Når vi miljömålen?

Länsstyrelsen övervakar utvecklingen i miljön och följer upp de nationella miljömålen genom olika indikatorer.

Varje år bedömer vi på Länsstyrelsen om länen kommer att nå de uppsatta miljömålen. Bedömningarna baseras bland annat på provtagningar, undersökningar, indikatorer och kunskap om miljön i länet.

Uppföljning av miljömål

Varje miljömål följs upp av flera indikatorer. Dessa är ett stöd för bedömningen men används även för att informera om miljöutvecklingen.

För att kunna mäta och följa upp tillståndet i miljön och effekterna av miljöarbete används indikatorer. Indikatorer baseras på statistik och resultat av provtagningar och undersökningar som bearbetats för att kunna följa utvecklingen från år till år.

Varje år bedömer vi hur troligt det är att de miljömål som gäller för länet nås till 2030. Mycket bra miljöarbete pågår, men det går för långsamt. Flera miljömål kommer inte att nås. Uppföljningen görs i alla län, och Naturvårdsverket sammanställer de regionala resultaten till en nationell bedömning. Detta är underlag till den svenska miljöpolitiken.

För att nå miljömålen behöver vi jobba strukturerat med att genomföra olika åtgärder. Varje län jobbar med olika regionala åtgärdsprogram. På webbplatsen Sveriges miljömål listas alla indikatorer som används för uppföljning, både på nationell och regional nivå.

Sveriges miljömåls webbplats Länk till annan webbplats.

Miljöövervakning stödjer uppföljningen

Vi övervakar utvecklingen i miljön genom regelbundna undersökningar, så kallad miljöövervakning. Det handlar bland annat om provtagningar i vatten och inventeringar av djur och växter. Resultaten från miljöövervakningen används för att bedöma utvecklingen i miljön och möjligheten att nå miljömålen.

Regionalt arbete

Vi jobbar med många aspekter som är relevanta för miljömålen. Vi sammanfattar årligen vår kunskap och gör en analys av läget: når vi målen, hur ser utvecklingen ut, och vad behöver göras? Resultat och analys används sedan av regering och riksdag som underlag i arbetet för det fortsatta arbetet. Bedömningarna ger en bild av läget för miljön i varje län.

Når vi miljömålen i Blekinge?

Varje år bedömer Länsstyrelsen Blekinge om vi kommer att nå miljökvalitetsmålen. Till vår hjälp använder vi bland annat statistik som kallas miljömålsindikatorer och resultat från den miljöövervakning som görs. Vi beskriver de åtgärder som genomförts under året och analyserar vad som behöver göras utöver vad som redan gjorts.

Trots att mycket miljöarbete som utförts i Blekinge är bra är nuvarande styrmedel och åtgärdsarbete inte tillräckligt. Inte något av de miljökvalitetsmål som bedöms på regional nivå har hittills uppnåtts. För Frisk luft är utvecklingen i miljön positiv, för övriga mål är trenden neutral eller negativ.

För att nå målen behövs minskade utsläpp till luft och vatten och internationella överenskommelser om till exempel kemikalier. Kraftfulla åtgärder krävs för omställning till ett samhälle där energianvändningen är effektiv och baserad på förnybar energi. Attityden till konsumtion måste förändras samtidigt som det vi konsumerar kommer från hållbar produktion med giftfria material där produkterna kan återanvändas i cirkulära kretslopp. Vid fysisk planering behövs goda avvägningar för att behålla och utveckla värden i både landskapet och den byggda miljön.

Det krävs mer resurser och modiga politiska beslut för att möjliggöra en hållbar framtid.

Regional uppföljning av miljökvalitetsmålen - Blekinge 2021 Länk till annan webbplats.

Vad är RUS?

RUS är ett samverkansorgan som ska stödja, vägleda och samordna länsstyrelsernas arbete och det regionala arbetet i miljömålssystemet. Förkortningen RUS står för Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet.

RUS har hand om för länsstyrelsernas gemensamma uppgifter och samordning mellan olika berörda parter, inklusive nationella myndigheter och kommuner. Det innebär uppgifter inom hela miljömålsuppdraget, såväl uppföljning som mål och åtgärdsarbetet.

Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemets (RUS) webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Miljömål

E-post till miljomal.blekinge@lansstyrelsen.se
Telefon växel 010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30