Åskoväder i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Samråd, granskning och tillsyn av detaljplaner

Statliga och allmänna intressen behöver skyddas och Länsstyrelsen har i uppdrag att se till att kommunen tar hänsyn till intressena i detaljplaneringen. Det innebär att vi är involverade i olika steg av kommunens process för att ta fram nya detaljplaner.

I processen för att ta fram detaljplaner arbetar Länsstyrelsen för att bland annat plan- och bygglagen och miljöbalken följs och att hänsyn tas till statliga och allmänna intressen. Det kan till exempel vara intressen såsom

 • riksintressen
 • strandskydd
 • miljöregler för mark, vatten och luften
 • människors hälsa och säkerhet.

Det gör vi genom att ge råd och stöd under processen med att ta fram en ny detaljplan.

Om detaljplaner innefattar mark- och vattenområden som berör flera kommuner har vi en samordnande roll, för att se till att områdena används på ett så lämpligt sätt som möjligt.

Involvera oss under processen att ta fram detaljplan

Under detaljplanprocessen involveras Länsstyrelsen under samrådet, granskningen och efter antagandet av detaljplanen. Via e-tjänsten kan kommunen skicka in planhandlingarna till Länsstyrelsen.

Komplettera ett ärende eller svara oss under processens gång

Kommunen kan använda e-tjänsten för att komplettera ett pågående ärende, eller för att svara Länsstyrelsen när vi skickar till exempel begäran om kompletteringar och medgivanden under olika steg i processen för att ta fram en detaljplan

Lämna granskningsutlåtande eller meddela oss när detaljplanen har vunnit laga kraft

När en detaljplan har vunnit laga kraft så ska kommunen meddela det till Länsstyrelsen. Kommunen kan också lämna in granskningsutlåtande.

Så värnar vi intressena under processen med detaljplaner

Länsstyrelsen är involverad genom hela processen för att ta fram detaljplaner:

 • Inför att kommunen tar fram förslag på nya detaljplaner ger vi råd och samråder med er.
 • Under kommunens process med att ta fram planen kommer vi med synpunkter, informerar andra myndigheter och vid behov samordnar frågor med andra kommuner.
 • När kommunen beslutar om detaljplanen granskar vi den och kommer med yttranden.
 • När planen är antagen bedömer vi om den tar tillräcklig stor hänsyn till statliga eller allmänna intressen. Om planen inte gör det kan vi fatta beslut om att överpröva eller upphäva planen.
 • Slutligen meddelar kommunen oss när detaljplanen har vunnit laga kraft.

1. Innan kommunen tar fram förslag på detaljplan

Inför att en kommun tar fram förslag på en ny detaljplan är vi involverade i arbetet. Du som arbetar på kommunen kan i den här fasen

 • ställa frågor till oss och få råd och stöd
 • samråda med oss med syftet att undersöka om detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan
 • samråda med oss om hur detaljerad och omfattande er eventuella miljökonsekvensbeskrivning behöver vara (avgränsningssamråd).

Kommunen skickar in en begäran om undersökning om betydande miljöpåverkan och begär avgränsningssamråd inför en miljökonsekvensbeskrivning i e-tjänsten ”Kommunens inlämning av detaljplaner”. Vår roll är alltid rådgivande, det innebär att det är kommunen som avgör om en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram eller inte.

2. Råd och stöd via samråd när detaljplanen tas fram

När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan ger vi råd och kommer med synpunkter i ett samråd. Det gör vi för att kommunen så tidigt som möjligt i processen ska få med de statliga och allmänna intressena i planerna. Kommunen begär samråd om förslaget på detaljplan i e-tjänsten ”Kommunens inlämning av detaljplaner”.

Under samrådet lämnar vi ett yttrande med en preliminär bedömning om planen tar hänsyn till de statliga och allmänna intressena på ett acceptabelt sätt. För att undvika överprövning ger vi i första hand synpunkter på brister som behöver åtgärdas för att detaljplanen ska bli möjlig att genomföra.

Vi kan även ge råd och hjälp att förmedla och tolka relevanta nationella och regionala underlag i frågor som rör mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner.

Under samrådet håller vi statliga myndigheter som är berörda av detaljplanen informerade. Om detaljplanen har stöd i översiktsplanen underrättar vi endast de myndigheter som har haft invändningar mot översiktsplanen eller är särskilt berörda. Vi underrättar inte de myndigheter som är sakägare och som din kommun samråder med, till exempel Lantmäteriet. Myndigheter som har synpunkter på detaljplanen lämnar dessa till oss.

Om förslaget till detaljplan rör skogsmark hämtar vi in yttrande från Skogsstyrelsen.

3. Granskning och yttrande före beslut om detaljplanen

Kommunen behöver begära att Länsstyrelsen granskar detaljplanen. När planen är granskad lämnar vi ett så kallat yttrande. Där beskriver vi om detaljplaneförslaget strider mot grunderna för ingripande på ett sätt som innebär att vi kommer överpröva beslutet att anta planen. Grunderna för ingripande kan till exempel handla om hur planen tar hänsyn till exempelvis riksintressen, strandskydd och miljökvalitetsnormer.

Kommunen kan begära en granskning av detaljplanen i e-tjänsten ”Kommunens inlämning av detaljplaner”.

4. Eventuell överprövning efter beslut om antagande av detaljplan

Kommunen behöver meddela Länsstyrelsen när en detaljplan blivit antagen. Därefter beslutar vi om kommunens beslut om att anta planen behöver överprövas eller upphävas.

Om Länsstyrelsen har lämnat ett positivt planeringsbesked så kan vi endast överpröva och upphäva detaljplanen om åtgärden eller förutsättningarna för planeringen har ändrats väsentligt i förhållande till planeringsbeskedet, eller om villkor inte har uppfyllts.

Kommunen kan både meddela oss att en detaljplan blivit antagen och begära planeringsbesked i e-tjänsten ”Kommunens inlämning av detaljplaner”.

När vi har fått meddelandet om att din kommun har antagit en ny detaljplan så tar det upp till tre veckor innan din kommun får ett beslut om att planen ska överprövas.

En överprövning blir aktuell om vi anser att planen strider mot grunderna för ingripande, till exempel att den inte tar hänsyn till miljökvalitetsnormer, riksintressen eller strandskydd.

Din kommun ska ha fått information om att vi planerar att överpröva planen i samband med det yttrande som vi lämnade efter granskningen.

Om Länsstyrelsen beslutat om överprövning kan det innebära att planen upphävs, helt eller i en viss del.

Länsstyrelsen behöver fatta beslut om att häva planen inom två månader från det att vi tagit beslut om överprövning. Det får bara ta längre tid än två månader om det är nödvändigt utifrån planens omfattning eller andra särskilda omständigheter. Det kan till exempel vara aktuellt om detaljer i beslutet behöver ske i samverkan med andra myndigheter eller om det behövs kompletterande underlag från kommunen.

Kommunen kan begära att Länsstyrelsen ger ett planeringsbesked gällande ingripandegrunderna när som helst under kommunens process att ta fram nya detaljplaner. Din kommun ska få planeringsbesked inom sex veckor från det att vi har fått in en begäran.

Din kommun skickar en begäran om planeringsbesked i e-tjänsten ”Kommunens inlämning av detaljplaner”.

Vi kan endast överpröva och upphäva detaljplanen om åtgärden eller förutsättningarna för planeringen har ändrats väsentligt i förhållande till planeringsbeskedet, eller om villkor inte har uppfyllts. Exempel på väsentliga ändringar:

 • Det har framkommit nya uppgifter i en senare framtagen miljökonsekvensbeskrivning som gör att det finns grund för ingripande.
 • Nya fakta eller ny lagstiftning har kommit fram.
 • Omgivningen runt detaljplaneområdet har förändrats på ett sådant sätt att Länsstyrelsens planeringsbesked inte kan anses vara aktuellt.

Om vi ger ett positivt planeringsbesked får överprövning eller upphävande inte ske för den fråga som planeringsbeskedet handlar om. Vi kan inte heller överpröva eller upphäva en detaljplan om planeringsbeskedet innehåller villkor som kommunen rättat sig efter.

Grunder för ingripande

De statliga och mellankommunala intressen som vi särskilt ska verka för i processen med att ta fram detaljplaner kallas för Länsstyrelsens ingripandegrunder. Det innebär att vi särskilt tittar på att:

 • riksintressen tillgodoses
 • miljökvalitetsnormer följs
 • strandskydd inte upphävs i strid med gällande bestämmelser
 • frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt
 • en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Så är vi involverade i processen för områdesbestämmelser

Länsstyrelsen är också involverad när kommunen tar fram områdesbestämmelser. Processen att anta, ändra eller upphäva områdesbestämmelser följer i stort sett samma process som den för detaljplaner. Det innebär bland annat att kommunen ska skicka ut förslag till områdesbestämmelser på samråd och granskning. Vid samråd och granskning bevakar vi särskilt hur förslaget för områdesbestämmelse tar hänsyn till grunderna för ingripande, så som miljökvalitetsnormer, riksintresse och strandskydd. Om vi anser att områdesbestämmelsen strider mot grunderna för ingripande så överprövar vi kommunens beslut att anta bestämmelsen.

Din kommun kan anta områdesbestämmelser för ett begränsat område som inte redan har detaljplan, till exempel för att säkerställa ett syfte som uttrycks i översiktsplanen. Att bevara en värdefull bebyggelsemiljö kan vara ett sådant syfte.

Vad som kan regleras genom områdesbestämmelser är mer begränsat än vad som kan regleras i en detaljplan. Det innebär att områdesbestämmelser inte ger någon garanterad byggrätt, till skillnad från detaljplaner. Det som också skiljer områdesbestämmelser från detaljplaner är att de saknar ett obligatoriskt minsta innehåll och att det inte finns några regler om hur de ska genomföras.

Strandskyddet har återinförts i Lantmäteriets registerkarta. Därmed ska länsstyrelserna leverera geodata i form av kommunklippta strandskyddsytor till Lantmäteriet. Leveransen ska omfatta såväl utvidgat som generellt strandskydd, men länsstyrelserna bestämmer själva om strandskydd inom detaljplan ska redovisas.

I samband med detaljplaneläggning kan strandskyddet förändras både genom att det upphävs och införs. Det är länsstyrelsernas ansvar att förse Lantmäteriet med uppdaterade strandskyddsgränser. För att strandskyddsredovisningen ska vara tillförlitlig krävs fungerande rutiner när en plan som påverkar strandskyddet vinner laga kraft.

I Västra Götalands län har Länsstyrelsen för avsikt att även fortsättningsvis redovisa strandskydd inom plan. Vi tror att det är en fördel för samtliga berörda att allt gällande strandskydd inom länet visas på kartan. Här behöver dock kommunerna och Länsstyrelsen hjälpas åt att ajourhålla geodatalagret med strandskyddsgränser.

Kommunerna skickar idag in lagakraftbevis till Länsstyrelsen då en detaljplan vinner laga kraft. I samband med det är förhoppningen att kommunen i de fall planen på något sätt berör strandskyddet särskilt noterar det i missivet/e-postmeddelandet, genom att till exempel lägga in en mening om att strandskyddet inom planområdet förändras. Meddelandet vidarebefordras då till strandskydds- och GIS-handläggare på Naturavdelningen som granskar och gör ändringar i Länsstyrelsens geodatalager. Därefter skickas de uppdaterade gränserna till Lantmäteriet.

Kontakt

Kristina Johansson, naturavdelningen, 010-224 45 08

Hampus Lindvall, naturavdelningen, 010-224 48 81

Denna vägledning är tänkt att ge råd och stöd vid hanteringen av generellt biotopskyddade miljöer. Vägledningen finns i två versioner. En kortade (nedan) då bara ett fåtal biotopskydd berörs samt en längre (som fil längst ned i den här rutan) då det finns många biotopskyddade objekt i ett område. Vägledningen innehåller Länsstyrelsens tolkning av nuvarande praxis. Framtida domar kan göra att praxis förändras.

Generellt biotopskydd

Regeringen har beslutat att vissa typer av biotoper är så värdefulla att de ska ha ett generellt biotopskydd. Det betyder att de har ett skydd per automatik och får därför inte skadas. I bilaga 1 till förordningen om områdesskydd med mera (1998:1252) definieras hur biotoperna ska se ut för att vara skyddade.

Biotoper som skyddas av det generella biotopskyddet är:

 • alléer
 • källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
 • odlingsrösen i jordbruksmark
 • pilevallar
 • småvatten och våtmarker i jordbruksmark
 • stenmurar i jordbruksmark
 • åkerholmar.

Med jordbruksmark menas här mark som används som åker, äng eller betesmark. Länsstyrelsen får medge dispens om det finns särskilda skäl.

Grön infrastruktur och ekosystemtjänster

Ovan nämnda småbiotoper utgör livsmiljöer och spridningsvägar för insekter och andra djur, det vi kallar för grön infrastruktur. Ett odlingslandskap med god tillgång på småbiotoper ger ofta en hög biologisk mångfald. Det finns då också goda förutsättningar för landskapet att producera de ekosystemtjänster som samhället är beroende av. Exempelvis kan livsmedelsproduktionen vara beroende av att insekter utför pollinering och naturlig skadedjursbekämpning. Flera av biotoperna binder också in kol vilket minskar klimatförändringen.

Vägledande domar om Biotopskydd och detaljplanläggning

Det finns ett flertal domar (se rubrik Domar från Mark- och miljööverdomstolen nedan) från Mark- och miljööverdomstolen som ger vägledning för hur biotopskyddet bör hanteras i samband med planläggning. I flera fall har domstolen upphävt antagna detaljplaner med skälet kommunen inte hanterat frågan om biotopskyddet rätt och att planen då strider mot 2 kap. 5 § plan- och bygglagen. Domstolen ansåg då följande angående biotopskyddet och detaljplanerna:

 • Saknas utredning om hur biotopskyddet beaktats i planarbetet.
 • Inte visat varför detaljplanen inte skulle kunna genomföras utan att biotopskyddade objekt skadas.
 • Saknas underlag för att bedöma biotopområdets naturvärden.
 • Kommunen har inte gjort det sannolikt att en dispens kan fås. Planen kan då inte fungera självständigt. Risk att någon verklig prövning av biotopskyddet inte kommer till stånd.

Det finns alltså skäl för att kommunen beskriver:

 1. biotopernas naturvärden genom fältinventering,
 2. vilka objekt som påverkas eller inte påverkas,
 3. vad göras för att undvika skada,
 4. hur skador kan kompenseras,
 5. hur kvarvarande biotoper kan skyddas med planbestämmelser.

Vid ansökan om dispens från biotopskyddet kan kommunen tänka på att:

 1. Inte ansöka om dispens från biotopskyddet för sent. Som regel lämpligt efter samrådet, innan utställning. Handläggningstiden kan på grund av köbildning vara uppåt 200 dagar (median 65 dagar).
 2. Beskriv noga de särskilda skäl som finns.
 3. Beskriv biotopernas naturvärden.
 4. Som regel ställs villkor om kompensationsåtgärder till exempel i form av flyttning av biotop eller nyplantering.
 5. Beskriva vilka konsekvenser det blir om dispens inte ges.

Domar från Mark- och miljööverdomstolen

MÖD 2017-10-17, P 2285-17 Länk till annan webbplats.

MÖD 2018-06-21, M 11539-17 Länk till annan webbplats.

MÖD 2020-02-06, P 6691-18 Länk till annan webbplats.

Läs gärna mer om biotopskydd

Längre version av vägledningen för kommuners hantering av generellt biotopskyddade miljöer då exempelvis detaljplaner tas fram (Länsstyrelsen Västra Götaland, pdf-fil) Pdf, 160.6 kB.

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Svensk författningssamling 1998:1998:1252 t.o.m. SFS 2020:640 (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

Biotopskydd, handbok och beskrivningar på sju typer av biotoper (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss