Aktuella vädervarningar i Blekinge länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Åtgärder för att nå miljömålen i Blekinge

Länsstyrelsen Blekinge har ett åtgärdsprogram som visar riktningen för det fortsatta arbetet i länet. Det uppmärksammar viktiga insatsområden och åtgärder för att nå ett miljömässigt hållbart Blekinge. För varje åtgärd föreslås vem som bör genomföra åtgärden, men det är upp till länets aktörer att åta sig åtgärder. Insatserna ska påbörjas under programperioden som är 2017–2020, men många åtgärder pågår längre och programmet gäller till och med 2022-10-31. Ett nytt åtgärdsprogram som ersätter är nu ute på remiss.

Remiss av regionalt åtgärdsprogram för miljömål i Blekinge

Ett hållbart Blekinge är ett åtgärdsprogram för miljömål som omfattar hela Blekinge län. I programmet beskrivs länets utmaningar och möjligheter tillsammans med prioriterade områden där insatser behöver göras för att länet ska kunna nå de nationella miljömålen och därmed även den miljömässiga delen av de globala målen i Agenda 2030.

Länsstyrelsen Blekinge har tagit fram förslaget till åtgärdsprogram och du kan lämna in synpunkter fram till den 15 september.

Ange diarienummer 501-2480-2022 i ämnesraden och skicka svar med e-post till: blekinge@lansstyrelsen.se

Kontakta oss gärna med frågor under remisstiden: K-RB-Miljömål

Ett hållbart Blekinge - Remissversion.pdf Pdf, 1.2 MB.

Ovanstående förslag ersätter det äldre åtgärdsprogrammet:

Ett hållbart Blekinge – regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2017-2020 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Miljömål

E-post till miljomal.blekinge@lansstyrelsen.se
Telefon växel 010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30