Kronhjort

Kronhjort

Kronhjorten är en viltart som etablerar sig allt mer i Dalarna. Jakten ska i huvudsak ske inom kronhjortsskötselområden där markägare och jägare själva får ett direktinflytande och ett ansvar för förvaltningen, genom att föreslå en treårig skötselplan till Länsstyrelsen.

Skötselområden för kronhjort

Kronhjorten bör förvaltas gemensamt inom större områden, så kallade kronhjortsskötselområden. Ett område som är tillräckligt stort och sammanhängande för att anses kunna hålla en i huvudsak egen stam av kronhjort får registreras som kronhjortsskötselområde av Länsstyrelsen.

Att ansluta till ett kronhjortsskötselområde är frivilligt, precis som för älgskötselområdena. Den som av någon anledning väljer att inte ansluta sin mark till ett skötselområde har ändå möjlighet att jaga kalvar.

Där det är lämpligt och möjligt bör kronhjortsskötselområdena sammanfalla med älgskötselområdena. I första hand är det geografiska och biologiska förutsättningar, inklusive tillgången på brunstplatser och kalvningsområden, som avgör gränserna för ett skötselområde.

Under jaktåret 2018/19 finns 13 kronhjortsskötselområden i Dalarnas län.

Kronhjortsskötselområden i Dalarnas län 2017/18

Kronhjortsskötselområden i Dalarnas län 2017/18

Skötselplaner för kronhjort

För varje kronhjortsskötselområde ska en enkel skötselplan upprättas och skickas in till Länsstyrelsen minst tre månader före jakten. Sköt­selplanen ska innehålla:

 • En beskrivning av en långsiktig målsättning för skötseln grundad på uppgifter om betessituationen inom området.
 • En beskrivning av hur stor kronhjortsstam området bedöms kunna hålla.
  Besked om hur stor den årliga avskjutningen bör vara.
 • De åtgärder som ska vidtas för att begränsa skador på skog och gröda och för att minska risken för trafik­olyckor orsakade av kronhjort.

Mall Skötselplan Pdf, 210.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Revidera var tredje år

Planen skall revideras vart tredje år och vara inlämnad till Länsstyrelsen senast tre månader före jakten.


Jakttider för kronhjortsjakt

Kronhjorts­skötselområde

 • Jakt får bedrivas 16 augusti – 28 (29) feb.
 • Jakt får enbart avse hind och kalv 16 augusti - 7 oktober och 1 - 28 (29) feb
 • Jakten ska bedrivas som smyg- eller vaktjakt under perioden 16 aug - 30 september och 1-28 (29) feb.
 • Hund får användas mellan den 1 oktober och den 31 januari.

Utan­för kronhjortsskötselområde

 • Endast årskalv är tillåten under perioden.
 • 16 aug - 30 sep enbart smyg- eller vaktjakt
 • 1 oktober - 31 januari. Hund får användas

Ansökan om registrering av kronhjortsskötselområde

Senast den 31 januari ska du registrera nytt skötselområde för kronhjort inför det nya jaktåret. Ansökan skickas till Länsstyrelsen Dalarna, till ansökan bifogas en skötselplan för området. Den minsta areal som gäller vid registrering av kronhjortsskötselområden i Dalarnas län är 10 000 hektar.

Vill du ändra i ett befintligt område gäller samma datum.

För att bilda ett kronhjortsskötselområde gäller samma regler som för bildande av älgskötselområden.

Steg 1 - Få medgivande för att bilda kronhjortsskötselområde

Markägare och ingående jaktlag/delområden ska ge sitt medgivande till bildandet av skötselområdet, vilket intygas i ett avtal mellan dessa och företrädaren för det blivande skötselområdet.

Steg 2 - Skötselplan för området

Till ansökan ska en skötselplan för området bifogas, länsstyrelsen har en mall Pdf, 210.3 kB, öppnas i nytt fönster. för hur en sådan kan utformas

Steg 3 - Ansök om nytt kronhjortsområde

När avtalet har signerats skickar företrädaren in en ansökan om registrering till Länsstyrelsen. Ansökan ska skickas till Länsstyrelsen senast den 31 januari inför nytt jaktår.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om nytt kronhjortsskötselområde (pdf) Pdf, 130.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skriv under och skicka blanketten till dalarna@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Enheten för vilt
  Åsgatan 38
  791 84 Falun
 3. Kom ihåg att bifoga skötselplan för området till ansökan

Ansökan om ändring av kronhjortsskötselsområde görs till Länsstyrelsen. Ansökan ska lämnas in till Länsstyrelsen senast den 31 januari för att kunna behandlas inför kommande jaktår.

Observera att bilagor kan behövas i form av karta, intyg etc.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Anmälan om ändringar av kronhjortsskötselområde (pdf) Pdf, 271 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skriv under och skicka blanketten till dalarna@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Enheten för vilt
  Åsgatan 38
  791 84 Falun

Anmäl jaktresultat efter avslutad jakt

Varje kronhjortsskötselområde ska efter avslutad jaktsäsong, senast den 14 februari, rapportera till Länsstyrelsen hur många djurs om fällts under säsongen. Du ska även anmäla om inget djur har fälts.

Tid för anmälan inom kronhjortsskötselområde

Kronhjortsskötselområden ska anmäla jaktresultatet till Länsstyrelsen inom två veckor efter jakttidens slut även om inte något djur har fällts.

Tid för anmälan utanför skötselområde

Jakträttshavaren ska anmäla fälld kronhjort vid jakt som bedrivits utanför ett kronhjortsskötselområde inom två veckor efter att djuret fälldes.

Gör din anmälan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Anmälan av jaktreslutat efter jakt efter kronhjort (pdf) Pdf, 167.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skicka blanketten till dalarna@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Enheten för vilt
  Åsgatan 38
  791 84 Falun

Skadeproblem med kronhjort

Kronhjorten kan orsaka skada på skog och gröda. I skogen skadas framför allt barrträden genom barkgnag och barkflängning under savningstiden. Värst kan granen drabbas.

På jordbruksmark varierar skadebilden under året. Höst- och vinterbetning på olje­växter och grönsäd medför i regel inte några större skador, men under tjälloss­ningen kan trampskador förekomma i den spirande grödan. Sommartid födosöker kronhjorten i stor utsträckning på odlade fält.

Åtgärder för att förebygga skador

I första hand förebyggs skadeproblem med ordinarie jakt

Skador orsakade av kronhjort ska i första hand förebyggas inom den ordinarie kronhjortsförvaltningen, det vill säga genom att balansera antalet hjortar genom jakt under ordinarie jakttid. Jakten bör ske samordnat inom kronhjortsskötselområden.

Jakträttshavarna och markägarna har gemensamt ansvar att följa utvecklingen av kronhjortsstammen och vara observanta på skadesituationer som kan uppstå. Detta för att snabbt kunna sätta in motåtgärder. Där skadeförhållandena tenderar att bli oacceptabla bör jakttrycket ökas.

Skrämselanordningar, stängsel eller andra åtgärder

Om jakt inte är möjlig bör man vidta andra åtgärder, till exempel sätta upp olika typer av skrämselanordningar på det skadedrabbade området. Om skadeområdet är begränsat och särskilt skadekänsligt, kan man överväga möjligheten att inhänga det med stängsel.

Det finns ännu inga vetenskapliga tester av skrämselåtgärder anpassade för kronhjort. Några av åtgärderna som används för att skrämma fåglar har testats av enskilda jordbrukare och visats sig ha viss effekt även på kronhjort. Det gäller:

 • gasolkanoner
 • hulken
 • högfrekvens- och ultraljud
 • raketer.

Åtgärder med skrämsel (Viltskadecenter) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödutfodring

Foderskapande åtgärder och stödutfodring kan medföra minskade skador. Man bör dock bara utfodra kronhjortar i undantagsfall vid svåra vinterförhållanden och inte i närheten av skadekänslig skog eller gröda. Särskilda odlingar för kronhjorten på avsides belägna åkrar kan också ge skademinskande effekt genom att hjortarna styrs bort från skadekänsliga områden.

Från och med den 1 januari 2018 får jakträttshavaren bedriva viss skyddsjakt utanför den ordinarie jakttiden om det behövs för att förebygga skada. Årskalv av kronhjort som uppträder vid fält med oskördad gröda eller som orsakar stamskada på barrträd får skyddsjagas på enskilt initiativ under tiden den 1 juli till 15 april.

Tillstånd för skyddsjakt

Tillstånd för skyddsjakt kan bara lämnas av Länsstyrelsen om jakten är nödvändig för att förhindra allvarliga skador. Det får inte heller finnas någon annan lämplig lösning. Andra lämpliga lösningar kan vara olika typer av förebyggande åtgärder som ökad jakt på andra arter på samma plats eller olika typer av skrämselåtgärder.

Vid en ansökan om skyddsjakt måste du som sökande kunna visa att ett tillstånd behövs, till exempel för att förhindra allvarlig skada på gröda, skog eller annan egendom. Du måste också beskriva vilka andra lösningar som du provat och varför dessa inte fungerar.

Om skyddsjakt och licensjakt

Förvaltningsplan för kronhjort i Dalarnas län

Viltförvaltningsdelegation har beslutat om övergripande riktlinjer för skötseln av kronhjortsstammen i Dalarnas län. Riktlinjerna säger bland annat att:

 • Kronhjorten ska få fortsätta sin utbredning i länet och etablera fasta bestånd i den omfattning som markägare och jakträttshavare kan enas om.
 • Kronhjortsstammens storlek ska anpassas så att skador på skogs- och jordbruk kan anses acceptabla av markägarnas företrädare.
 • Kronhjortsstammen ska vara livskraftig och hålla en hög kvalitet.
 • Trafikolyckor med kronhjort ska förebyggas och begränsas.
 • Kronhjorten bör förvaltas gemensamt inom större områden, så kallade kronhjortsskötselområden.

Förvaltningsplan för klövvilt i Dalarnas län Pdf, 1.3 MB.

Kontakt