Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Smart förnybart

I oktober 2020 startade ett projekt med fokus på regionala dialoger där Länsstyrelsen Skåne, tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Uppsala, Power Circle och Sustainable Innovation, ska bygga upp och sprida kunskap om hur förnybar elproduktion kan integreras på ett smart sätt i det lokala och regionala energisystemet.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och pågår mellan oktober 2020 och juni 2022. De regionala dialogerna kommer att pågå i de tre deltagande länen samt Stockholm.

Inom ramen för projektet kommer mötesplatser att etableras för att möjliggöra en god dialog mellan aktörer som arbetar med förnybar elproduktion, fysiska planerare på kommunal och regional nivå, politiker, representanter från elnätsföretag och fastighets-/bostadsföretag samt lokala intresseorganisationer för att möjliggöra ett bättre samspel i planeringen av elsystemet. Projektet förväntas leda till att nyckelpersoner inom kommuner, energiföretag och andra aktörer som är viktiga för det lokala elsystemet tillsammans skapar en större samsyn kring utvecklingen av lokal och regional energiförsörjning.

Mer information om projektet Smart förnybart - Regionala dialoger om förnybar el i energisystemen på Power Circles webbplats Länk till annan webbplats.

Målen för projektet Smart förnybart – Regionala dialoger om förnybar el i energisystemen är att:

  • Ta fram en kunskapsbas utifrån litteraturstudier och syntes av aktuell forskning inom förnybar kraftproduktion inklusive tekniska och institutionella förutsättningar.
  • Presentera en fördjupad intressentanalys för aktörer med en betydande roll för robust energiförsörjning, med särskilt fokus på eltillförsel, -distribution och -användning.
  • Underlätta samverkan mellan myndigheter och näringsliv genom att belysa målkonflikter och synergier med dagens energipolitik och skapa en, för branschen och beslutsfattare, likartad problembild kring kapacitetsbrist och behovet av flexibilitetstjänster.
  • Bidra till ökad kunskap hos nyckelaktörer på såväl tjänstemannanivå som beslutsfattare vilket kan åskådliggöras genom exempelvis enkäter eller en enklare plattform för e-learning.
  • Föreslå lämpliga strategier för att framtidssäkra leveranssäkerhet i svenska region- och lokalnät samt identifiera potentiella avvägningar och konsekvenser med olika policyval.

Länsstyrelsen Skåne är projektägare och deltagande projektpartners är Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Uppsala, Power Circle (via Föreningen Elkraftringen) samt Sustainable Innovation (via Föreningen för energieffektivisering).

Kontakt