Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2023:23

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om ändring och utvidgning av naturreservatet Långehall i Karlshamns kommun

beslutade den 11 september 2023.

Utkom den 15 september 2023

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808, MB) att naturreservatet Långehall, inrättat av länsstyrelsen 28 november 2012 (dnr 511-2903-11), ska ha den utökade geografiska omfattning som framgår av bilaga 1. Vidare beslutar länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 4, 5, 6 och 30 §§ MB om nytt syfte och nya föreskrifter för naturreservatet.

Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom naturreservatet.

Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt i reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. skada mark samt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 2. skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar,
 3. otillbörligt störa djurlivet,
 4. skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt,
 5. plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning,
 6. medföra ej kopplad hund annat än vid jakt,
 7. rida eller cykla,
 8. tälta mer än ett dygn,
 9. göra upp eld,
 10. fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

  Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:
 11. bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning,
 12. nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
 13. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Ordningsföreskrifterna ska inte utgöra hinder för:

 • utövande av gällande nyttjanderätter,
 • förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som anges i föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i detta beslut,
 • fastighetsägare att nyttja egna vägar inom naturreservatet,
 • innehavare av särskild rätt till jakt att jaga de djur som ingår i jakträtten samt utföra de transporter och skötselåtgärder som krävs för jaktutövandet och vård av djuren. Vid körning i terräng ska särskild försiktighet iakttas för att undvika skador på mark och vegetation,
 • underhåll av befintliga klätterleder på Urberget,
 • svamp- och blomplockning för eget behov, under förutsättning att arterna inte är fridlysta.

Beslutet med tillhörande bilagor förvaras på Länsstyrelsen Blekinge.

Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft den 15 september 2023.

ULRICA MESSING

ÅKE WIDGREN

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss