Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stöd i miljömålsarbetet

För att vi ska lyckas nå miljömålen måste kraftfulla åtgärder genomföras av många olika aktörer. Här har vi samlat verktyg som kan hjälpa dig i arbetet för en bättre miljö.

Vare sig du arbetar på en kommun, ett företag eller annan sektor med frågor inom miljöområdet så finns det uppdrag i arbetet för en hållbar utveckling. Varje län har ett åtgärdsprogram som syftar till att nå miljömålen.

Seminarier

Länsstyrelsen arbetar med att sprida kunskap för att främja den samhällsomställning som krävs för att nå ett hållbart Blekinge. Information om seminarium och kunskapsunderlag samlas nedan med syfte att stödja arbetet i länet.

I maj 2020 genomfördes ett webbinarium om hållbar textilkonsumtion. Rebecca Uggla och Malin Wennberg från Naturvårdsverket presenterade satsningen #Textilsmart Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där man har tagit fram exempel på konkreta verktyg för att minska miljöpåverkan från kläder och textiler. De delade även med sig av sin kunskap kring klimat- och miljöpåverkan från textilier.

Några spännande lokala aktörer vad också med och berättade om sitt arbete med textilier. Annica Larsson Ahlstedt berättade om hur Södra Cell i Mörrum både producerar ny textilmassa från lövträd och har börjat återvinna begagnade textilier i sin produktion av textilmassa. Carina Karlsson, Slöjd i Blekinge pratade om slöjd utifrån de globala målen - Agenda 2030. Vera Frederiksen Zhotkevich presenterade sitt konsthantverk som filtmakare med det magiska och hållbara materialet ull.

Under 2018 hölls ett seminarium om nudging, med syfte att belysa nudging som ett verktyg för att nå generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmålen. Nudging är ett verktyg som kan användas för att främja beteenden som är till nytta för enskilda individer eller för samhället som helhet. Energikontor Sydost arrangerade seminariet på uppdrag av länsstyrelsen.

Evelina Gunnarsson, som är beteendeanalytiker, föreläste om grunderna till det mänskliga beteendet, vad det är som gör att vi agerar och reagerar på olika sätt, om olika former av nudging och hur man kan använda olika analysverktyg och ramverk för nudging. Seminariet omfattade exempel på nudging kring hållbart resande, hållbar konsumtion, hälsoaspekter, informationshantering, avfallshantering, energibesparing m.m.

Ett seminarium om minskat avfall och matsvinn genomfördes våren 2018. Maria Larsson från Marla Miljödialog presenterade en nulägesanalys med konkreta fakta som till exempel att en bärbar dator ger upphov till 1,2 ton gruvavfall och slagg. Avfall Sveriges Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. arbete presenterades och deras vägledning illustrerade konkreta tips på hur offentliga verksamheter kan arbeta effektivt med att förebygga uppkomsten av avfall och därmed skapas såväl ekonomiska vinster som hållbarhet på det sociala och ekologiska planet.

Ulla Lundgren från Göteborgs Stad utbildade och inspirerade deltagarna med Göteborgsmodellen. Konkreta verktyg och checklistor presenterades som direkt kan användas i den egna organisationen för att minska matsvinn.

Maria Carlsson och Joakim Nilsson från Olofströms kommun berättade om sitt arbete med matsvinn och vilka utmaningar man kan stöta på i verkligheten.

Seminariet genomfördes som ett samarrangemang mellan Länsstyrelsen i Blekinge, Avfall Sverige samt RUS (Regional Utveckling & Samverkan i miljömålssystemet).

God hälsa är en av de viktigaste förutsättningarna för ett gott liv, och miljön som vi vistas i påverkar i hög grad vår hälsa.

Ett hälsoseminarium genomfördes våren 2018 på residenset. Dagen lockade cirka 60 deltagare från bland annat kommuner, Miljöförbund Blekinge Väst, Blekinge Tekniska Högskola, länsstyrelsen, Landstinget Blekinge och Region Blekinge. Dagen vände sig till politiker eller handläggare som jobbar med folkhälsa, miljö- och hälsoskydd, fritidsförvaltning, friluftsliv eller fysisk planering. 

Ställ om för framgång

Rapporten Ställ om för framgång beskriver hur hälsofrämjande processer kan vara en drivkraft för hållbar utveckling och möjliggöra en integrering av hållbarhetsarbetets sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner. Materialet är framtaget för att underlätta ledarskap, samverkan och delaktighet i arbetet för miljömål och ett hållbart samhälle och öppnar upp för en bred uppslutning kring viktiga samhällsfrågor. Johan Hallberg, samhällsmedicinsk läkare vid Landstinget Dalarna, föreläste och ledde en workshop på temat Ställ om för framgång – med hälsofrämjande processer som drivkraft för miljömål och hållbar utveckling.  

Rapporter, arbetshäfte, film från seminarium och goda exempel finns tillgängligt på RUS webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Miljöhälsorapport 2017 Blekinge

Miljöhälsorapport Blekinge 2017 är en sammanställning av blekingebornas svar på den miljöhälsoenkät som genomfördes av Folkhälsomyndigheten under 2015. Rapporten presenterar en aktuell bild av hur den blekingska befolkningen upplever och är utsatta för olika miljöfaktorer som kan påverka hälsan. Områden som behandlas är buller, luftföroreningar, miljötobaksrök, allergier, inomhusmiljö, radon, kemikalier, grönstruktur och klimatanpassning.

Kristoffer Mattisson och Estelle Larsson från Arbets- och miljömedicin Syd presenterade Miljöhälsorapport Blekinge 2017. Presentationerna varvades med diskussion om hur vi inom våra organisationer kan arbeta för att nå en bättre hälsa. Grupperna var mixade med folk från olika organisationer och med olika kompetenser så det resulterade i många intressanta diskussioner kring borden. För att nå ett hållbart Blekinge behöver vi arbeta tillsammans!

Miljöhälsorapport 2017 Blekinge Pdf, 8 MB.

Miljöhälsorapport – presentation Pdf, 896.6 kB.

Ett seminarium om upphandling som verktyg i arbetet för en giftfri vardag genomfördes på Länsstyrelsen i Blekinge våren 2017. Totalt deltog cirka 50 personer, främst tjänstemän från olika kommuner, kommunala bolag och Länsstyrelsen.           

Upphandlingsmyndigheten och Kemikalieinspektionen delade under dagen med sig av sina kunskaper och erfarenheter om hur man genom upphandling kan bidra till en giftfri vardag. Föreläsare var Anette Svensson och Anna Christiansson från Upphandlingsmyndigheten samt Emma Westerholm och Karin Alkell från Kemikalieinspektionen.

Föreläsarna informerade om varför vi behöver ställa miljökrav i upphandlingen, om lagstiftningen på området och olika aktörers roller och behov av samarbete. De visade även tillgängliga verktyg och gav konkreta exempel på hur kemikaliekrav kan ställas och följas upp. Övningar som genomfördes under dagen resulterade i många intressanta gruppdiskussioner.           

Landstinget Blekinge har under flera år arbetat aktivt med att ställa och följa upp hållbarhetskrav vid upphandling. Annika Christensson, miljöchef och Magnus Strand, miljösäkerhetsrådgivare avslutade dagen med att berätta hur landstinget arbetar med dessa frågor.

Seminariet genomfördes som ett samarrangemang mellan Länsstyrelsen i Blekinge, Upphandlingsmyndigheten, Kemikalieinspektionen samt RUS (Regional Utveckling & Samverkan i miljömålssystemet).           

Kemikalieinspektionen Pdf, 3.9 MB.

Upphandlingsmyndigheten Pdf, 1.6 MB.

Landstinget Blekinge Pdf, 1.4 MB.


