Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2022:24

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Lommaflyet i Karlskrona kommun

beslutade den 9 november 2022.

Utkom den 14 november 2022.

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att förklara det område som avgränsats på bifogad karta (bilaga 1) som naturreservat. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet.

Naturreservatets namn ska vara Naturreservatet Lommaflyet.

Reservatsföreskrifter

Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt i reservatet, föreskriver länsstyrelsen följande:

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. omlagra eller bortföra jord eller sten, borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten, på land eller i vatten,
 2. prospektera efter mineral,
 3. skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar,
 4. medvetet skada eller störa djurlivet,
 5. fånga eller insamla växter, svampar eller djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
 6. skada levande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt, bortföra eller elda död ved,
  plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning. Matsvamp får dock plockas för eget behov för eget behov, under förutsättning att de inte är fridlysta,
 7. plantera in, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer,
 8. tälta eller på annat sätt slå läger mer än två dygn,
 9. göra upp eld eller använda grillar, spritkök och liknande.

  Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:
 10. utföra vetenskapliga undersökningar som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv,
 11. nyttja området för tävling, övning, evenemang eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
 12. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig an-ordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Ordningsföreskrifterna ska inte utgöra hinder för:

 • utövande av nyttjanderätter,
 • förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som anges i föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i detta beslut (se punkt B ovan).

Beslutet med tillhörande bilagor förvaras på Länsstyrelsen Blekinge.

Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft den 14 november 2022.

ULRICA MESSING

ÅKE WIDGREN

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss