Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2023:11

Länsstyrelsen i Blekinge län
Beslut om upphävande av strandskydd för del av fastigheten Värmanshult 1:27, Ronneby kommun Blekinge län.

beslutad den 10 maj 2023.

Utkom den 10 maj 2023

Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 7 kap. 18 § punkten 2 miljöbalken, strandskyddet för del av fastigheten Värmanshult 1:27 i Ronneby kommun.

Detta beslut kan överklagas hos Klimat- och näringslivsdepartementet.

Skrivelsen ska skickas till Länsstyrelsen, 371 86 Karlskrona inom tre veckor från den dag kungörelse om beslutet varit införd i ortstidning. Handlingarna finns tillgängliga på Länsstyrelsens hemsida och centraldiariet, 511-2212-2023.

Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen Skeppsbrokajen 5, 371 86 Karlskrona och på myndighetens hemsida lansstyrelsen.se

Kontaktperson: Carina Burelius 010-224 01 22

LENA EKROTH
CARINA BURELIUS

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss