Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Driver du en miljöfarlig verksamhet? Det är Länsstyrelsen som gör tillsyn av verksamheten. Vi kan ta ut en miljösanktionsavgift om du bryter mot vissa bestämmelser i miljöbalken.

Länsstyrelsen gör tillsyn av miljöfarlig verksamhet för att kontrollera att lagar, föreskrifter, domar och beslut följs. Tillsynen grundar sig på reglerna i miljöbalken. Vi kan även ge råd och information till dig som verksamhetsutövare.

Vad innefattar tillsynen?

Tillsynen innefattar bland annat:

 • genomgång av årlig miljörapport
 • uppföljning av egenkontroll
 • kontroll av lagefterlevnad
 • kontroll av begränsningsvärden och utsläppsvillkor
 • kontroll och bedömning av statusrapport
 • uppföljning av tillstånd och villkor
 • begäran om omprövning av äldre tillstånd/villkor
 • beslut om avgift för prövning och tillsyn
 • beslut om eventuella miljösanktionsavgifter
 • eventuell anmälan om åtal.

Coronaviruset påverkar vår tillsyn

Vi ställer om vårt arbete med tillsyn för att inte öka smittspridningen i samhället och med hänsyn till den svåra situation som många verksamheter, företag och enskilda har.

Förändringar

Vi gör några förändringar:

 • Vi minskar antalet tillsynsbesök.
 • Vi prioriterar tillsynsbesök som bidrar till att upprätthålla samhällsviktiga funktioner.
 • Vi prioriterar tillsynsbesök som är viktiga för att hantera olyckor eller driftsstörningar. Exempel på olyckor kan vara utsläpp av miljöfarliga ämnen eller skred.
 • När vi gör tillsynsbesök bedömer vi dem utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, med hänsyn till exempelvis riskgrupper.
 • Vi prioriterar tillsynsärenden som vi bedömer är särskilt viktiga att snabbt få avgjorda.
 • Vi anpassar vår tillsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer genom att minska de sociala kontakterna.

Kontakt för frågor om tillsyn

Om du har frågor om tillsyn är du välkommen att höra av dig direkt till din kontaktperson. Du kan också maila vastragotaland@lansstyrelsen.se eller ringa vår växel på 010-224 40 00.

Egenkontroll och kontrollprogram

Egenkontroll innebär att du har bra rutiner för drift, skötsel och underhåll och att du gör åtgärder så att lagen alltid följs.

Kontrollprogrammen är en del av egenkontrollen men koncentrerar sig på hur kontrollen av villkoren ska utföras. Du lämnar själv in förslag på kontrollprogram som Länsstyrelsen sedan fattar beslut om.

Som vägledning för din verksamhets egenkontroll finns bland annat bestämmelser i förordningen (1998:901). Dessutom finns också allmänna råd och en handbok från Naturvårdsverket.

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Egenkontroll på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Checklista

Länsstyrelsen i Västra Götaland län har tagit fram en checklista för hur kontrollprogram bör utformas.

Checklista för kontrollprogramPDF

Miljösanktionsavgift

Om du bryter mot vissa bestämmelser i Miljöbalken tar vi ut en miljösanktionsavgift. Vilka bestämmelser som är förknippade med en miljösanktionsavgift framgår av förordningen om miljösanktionsavgifter. Ett exempel på när du som verksamhetsutövare behöver betala en avgift är om du är försenad med att lämna in miljörapporten.

Åtalsanmälan

Om vi misstänker att den miljöfarliga verksamheten inte följer bestämmelser i miljöbalken anmäler vi detta till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten. Länsstyrelsen gör inte några egna bedömningar i sakfrågan. Det är Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten som bevisar den brottsliga gärningen och fattar beslut om sanktioner.

Miljörapport

Alla verksamheter som måste ha tillstånd för att bedriva sin verksamhet är skyldiga att årligen lämna in en miljörapport. Mer information på sidan Miljörapport.

Miljörapport

Länsstyrelsen i Västra Götalands län kommunicerar med ditt företag via e-post när det gäller eventuella kompletteringar och meddelande om när miljörapporten är komplett.

Kontakt