Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2021:24

Utkom den 23 december 2021

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om naturreservatet Björkenabben i Sölvesborgs kommun

beslutades den 20 december 2021.

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att förklara det område som avgränsats på bifogad karta som naturreservat. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet.

Naturreservatets namn ska vara Naturreservatet Björkenabben.

Naturreservatet omfattar 143,8 ha land och vatten inom fastigheterna Stiby S:6, Stiby S:12, Stiby 1:33, Stiby 8:4, Stiby 11:4, Stiby 26:1, del av Stiby S:4, Stiby S:11, Stiby 5:2, Stiby 7:1, Stiby 7:8, Stiby 8:5 och Stiby 11:5. Naturreservatet är beläget på Listerlandet, fågelvägen 5,5 kilometer söder om kyrkan i Mjällby. Landvägen knappt 7 kilometer från Mjällby kyrka.

Ordningsföreskrifter

Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt i reservatet, föreskriver länsstyrelsen följande:
Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. skada mark eller bottnar, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 2. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten, eller att omlagra eller bortföra sten,
 3. skada stenmurar och andra kulturhistoriska lämningar,
 4. medvetet skada eller störa djurlivet,
 5. fånga eller insamla växter, svampar eller djur på sådant sätt att deras livsmiljöer skadas eller förstörs,
 6. skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar, bortföra eller elda död ved,
 7. skada bottenvegetation,
 8. plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning. Matsvamp får dock plockas för eget behov,
 9. gräva upp eller dra upp kärlväxter,
 10. plantera, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer,
 11. medföra okopplad hund, annat än vid vallning av boskap och jakt samt vid eftersök på skadat djur,
 12. framföra motorfordon, rida eller cykla annat än på befintliga vägar inom reservatet,
 13. parkera annat än på för ändamålet upplåten parkeringsplats. Motorfordon, husbil, husvagn eller motsvarande får här ställas upp högst ett dygn,
 14. tälta eller på annat sätt slå läger mer än två dygn,
 15. göra upp eld eller använda grillar, annat än på särskilt iordningställd grillplats,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv. Insamling med destruktiva metoder, till exempel att substrat förstörs, är förbjuden,
 • nyttja området för tävling, övning, evenemang eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, ledmarkering, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Föreskrifterna skall inte utgöra hinder för:

 • förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som anges i föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i detta beslut,
 • underhåll och reparationer av befintliga ledningsnät och andra anläggningar enligt gällande servitut och nyttjanderätter,
 • innehavare av särskild rätt till fastigheter eller nyttjanderättshavare att utföra de transporter samt tillfällig uppställning av fordon som krävs för nyttjandet. Vid körning i terräng ska särskild försiktighet iakttas för att undvika skador på mark och vegetation,
 • ledningsrättsinnehavare, väghållare och liknande rättighetsinnehavare att omgående utföra akuta åtgärder för att avvärja hastigt uppkomna hot mot berörda anläggningar (exempelvis kabelfel, raserade ledningar). Länsstyrelsen ska vid akutåtgärd kontaktas snarast möjligt för samråd kring den uppkomna situationen och hur det fortsatta arbetet kan utföras.
 • normalt underhåll, skötsel och kontroll av vägar, leder, stigar eller andra anläggningar och friluftsanordningar,
 • underhåll av diken,
 • innehavare av särskild rätt till jakt att utföra de transporter och skötselåtgärder som krävs för jaktutövandet. Vid körning i terräng ska särskild försiktighet iakttas för att undvika skador på mark och vegetation,
 • Försvarsmakten och myndigheterna inom totalförsvarets militära del att bedriva verksamhet eller övning. Länsstyrelsens naturförvaltning bör informeras inför övningar som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv inom naturreservatet.
 • utövande av övriga gällande nyttjanderätter och servitut.

Beslutet med tillhörande bilagor förvaras på Länsstyrelsen Blekinge.

Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft den 23 december 2021.

ULRICA MESSING

ULRIKA WIDGREN

Bilaga: Karta med naturreservatets avgränsning

Karta som visar udden Björkenabben med gränsmarkeringar för det bildade naturreservatet.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss