag/delområden ska ge sitt medgivande till bildandet av skötselområdet, vilket intygas i ett avtal mellan dessa och företrädaren för det blivande skötselområdet.

Steg 2 - Skötselplan för området

Till ansökan ska en skötselplan för området bifogas, länsstyrelsen har en mall för hur en sådan plan kan utformas.

Steg 3 - Ansök om nytt kronhjortsområde

När avtalet har signerats skickar företrädaren in en ansökan om registrering till Länsstyrelsen. Ansökan ska skickas till Länsstyrelsen senast den 31 januari inför nytt jaktår.

Gör din ansökan så här

 1. Kontakta oss, så skickar vi blanketten Ansökan om att registrera kronhjortsskötselområde och mallen Skötselplan för kronhjortsskötselområde. Se kontaktuppgifter nedan.
 2. Fyll i blanketten och mallen.
 3. Skriv under och skicka ifylld blankett och skötselplan via e-post till Länsstyrelsen eller med post:
  E-post till Länsstyrelsen i Dalarnas län

 4. Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Enheten för vilt
  Åsgatan 38
  791 84 Falun

Så hanterar vi dina personuppgifter

Ansök om ändring av kronhjortsskötselområden

Du kan ansöka om att ändra i ett befintligt kronhjortsskötselområde, om du vill lägga till eller ta bort fastigheter inom ett område.

Ansökan om ändring av befintligt kronhjortsskötselområde ska vara inlämnad till Länsstyrelsen senast den 31 januari inför det kommande jaktåret.

Skötselplan för kronhjort

För varje kronhjortsskötselområde ska det finnas en skötselplan. Skötselplanen tas fram i samråd mellan markägarna och jakträttshavarna i området. Planen ska revideras vart tredje år och lämnas in till Länsstyrelsen i god tid före jakten. Skötselplanen bör innehålla information om

 • den långsiktiga målsättningen för områdets kronhjortar
 • hur stor den årliga avskjutningen ska vara
 • de åtgärder som ska vidtas för att begränsa skador på skog och gröda orsakade av kronhjort
 • de åtgärder som ska vidtas för att minska risken för trafik­olyckor orsakade av kronhjort.

Förvaltningsplan för kronhjort i Dalarnas län

Viltförvaltningsdelegation har beslutat om övergripande riktlinjer för skötseln av kronhjortsstammen i Dalarnas län. Riktlinjerna säger bland annat att:

 • Kronhjorten ska få fortsätta sin utbredning i länet och etablera fasta bestånd i den omfattning som markägare och jakträttshavare kan enas om.
 • Kronhjortsstammens storlek ska anpassas så att skador på skogs- och jordbruk kan anses acceptabla av markägarnas företrädare.
 • Kronhjortsstammen ska vara livskraftig och hålla en hög kvalitet.
 • Trafikolyckor med kronhjort ska förebyggas och begränsas.
 • Kronhjorten bör förvaltas gemensamt inom större områden, så kallade kronhjortsskötselområden.

Förvaltningsplan för klövvilt i Dalarnas län Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss