Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Åtgärder för att nå miljömålen i Blekinge

Länsstyrelsen Blekinge har ett åtgärdsprogram som visar riktningen för det fortsatta arbetet i länet. Det uppmärksammar viktiga insatsområden och åtgärder för att nå ett miljömässigt hållbart Blekinge. För varje åtgärd föreslås vem som bör genomföra åtgärden, men det är upp till länets aktörer att åta sig åtgärder. Insatserna ska påbörjas under programperioden som är 2017–2020, men programmet gäller även under 2021. Ett nytt åtgärdsprogram tas fram under 2021 samtidigt som det gällande programmet följs upp.

Åtgärdsprogrammet omfattar insatser och åtgärder inom sex fokusområden som anses vara särskilt viktiga för miljöarbetet i Blekinge:

  • God bebyggd miljö
  • Friskt vatten
  • Biologisk mångfald
  • Hållbara transporter och smart energi
  • Giftfri Miljö
  • Hållbar livsstil

Ett hållbart Blekinge – regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2017-2020 Öppnas i nytt fönster.      

Projekt ‑ Grönadals invallningsföretag

Grunda vikar har en nyckelfunktion i Östersjöns ekosystem och den biologiska mångfalden. God tillgång på ljus, riklig vegetation och tidig uppvärmning på våren gör att de fungerar som reproduktions- och uppväxtområden för många fiskarter. I Blekinge har många grunda kustområden vallats in och torrlagts för att användas som jordbruksmark. Grönadals invallningsföretag, även känt som Dalamaden, är ett sådant exempel. Det grundades 1967 för att förbättra de åtgärder som utfördes redan 1893. En vall anlades tvärs över vikens mynning och vattnet pumpades ut. Kontinuerlig utpumpning av vatten krävs för att hålla viken torrlagd. Området närmast havet utgörs idag av en till största delen väl avgränsad svacka mellan två höjdryggar. Större delen av det området är i dag en sank gräsmark delvis bevuxen med sly. Områdets närhet till havet, dess topografiska avgränsning, det stora djupet under havsytan och förekomsten av ett vattendrag gör att det får hög prioritet bland tänkbara restaureringsobjekt. Skillingebäcken, som innan invallningen mynnade längst in i viken, rinner idag i en kanal längs invallningens västra sida. Bäcken avvattnar ett jordbruksområde och är idag starkt övergödd. Kanaliseringen av bäcken har minskat dess funktion som reproduktions- och uppväxtområde för fisk. Även bäckens förmåga att ta upp näringsämnen och motverka övergödningen har minskat.

Vad vi vill förbättra

Den planerade åtgärden syftar till att återställa några av de ekologiska funktioner som havsviken hade innan den torrlades. Viktigast är reproduktion och uppväxt av vårlekande fisk samt upptag av näringsämnen för att minska övergödningen.

Planerade åtgärder och aktiviteter

Med stöd av länsstyrelsen har markägaren planerat en partiell restaurering av området, vilken även har blivit godkänd av Mark- och miljödomstolen. Planen går i korthet ut på att skapa en våtmark genom att låta området innanför vallen översvämmas över havsytans nivå under vinterhalvåret fram till och med maj. Under sommarhalvåret sänks vattennivån och området kommer att stå i direkt kontakt med havet. Skillingebäcken leds in i våtmarken genom kulvertar. Våtmarken beräknas bli 16,4 ha stor och av detta beräknas 13,9 ha vara vattenyta vid normalvattenstånd. Översvämningen regleras med en munk i anslutning till den befintliga vallen. I normala fall ska utloppet till havet gå genom en svagt sluttande artificiell bäck som konstrueras så att fisk kan ta sig in och ut i viken, även när den är översvämmad och har en högre nivå än havet. Möjligheten att pumpa ut vatten för att torrlägga viken behålls för att möjliggöra skötsel som till exempel slåtter. Under sommaren kan den torrlagda marken användas till bete eller slåtter. Vallar och pumpstationer behöver anläggas för att avvattna intilliggande jordbruksmark och skydda en väg och flera byggnader i våtmarkens närhet.

Planerad uppföljning

Utvandringen av fiskyngel kommer att följas i utloppet till havet. Även invandringen av fisk på våren kan studeras. I havsviken utanför kommer övervakningen av fiskyngel och vegetation att fortsätta, en aktivitet som har pågått sedan 2014.

I samverkan med

Projektet genomförs i samverkan med markägaren, som har fått Mark- och miljödomstolens tillstånd. Det är ännu oklart vem som blir ansvarig för projektet, då finansieringsfrågan inte är löst.

Länkar

Dom. Mål nr M 2714-15, Ansökan om tillstånd att anlägga våtmark på fastigheten Skillinge 14:1, Karlskrona kommun Pdf, 3.2 MB.

Ladda ned ovanstående text som pdf Pdf, 497.2 kB.

Kontakt

Miljömål

E-post till miljomal.blekinge@lansstyrelsen.se
Telefon växel 010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30