Tips på mer material:

Välfärdsvinster och samhällsekonomi – ekosystemtjänster är en förutsättning för vårt nyttjande av naturen och en regional utveckling. Hur kan vi stärka den nytta vi har från naturen och hur blir det samhällsekonomiskt smart att planera för mer grönytor?

Luft- och vattenrening, pollinering, koldioxidupptag, fotosyntes, skadedjurreglering och skydd mot översvämningar är några av de naturliga processer som vi människor är beroende av. Det skulle kosta samhället enorma summor att ersätta de tjänster som naturen levererar gratis. En aktiv samhällsutveckling med ekonomisk tillväxt inom ekologins ramar är nödvändig för vårt framtida välbefinnande.           

Våren 2017 arrangerades en inspirerande förmiddag med fokus på ekosystemtjänster och konkreta exempel på hur man kan stärka dem i planering och utveckling. Under eftermiddagen erbjöds en workshop med vägledning kring hur ekosystemtjänster kan beaktas i ärendehantering.           

Vi umgås dagligen med allt fler kemikalier som kan orsaka cancer, ge allergier och/eller störa hormonsystemet och de sprids alltmer i vår natur. Hur påverkar konstgräs och fallskydd på lek- och idrottsplatser vår hälsa och miljön?          

År 2016 hölls ett seminarium i Karlshamn med fokus på miljö- och hälsoaspekter av konstgräs och fallskydd på lek- och idrottsplatser. Seminariet ordnades av länsstyrelsen i samverkan med länets kommuner.  

Granulat från konstgräsplaner har visat sig vara en av de största källorna till mikroplaster i havet. Marina djur som filtrerar vattnet på föda, som blåmusslor och djurplankton, får även i sig mikroplaster. Genom att miljögifter binder hårdare till plast än till naturliga partiklar kan de därmed också ta upp miljögifter i högre utsträckning. I sin tur kan det påverka halterna i de livsmedel från havet som människor äter.

Alla kommuner i Blekinge har konstgräsplaner och allt fler anläggs. Det är därför viktigt att politiker, upphandlare och andra tjänstemän har kunskap om vad man ska tänka på vid anläggande av konstgräs/ fallskydd och vilka alternativ som finns tillgängliga.

Vad är konstgräs?
Ingvar Björkman, Fotbollförbundet samt f.d. fritidschef i Stenungsunds kommun.
Presentation Pdf, 545.8 kB., film Länk till annan webbplats. (youtube)

Sprids kemikalier från konstgräsplaner och fallskyddsgummi?
Jenny Fäldt, kemikaliecentrum, Stockholms stad.
Presentation Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster., film Länk till annan webbplats. (youtube)

Påverkar konstgräs och fallskydd vår hälsa?
Estelle Larsson, miljöhygieniker Arbets- och miljömedicin Syd.
Presentation Pdf, 527.8 kB., film Länk till annan webbplats. (youtube)

Mätningar av mikroskräp längs Skånes kust 2015
Jonas Gustafsson, Länsstyrelsen i Skåne.
Presentation Pdf, 1.9 MB., film Länk till annan webbplats. (youtube)

Erfarenhet från fotbollsplan med granulat av naturmaterial
samt gummi

Ingvar Björkman, Fotbollförbundet samt f.d. fritidschef i Stenungsund.
Presentation Pdf, 1.3 MB., film Länk till annan webbplats. (youtube)

Erfarenheter från Stockholms kommun
Jenny Fäldt, kemikaliecentrum, Stockholms stad.
Presentation Pdf, 1.1 MB., film Länk till annan webbplats. (youtube)

Vad händer sedan?
Thomas Karlsson, Stena Recykling samt Tommy Eriksson, Västblekinge Miljö AB.
Presentation VMAB Pdf, 590.6 kB., presentation Stena Recykling Pdf, 1.6 MB., film Länk till annan webbplats. (youtube)           


Länkar till mer material:

Läs artikel om seminariet i Blekinge Läns Tidning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ett strategiskt samtal om giftfri miljö med fokus på barn och ungdomar genomfördes hösten 2016 med stor framgång. Totalt deltog drygt 60 politiker och tjänstemän från kommuner, Miljöförbund Blekinge Väst och länsstyrelsen i samtalet.

Föreläsare var Ethel Forsberg som är f.d. generaldirektör på Kemikalieinspektionen, Martina Lindgren som är projektledare på Cefur i Ronneby kommun och Kristina Brovall som bland annat jobbar med projektet Giftfri förskola i Tingsryds kommun.

Det fanns även tillfälle för diskussion under dagen. Deltagarna grupperades främst kommunvis och nedanstående frågor diskuterades:

  • Hur ser dagens arbete ut vad gäller att minska barnens utsatthet för farliga ämnen?
  • Hur vill man att framtidens kommunala barn- och ungdomsverksamhet se ut när det gäller påverkan av farliga ämnen?
  • Hur ska kommunerna nå dit?

Gruppernas slutsatser finns dokumenterade i detta dokument Pdf, 2.3 MB..

Det blev en lyckad dag med många frågor och diskussioner. Responsen från deltagarna var mycket positiv. Fortsatt nätverkande kring denna fråga och uppföljningsmöte efterfrågades.

Blekinges MiljöMåltid syftar till att öka medvetenheten om det ansvar som vi alla har att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Syftet med en lokalt och ekologiskt producerad måltid är att visa att vi efterfrågar mat som produceras i balans med ekosystemens förutsättningar.

Projektet syftar till att inspirera och öka kunskapen hos barn och ungdomar i länet om vilka konsekvenser vardagens val kan få, men på ett konkret och smakfullt sätt. För att uppnå de miljömål som Sverige har åtagit sig att uppfylla, krävs en samhällsomställning och detta projekt är ett steg på vägen i arbetet med att skapa en långsiktigt hållbar attityd till konsumtion.

Projektet syftar även till att skapa en diskussion kring möjligheten att öka andelen ekologiska och/eller närproducerade råvaror i länets kommunala förvaltningar. Blekinges Miljömåltid ska inspirera till att välja mat som producerats på ett hållbart sätt. Inte bara denna dag utan alla dagar och både i offentliga och privata sammanhang. Det offentliga är en nyckel för att nå den stora samhällsomställningen som krävs och där har vi gemensamt ett stort ansvar.

Den 16 oktober 2015 genomfördes projektet Blekinges MiljöMåltid. En helt ekologisk lunch serverades i alla Blekinges kommunala grund- och gymnasieskolor. Under dagen fokuserade skolundervisningen på hållbar konsumtion, miljöfrågor och ekologisk mat. Dagen uppskattas av både elever och lärare i hela länet.

Alla elever på den kommunala grund- och gymnasieskolan fick en folder att inte bara läsa själv, utan även ta hem till sina föräldrar.

Foldern MiljöMåltid Pdf, 1.5 MB.

I samband med Blekinges MiljöMåltid arrangerades flera seminarium/utbildningar om hållbar mat, se nedan.

Varför hållbar mat i kommuner och landsting?

I samband med Blekinges MiljöMåltid arrangerades ett seminarium med målgrupp beslutsfattare, förvaltningschefer och politiker. Under en förmiddag berättade Eva Fröman från EkoMatCentrum varför man bör satsa på hållbar mat i kommuner och landsting tillsammans med Annika Christensson, Miljöchef på Landstinget Blekinge.

Film från seminariet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hållbar mat Blekinge Pdf, 1017.9 kB.

Ekologiska livsmedel Pdf, 581 kB.

Klimatsmart mat

Elin Röös är forskare på klimatsmart mat vid SLU. Under några dagar besökte hon de flesta av länets kommunala gymnasieskolor och berättade om klimatsmart mat i förhållande till ekologisk mat. Elin höll även ett föredrag på länsstyrelsen.

Hur påverkar maten vår miljö? Pdf, 3.3 MB.

Klimatsmart mat - myter och vetenskap Pdf, 3.6 MB.

Utbildning till kökspersonalen

All kostpersonal i länet erbjöds en utbildning kring hållbar och ekologisk mat. Syftet med utbildningen är att ge kökspersonal ökad kunskap om ekologisk mat samt ge inspiration till hur man får ekonomi i ekologiska satsningar i kommunernas kök.

Klimatsmart mat Pdf, 2.5 MB., Mimi Eriksson Dekker

Låt dig inspireras av några goda exempel från 2013 och få kunskap om de åtgärder som bland andra kommunerna och Länsstyrelsen har åtagit sig att arbeta med under 2014.

Miljöåtgärder 2014 Pdf, 5.4 MB.

​Länsstyrelsen i Blekinge län har tagit fram en broschyr för att underlätta miljöarbetet i framför allt små och medelstora företag. Broschyren har spridits till företagen i Blekinge och syftet är att förmedla kunskap om och inspirera till en hållbar utveckling med stöd av miljömålen. Den kan exempelvis användas för att utveckla företagets miljöarbete och bidra till att stärka konkurrenskraften.

Broschyren innehåller tips, förslag till åtgärder och exempel på interna miljömål för företaget som både kan spara miljön och förbättra företagets resultat.

Länsstyrelsen har utgått från vanligt förekommande miljöpåverkan från företag, såsom utsläpp till luft, mark och vatten. Andra verksamheter på ett företag, som till exempel inköp och transporter påverkar också miljön.

Miljömål för ditt företag Pdf, 1.7 MB.

Kommunens arbete med miljömålen

Kommunerna har det samlade ansvaret för en god lokal livsmiljö och har därför en nyckelroll när det gäller miljömålsarbetet och arbetet för att nå en hållbar utveckling. Kommunerna ansvarar för lokala anpassningar av riksdagens miljömål och kan också besluta om lokala miljömål. Det lokala miljömålsarbetet kan till exempel integreras i den fysiska planeringen, kommunens ordinarie miljöarbete, byggnadsvården, trafikplaneringen och folkhälsoarbetet.

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram en vägledning som ger konkret stöd och inspiration i det lokala miljö- och hållbarhetsarbetet. I vägledningen lyfts också lärande exempel fram, från olika kommuner runt om i Sverige. Vägledningen kan fungera som underlag för erfarenhetsutbyte mellan länsstyrelser och kommuner i det regionala arbetet.

Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030 Pdf, 5 MB.

Vägledning för näringslivets arbete med miljömålen

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram olika vägledningar för näringslivets arbete med miljömål och miljödelarna av Agenda 2030. Ambitionen är att materialet ska vara till nytta för företag och myndigheter och stimulera till nya samverkansprocesser och initiativ i länen.

Vägledning för näringslivets arbete med miljömål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var finns pengarna?

För att underlätta arbetet har RUS (Regional Utveckling och Samverkan) gjort en sammanställning av de stöd och bidrag som finns att söka.

Sammanställningen ”Var finns pengarna?” vänder sig till kommuner, föreningar, organisationer och företag. Den är också till för alla andra aktörer som aktivt vill arbeta med olika miljöförbättrande åtgärder.

Ekonomiska stöd i arbetet för att nå miljömålen kan vara en god hjälp på vägen. Vi hoppas du hittar något som kan stötta dig i arbetet!

Var finns pengarna? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljömålen i skolan

Här hittar du som är lärare eller går i skolan tips på hur ni kan arbeta med miljömålen på er skola.

18 lektionsupplägg om miljömålen

Låt eleverna bygga vattenrenare, göra kortfilmer om att sola säkert, eller varför inte jobba med bilder för att upptäcka betydelsen av biologisk mångfald. Varje lektionsupplägg är kopplat till ett av Sveriges 16 miljömål eller generationsmålet och har förankring i läroplanen. Uppgifterna har tagits fram av Håll Sverige Rent i samarbete med Naturvårdsverket.

Lektionsupplägg på Håll Sverige rent Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Miljömål

E-post till miljomal.blekinge@lansstyrelsen.se
Telefon växel 010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30