Gränsöverskridande transport av avfall

Länsstyrelsen gör kontroller av gränsöverskridande transporter av avfall. Syftet är att förhindra illegala transporter av avfall.

Transport av avfall mellan olika länder regleras av avfallstransportförordningen. För att kontrollera att företag och privatpersoner följer avfallstransportförordningen gör Länsstyrelsen kontroller vid platser där avfall förs in eller ut ur Sverige, till exempel vid hamnar och landsgränser. Vi kontrollerar både privat- och företagstransporter och undersöker även om gods som transporteras är eller kan vara avfall. Om transporten innehåller avfall utreder vi om det är en laglig avfallstransport eller inte. Länsstyrelsen kontrollerar också dokumentation och rutiner på plats hos verksamheter som skickar eller tar emot avfall från andra länder.

Vilka krav gäller för transporten?

Det är du som ska anordna en gränsöverskridande transport av avfall eller en transport med begagnade varor som är ansvarig för att ta reda på vilka krav som gäller för den aktuella transporten. I de flesta fall krävs en förhandsanmälan och godkännande eller så gäller informationsplikt. Det finns också avfallstransporter som är förbjudna. Vilka krav som gäller beror på

  • vad det är för avfall
  • vart det ska transporteras
  • om avfallet ska återvinnas eller bortskaffas.

Du skickar förhandsanmälan till Naturvårdsverket och därefter får du besked om ett eventuellt godkännande. Hos Naturvårdsverket hittar du mer information om förhandsanmälan och informationsplikt.

Anmälan eller informationsplikt, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Vilka kontroller gör Länsstyrelsen?

Avfallstransporter som ska korsa Sveriges gräns ska ha medföljande dokumentation och de godkännanden som krävs enligt avfallstransportförordningen. Länsstyrelsen kontrollerar att rätt dokumentation finns.

Länsstyrelsen kontrollerar även att avfall inte transporteras till länder som inte får ta emot viss typ av avfall.

Om din transport består av begagnade varor kontrollerar vi om varorna ska klassas som avfall eller inte. Om din transport inte ska klassas som avfall kan du behöva kunna intyga detta med hjälp av bland annat kvitton, intyg om funktionstester och besiktningar. Det är du som anordnar transporten som ansvarar för att visa att begagnade varor inte är avfall och att dokumentation som styrker detta finns tillhands innan transporten påbörjas.

Begagnade varor kan till exempel vara

  • elektronik
  • vitvaror
  • motorer
  • fordon.

Naturvårdsverket har mer information om vilka krav som ställs vid transport av begagnade varor.

Transport av begagnade varor mellan länder, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Vad händer om du inte följer reglerna?

Länsstyrelsen har möjlighet att utfärda förelägganden och förbud. Vi kan också besluta om miljösanktionsavgifter.

Om du som anordnar en transport av begagnade varor saknar dokumentation som visar att varorna inte är avfall kan Länsstyrelsen besluta om förbud mot transporten. Transporten får då inte fortsätta.

Tipsa Länsstyrelsen om gränsöverskridande avfallstransporter

Om du har sett något som du misstänker kan vara en olaglig gränsöverskridande avfallstransport kan du tipsa oss.

Beskriv

  • vad du sett
  • var du sett det
  • vilken dag och tid du såg det.

I många fall sker olagliga transporter av avfall i containrar eller lastbilar lastade med till exempel uttjänta fordon, reservdelar till fordon, vitvaror och elektronik. Det är vanligt att containrar och lastbilar före transport står uppställda i industriområden eller liknande ställen.

Länsstyrelsen i Norrbottens län gör kontroller i Norrbottens och Västerbottens län.
E-post grot.nord@lansstyrelsen.se.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län gör kontroller i Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län.
E-post grot.mitt@lansstyrelsen.se.

Länsstyrelsen i Stockholms län gör kontroller i Gotlands, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län.
E-post grot.ost@lansstyrelsen.se.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län gör kontroller i Hallands, Jönköpings, Värmlands och Västra Götalands län.
E-post grot.vast@lansstyrelsen.se.

Länsstyrelsen i Skåne län gör kontroller i Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län.
E-post grot.syd@lansstyrelsen.se.

Karta över Sverige med markeringar i olika färger för de fem länsstyrelserna som är ansvariga för kontroller.

Veteranfordon

I samband med att Länsstyrelsen genomför tillsyn över transporter kommer vi ibland i kontakt med veteranfordon.

Normalt ska ett fordon i stort sett vara funktionsdugligt för att bedömas som en vara och inte ett avfall. Men det görs undantag om importören kan styrka att det är ett veteranfordon och att det kommer att hanteras på ett miljöanpassat och förnuftigt sätt. Ett veteranfordon kan transporteras antingen i körklart skick eller i isärplockade delar.

Frågor och svar

Här nedan har vi samlat frågor och svar kring vad som gäller för transport av veteranfordon.

Reglerna beslutas av EU, riksdag och regering.

Det finns olika regler kring gränsöverskridande transporter. Efterlevnad av tullregler bedöms i första hand av Tullverket

Tullverkets information om samlarfordon (tullverket.se) Länk till annan webbplats.

Efterlevnad av miljöregler bedöms av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen, som har tillsynsrollen.

Avfall kan innehålla ämnen som är skadliga för hälsa och miljö, därför är det viktigt att avfallstransporter och omhändertagande av avfall genomförs på ett säkert sätt. Av den anledningen finns det många regler för transporter av avfall. Reglerna för export och import är gemensamma inom EU.

Sett ur miljörättslig men även utifrån kultur- och motorhistorisk synpunkt är det av intresse att fordon som utgör del av det motorhistoriska kulturarvet tillvaratas, renoveras och underhålls. Det finns därför ett undantaget för veteranfordon, vilket gör det möjligt att, om vissa förutsättningar är uppfyllda, importera veteranfordon som annars skulle kunna klassas som ett avfall.

Den beslutet är ställt till kan överklaga. I beslutet finns information om hur man gör för att överklaga.

Länsstyrelsens roll är att kontrollera att rätt dokumentation finns för en transport.

För att få importera ett veteranfordon ska man kunna styrka att det är ett veteranfordon, dessutom ska fordonet hanteras på ett miljöanpassat och förnuftigt sätt. Veteranfordon får importeras i kördugligt skick eller i isärplockade i delar. Om man kan styrka att ovan nämnda förutsättningar uppfylls, undantas dessa fordon från avfallsdefinitionen vid import/export och faller utanför avfallstransportförordningens tillämpningsområde. Detta ger möjlighet att importera/exportera fordonet.

För att ett fordon ska vara ett veteranfordon måste det vara av en årsmodell som är trettio år eller äldre och som i huvudsak överensstämmer med det utförande fordonet hade när det lämnade fordonstillverkaren. (VVFS 2007:490).

Med ledning av det undantag för veteranfordon som finns i direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon (ELV-direktivet), skäl 10, samt hänsynsreglerna i miljöbalk (SFS 1998:808) 2 kap. behöver den som anordnar eller utför en transport av historiskt fordon kunna styrka att det är fråga om ett historiskt fordon som kvalificerar för de undantag som framgår av ELV-direktivet.

I ELV-direktivet skäl 10 anges:

”Veteranfordon, det vill säga historiska fordon eller fordon med samlarvärde eller avsedda för muséer som förvaras på ett förnuftigt sätt och miljöanpassat sätt, antingen i körklart skick eller isärplockade i delar, omfattas inte av definitionen avfall enligt direktiv 75/442/EEG och faller inte inom det här direktivets tillämpningsområde.”

Av Vägverkets författningssamling 2007:490 3 kap 5 § framgår att för att ett fordon ska vara ett historiskt förutsätts att det är av en årsmodell som är trettio år eller äldre och som i huvudsak överensstämmer med det utförande fordonet hade när det lämnade fordonstillverkaren.

Till Vägverkets författningssamling (trafikverket.se) Länk till annan webbplats.
Till Europaparlamentets och rådets direktiv om uttjänta fordon (europa.eu) Länk till annan webbplats.
Miljöbalken på riksdagens webbplats (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverket och Länsstyrelserna har tagit fram en vägledning om gränsöverskridande transporter av historiska fordon:

Vägledning om gränsöverskridande transporter av historiska fordon (pdf-fil) Pdf, 102.5 kB.

För information från Naturvårdsverket kan du läsa mer här:

Gränsöverskridande avfallstransporter - Transport av begagnade varor mellan länder (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

För information om EU:s regler kan du läsa mer här:

Transportregler på EU:s webbplats (ec.europa.eu) Länk till annan webbplats.

För information om Tullverkets regler kan du läsa mer här:

Tullverkets regler om samlarfordon (tullverket.se) Länk till annan webbplats.


Det är importören som vid Länsstyrelsens kontroll ska visa att fordon uppfyller kraven på vad som är ett veteranfordon. Innan Länsstyrelsen fattar beslut ges importören möjlighet att lämna in underlag till Länsstyrelsen för visa att undantaget för veteranfordon är uppfyllt. Inkommer inga uppgifter som styrker att fordonet uppfyller kraven för att bedömas som ett veteranfordon kan Länsstyrelsen besluta att transporten strider mot lagstiftningens krav vilket kan resultera i att importen förbjuds.

Länsstyrelsen har ansvar att granska import och export av avfall enligt miljötillsynsförordningen.

Naturvårdsverket har i sin tur en vägledande roll och har gett ut vägledning om hur lagkraven för begagnade fordon ska tolkas.

Vägledning om gränsöverskridande transporter av historiska fordon (pdf-fil) Pdf, 102.5 kB.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län gör kontroller i Västra Götaland.

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss