Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2024:08

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om utvidgning av naturreservatet Hanö i Sölvesborgs kommun.

Beslutade den 26 mars 2024.

Utkom den 26 mars 2024.

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808 MB) att naturreservatet Hanö, inrättat av Länsstyrelsen den 31 juli 2017, dnr 511-2548-2017, med ändring 2017-12-07, dnr 511-2548-2017, av ordningsföreskrift 9, samt tillägg 2020-06-24, dnr 511-2065-2020, av ordningsföreskrift 13, ska ha den utökade geografiska omfattning som framgår av bifogad karta (se bilaga 1).

Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom de utvidgade delarna av naturreservatet.

Utvidgningen av naturreservatet innefattar del av fastigheten Hanö 1:121.

Reservatsföreskrifter

Med stöd av 7 kap. 30 §§ miljöbalken, om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt i reservatet, föreskriver länsstyrelsen följande:

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. skada mark eller bottnar, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 2. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten, eller att omlagra, flytta eller bortföra sten. Undantaget från ovan är åtgärder som krävs för att kunna genomföra åtgärder som Länsstyrelsen ger tillstånd till enligt nedan,
 3. skada stenmurar eller andra kulturhistoriska lämningar,
 4. otillbörligt störa djurlivet,
 5. fånga eller insamla växter, lavar, svampar eller djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
 6. skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar, stubbar, bark, grenar eller ris, bortföra eller elda död ved,
 7. plantera, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer,
 8. medföra okopplad hund, annat än vid vallning av boskap eller jakt, eller annat lösgående sällskapsdjur,
 9. framföra fordon eller rida annat än på befintliga vägar inom reservatet. Det är dock tillåtet att framföra tillgänglighetsanpassade fordon, typ permobiler eller liknande, på markerade tillgänglighetsanpassade leder (se bilaga 2). Ridning och cykling kan också tillåtas på för ändamålen särskilt anvisade leder, om sådana inrättas,
 10. tälta mer än två dygn. Om särskilt anvisad tältplats finns är det tillåtet att tälta där enligt de regler som gäller för tältplatsen,
 11. ställa upp motorfordon, husvagn, släpvagn eller motsvarande,
 12. göra upp eld eller använda grillar, spritkök eller motsvarande, annat än på särskilt iordningställda grillplatser,
 13. framföra vattenskoter.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller liknande. Insamling med destruktiva metoder, till exempel att substrat förstörs, är förbjuden,
 2. nyttja området för tävling, övning, utställning, evenemang eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
 3. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, ledmarkering, inskrift eller därmed jämförlig anordning. Undantaget från tillståndsplikten är anordning enligt ovan som sätts upp kortvarigt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Ordningsföreskrifterna ska inte utgöra hinder för:

 • Länsstyrelsen, eller av Länsstyrelsen utsedd uppdragstagare, att vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som anges i föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken,
 • normalt underhåll, skötsel och kontroll av befintliga vägar, mark- och luftledningar, eller andra befintliga anläggningar, inklusive Sjöfartsverkets sjösäkerhetsanordningar, Försvarsmakten att bedriva militär verksamhet och övningar inom sjöövningsområde Tärnö N (tidigare Hanö Nord),
 • innehavare av särskild rätt till jakt att jaga de djur som ingår i jakträtten (med undantag för sjöfågeljakt, som är förbjuden) samt utföra de transporter och skötselåtgärder som krävs för jaktutövandet och vård av djuren,
 • bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov, enligt allmänt gällande regler.

Beslutet med tillhörande bilagor förvaras på Länsstyrelsen i Blekinge län.

Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft den 26 mars 2024.

ULRICA MESSING

ELISABET WALLSTEN

Förstora bilden

Beslutsbilaga 1

Förstora bilden

Beslutsbilaga 2

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss