Havsbaserad vindkraft

Västra Götaland står inför ett skifte inom industri- och transportsektorn, vilket påverkar länet på ett omfattande sätt. Skiftet drivs av den gröna omställningen, från fossil energiförsörjning till fossilfri. Den gröna omställningen innebär stora investeringar i länet. Som ett led i detta ha regeringen gett Länsstyrelsen i uppdrag att bereda tillståndsansökningar för havbaserad vindkraft som kan ge länet ett tillskott på el upp mot 17,5 TWh.

Elanvändningen i Västra Götalands län uppgår idag till cirka 19 TWh per år. Den väntas dubbleras till år 2030 och kan komma att tredubblas till år 2045. Det innebär att Västra Götalands län behöver ytterligare cirka 15–20 TWh fossilfri el före år 2030. Detta för att klara nuvarande industris omställning samt kommande nyetableringar, såsom de två planerade batterifabrikerna i Mariestad och på Hisingen i Göteborg.

Poseidon och Mareld

Det pågår prövningar av två vindkraftsparker till havs i vårt län. Den ena är Posiedon som planeras byggas cirka 2,5 mil utanför kusten mellan Kungälv och Orust. Den andra är Mareld som planeras cirka 4 mil utanför kusten vid Lysekil och 3,5 mil utanför Smögen. Havsvindparken Poseidon kan rymma upp till 94 vindkraftverk och Mareld upp till 165 stycken. Vindkraftverken kommer att byggas på flytande fundament och bli mellan 340-350 meter.

I Vindbrukskollen hittar du uppgifter om både befintliga och planerade vindkraftverk.
Vindbrukskollen (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Handlingar i ärendena är offentliga och man kan mot en kostnad ta del av dem.
Diarium och allmänna handlingar | Länsstyrelsen Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Översikt för Västerhavet
Underlag för storskalig vindkraft i Västerhavet Pdf, 24.5 MB.

Denna rapport är en översikt för Västerhavet och baserar sig på befintlig kunskap. För varje planerad vindkraftsetablering krävs mer detaljerade undersökningar och utvecklade bedömningar. Rapporten är beställd av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Innehållet i rapporten står Marine Monitoring för.

Ansökan till regeringen gällande Poseidon

KonTiki Vind AB har lämnat in en ansökan till regeringen om tillstånd till uppförande och vindpark Poseidon i Södra Skagerrak och norra Kattegatt. Se kungörelsen:

Kungörelsen "Vindkraftsparken Poseidon i Västerhavet"

Här finns ansökan, miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning, karta över området och kompletteringshandlingen:

Koordinatsatt karta Pdf, 526.8 kB.

Konsoliderad villkorslista Pdf, 170 kB.

Teknisk beskrivning Pdf, 2.5 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 18.1 MB.

Poseidon ansökan KSL Pdf, 685.4 kB.

Kompletteringsyttrande Pdf, 1.6 MB.

Läsnyckel Pdf, 258.6 kB.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen bereder ärenden åt regeringen för att de ska kunna fatta beslut. Vi yttrar oss till regeringen över kompletteringsbehov och i senare skede över tillåtlighet och eventuella villkor. Vi prövar också eventuella Natura 2000-tillstånd, som är ett nätverk för att skydda och bevara biologisk mångfald inom EU. Länsstyrelsen bidrar med helhetssyn genom väl avvägda ställningstaganden, som till exempel genom att ställa krav på kompletteringar. Vi ska också utföra juridiskt korrekt handläggning och bidra med vår lyhörda expertis inom flera områden. En ledstjärna i vårt arbete är skyndsam handläggning av ärendena genom korta svarstider för internremisser för att effektivt komma framåt i ärendena.

Beslut till regeringen i början av 2024

Länsstyrelsen ska lämna över beslutsförslag till regeringen 15 januari 2024 för Poseidon och 29 mars för Mareld.

Frågor och svar

Det finns ett storskaligt behov av el i vårt län eftersom industrin ställer om till fossilfritt. Till exempel ska två nya batterifabriker byggas i Mariestad och Göteborg. Det blåser också mer till havs än på land och en vindkraftspark till havs skulle kunna motsvara en reaktor på Ringhals. Havsbaserad vindkraft bedöms kunna byggas inom en snar framtid.

För Länsstyrelsen handlar det om att ansökningar helt enkelt kommit in för havsbaserad vindkraft och därför bereder vi ansökningarna enligt gällande lagstiftning.

Det är inte Länsstyrelsen som väljer platsen utan bolagen själva som har valt att ansöka om tillstånd på de här platserna. Enligt den beslutade havsplanen för Västerhavet är det planerat för generell användning av havet där Poseidon och Mareld kan komma att ligga. Det innebär enligt havsplanen att i dessa områden har ingen särskild användning företräde.

Havsplaner - Vägledningar - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Jo, vi är väl medvetna om att vindkraftverk till havs kan ha påverkan på fåglar, fisk, däggdjur, växter och naturvärden på botten. Till exempel kan fåglars flygvägar komma att störas. Likaså kan fisket tvingas att upphöra på de platser där vindkraftsparkerna ska byggas. Kustlinjen blir också förändrad och vindkraftsparkerna kommer synas från land. Vi tar hänsyn till de negativa konsekvenserna i våra yttranden och väger dem mot fördelarna för klimatet och energiförsörjningen.

Vindkraftsparkerna kan också medföra positiva följdeffekter. Till exempel har delar av Öresundsbron blivit som konstgjorda rev för vissa arter och bidragit till ökad biologisk mångfald. Så kan det komma att bli även med fundamenten för de havsbaserade vindkraftsparkerna. Ett trålförbud kan också innebära fördelar för bottenmiljön.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss