Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Energi och klimat

Länsstyrelsen leder det regionala arbetet med energiomställningen och minskad klimatpåverkan. Vi samordnar arbetet och ger stöd till näringsliv, kommuner och myndigheter i dessa frågor. Det handlar till exempel om regional energi- och klimatstrategi, ekonomiska stöd och arenor för samverkan och kunskap.

För att vi ska uppnå uppsatta energi- och klimatmål behöver näringsliv, kommuner och myndigheter samarbeta. Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, öka takten för energieffektivisering och öka andelen förnybar energi.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Ansvarar för att tillsammans med andra aktörer ta fram regionala energi- och klimatstrategier med utgångspunkt i riksdagens energi- och klimatmål.
 • Arbetar med att förmedla kunskap, ge inspiration och fördela ekonomiska stöd för att bidra till målen.
 • Arbetar för att energi och klimat ska bli en integrerad del i alla verksamhets- och politikområden.

Energi- och klimatarbetet i länet

Vår utgångspunkt är att vi ser länets energiomställning som ett lagarbete. Många aktörer samarbetar för att minska länets och Sveriges klimatpåverkan. Länsstyrelsens roll är att:­

 • Främja, samordna och leda det regionala energi- och klimatarbetet för aktörer i regionen bland annat genom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om
 • Se till att klimat- och energimålen genomsyrar vår verksamhet, som till exempel miljöprövning och tillsyn, den lokala och regionala samhällsplaneringen och tillväxt- och infrastrukturarbetet
 • Verka för att öka produktionen av förnybar energi i länet

Länsstyrelsen arbetar med samverkan, kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte genom projekt och nätverk. Vi arbetar också med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Klimatanpassning

Energi och klimatmål

Vårt övergripande mål är att Västra Götaland ska vara en fossiloberoende region
senast 2030. År 2015 preciserades det övergripande målet genom regionala tilläggsmål som beslutats för Västra Götaland.

 • Utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 procent till år 2030 från 1990-års nivå.
 • Utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska minska med 30 procent jämfört med 2010.

De regionala tilläggsmålen har tagits fram av Länsstyrelsen i samverkan med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen.

Våra regionala tilläggsmål

De nationella målen på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vad orsakar problemen?

Klimatförändringarna beror på människans utsläpp av gaser som reflekterar
tillbaka jordens värmestrålning. Dessa värmereflekterande gaser i atmosfären
kallas växthusgaser. En stor del av gaserna är koldioxid som bildas vid
förbränning av fossila bränslen som kol, olja, torv och naturgas. Andra
växthusgaser kommer från markanvändning, djurhållning, avfallshantering,
ineffektiva vedpannor och från vissa industriprocesser.

Faktaunderlag med klimatutmaningar för Västra Götaland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling för att Västra Götaland ska nå målet om att vara en fossiloberoende region 2030.

Klimat 2030 är resultatet av en omfattande dialog med aktörer från näringsliv, kommuner, kommunalförbund, högskola, universitet med flera. Den 19 september 2017 antogs Klimat 2030 av Länsstyrelsen i Västra Götaland och regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Den fortsatta kraftsamlingen för att genomföra klimatstrategin går under namnet "Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om".

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om Länk till annan webbplats.

Strategiska vägval för Klimat 2030 Länk till annan webbplats. 

Organisationer i länet kan underteckna Klimat 2030 och bjuds in att samverka och få stöd. Exempel på pågående initiativ:

Kommunernas klimatlöften Länk till annan webbplats.

Rådet för industriomställning Länk till annan webbplats.

Samordnare som ger experthjälp inom fyra fokusområden Länk till annan webbplats.

Regionala projekt inom energi och klimat

Länsstyrelsen arbetar med energiomställningen bland annat genom de projekt vi bedriver. Nedan hittar du både pågående och avslutade projekt. Rapporter och webbsidor är en kunskapsbank inom allt från elfordon till energieffektiva storkök.

Projektet E-West pågick från hösten 2016 till slutet av 2018. E-West syftade till att påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur för elfordon i länet genom ökad samordning och kunskapsspridning. Inom projektet har två olika material tagits fram, en strategisk studie för utbyggnad av publik laddning i länet och ett vägledningsmaterial för kommuner.

I vägledningen för kommunerna  presenteras ett antal områden och arbetssätt som kan användas för att främja övergången till elfordon och utvecklingen av laddinfrastruktur. I tio korta kapitel sammanfattas områden som är viktiga för kommuner när det gäller att snabba på utbyggnaden av laddinfrastruktur. Här ingår omställning till elfordon, som en av flera lösningar för att nå en fossiloberoende fordonsflotta. Här finns information till dig som vill veta mer om:

 • Laddinfrastruktur
 • Betalningslösningar
 • Batterier
 • Bidragsmöjligheter
 • Elfordon

Vägledningen lyfter även ett antal goda exempel från kommuner och andra aktörer som arbetat för att öka tillgängligheten av laddinfrastruktur. Den innehåller också bra tips på övergången till elfordon. Vi hoppas att dessa exempel ska inspirera och leda till handling!

Elfordon och laddinfrastruktur - en vägledning för kommuner Länk till annan webbplats.

Vilka är hindren för en snabb övergång till eldrivna fordon och vad behöver göras för att undanröja dessa?

Att säkerställa tillgång till laddning i flerbostadshus samt på företag och organisationer kommer vara avgörande. Det är också viktigt med en fortsatt utbyggnad av den publika laddinfrastrukturen. Den behövs vid längre resor och för att möjliggöra yrkestrafik med eldrivna fordon.

Inom ramen för projekten Infragreen och ECOAST togs rekommendationer fram för placering av snabbladdning i Fyrbodal och Göteborg. Länsstyrelsen har nu arbetat fram rekommendationer för hela Västra Götalands län. Syftet är att erbjuda ett aktuellt planeringsunderlag som pekar ut platser som har behov av utbyggd snabbladdning. Dessutom finns förslag på principer för placering av destinationsladdare. Rapporten ger en samlad kartläggning av befintlig (utbyggd och planerad) publik laddinfrastruktur i Västra Götaland.

Laddinfrastruktur för elfordon (rapport 2017:43) Länk till annan webbplats.

Infrastruktur för snabbladdning av elfordon (rapport 2013:41) Länk till annan webbplats.

På denna sida hittar du presentationer, referat och bilder aktiviteter inom E-West.

Infrastruktur för publik laddning av elfordon i Västra Götaland

Vid seminariet den 8 november 2017 presenteras rapporten om befintlig laddinfrastruktur samt rekommendationer för fortsatt utbyggnad i Västra Götalands län.

Hela seminariet på YouTube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanfattande version på YouTube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Startkonferens för E-West

I juni 2017 gick det officiella startskottet för Länsstyrelsens projekt E-West, en fokuserad satsning för snabbare omställning till elfordon i Västra Götaland. Ett 60-tal deltagare från kommuner, akademi, näringsliv och intresseorganisationer samlades.

Västra Götaland ska vara fossiloberoende år 2030. För att nå dit måste vi snabba på utbyggnaden av laddinfrastruktur och omställningen till elfordon.

Referat från startkonferensen Pdf, 556.2 kB, öppnas i nytt fönster.Om projektet på sociala medier:

Under hösten 2015 startade Länsstyrelsen projektet företagsnätverk för energieffektivisering. Nätverken syftar till att hjälpa små och medelstora företag att arbeta strategiskt och strukturerat med energieffektivisering. Projektet finansieras av Nationella regionalfondsprogrammet.

Vilka får delta?

Små och medelstora företag med en årlig energianvändning om minst 1 GWh. 

Projektet kommer hjälpa företagen genom följande steg:

 1. Genomföra eller uppdatera sin energikartläggning som visar hur energin används inom företaget samt alla åtgärder som är möjliga för att spara energi. Projektet hjälper företagen att hitta en branschledande energikonsult samt söka medel för att finansiera kartläggningen.
 2. När en energikartläggning av hög kvalité finns så ser projektet till så att den granskas av ytterligare en energiexpert för att få en ”second opinion”.
 3. En energiexpert hjälper sedan till med att genomföra de föreslagna lönsamma åtgärderna. Vi genomför även nätverksträffar där du som företagare får träffa andra företag för att diskutera smarta åtgärder. Här ingår även besök på varandras företag.
 4. Du som företagare får stöd att söka stöd får både kartläggnings- och genomförandefasen.

Kontakta oss om du är intresserad av att gå med i ett nätverk:
Jesper Andersson
jesper.andersson@lansstyrelsen.se
010-224 44 82 


Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet riktar sig till små och medelstora företag som omfattas av miljötillsyn. Stödet innebär att tillsynsmyndigheter, i samband med miljötillsynen, stöttar företag att börja arbeta strukturerat och systematiskt med energieffektivisering. Detta sker med hjälp av ett framtaget metodstöd.

Projektet pågick från 2016 till och med 2019. Målet är att 1 500 små och medelstora företag totalt i Sverige ska arbeta systematiskt och strukturerat med att minska sin energianvändning.  

Kontakt:

Jesper Andersson
Jesper.andersson@lansstyrelsen.se
010-224 44 82

Malin Karlsson
malin.k.karlsson@lansstyrelsen.se
010-224 44 81 

Europeiska regionala utvecklingsfonden
Energimyndighetens logga

Statistik för planering och uppföljning

Länsstyrelsen tar fram energi- och klimatstatistik som kan användas för planering och uppföljning. Bland annat tar vi fram energistatistik över tillförsel, omvandling och användning av energi. Hos SMHI, i den nationella emissionsdatabasen, hittar du nationell och regional statistik för utsläpp av växthusgaser.

Nationella emissionsdatabasen på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats.

Energistatistik för varje län på Länsstyrelsernas Energi- och klimatsamordnings webbplats Länk till annan webbplats.

Vägledningar och stöd

Länsstyrelsens energi- och klimatsamordning, LEKS, driver flera utvecklingsprojekt inom energi och klimat. Inom projekten har vi tagit fram olika vägledningar och handläggarstöd, som kan hjälpa dig som arbetar med energi- och klimatfrågor inom till exempel miljöprövning, energitillsyn, översiktsplanering och jordbruk.

Här inkluderas även andra vägledningar och stöd som länsstyrelserna har tagit fram själva eller tillsammans med andra myndigheter/aktörer.

Visste du att industrin står för närmare 40 procent av Sveriges energianvändning? Det innebär att energitillsynen i miljöfarlig verksamhet har en viktig del i hur vi ska uppnå nationella miljömål. För att hjälpa dig som tillsynshandläggare har Länsstyrelsen tagit fram ett handläggarstöd för energitillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Handläggarstöd vid energitillsyn Pdf, 820.4 kB.

Handläggarstödet innehåller:

 • information om lagar inom området
 • råd för att planera, genomföra och utvärdera ett tillsynsbesök
 • grundläggande fakta om energi
 • konkreta exempel på bland annat kontrollfrågor vid tillsynsbesök.

Handläggarstödet vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare inom tillsyn och tillsynsvägledning
 • kommunernas handläggare inom tillsyn
 • verksamhetsutövare.

Kontaktperson är Ingela Höök på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Upphandlar du kurser i sparsam körning för jordbruk? För att kurser i sparsam körning ska spara både pengar och klimat behöver de uppfylla vissa minimumkrav. Här kan du ta del av riktlinjer för att veta vilka kvalitetskrav du ska ställa på kurserna. Underlaget består av en rapport och en broschyr som sammanfattar riktlinjerna.

Broschyr: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk Pdf, 1.8 MB.

Rapport: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk Pdf, 446.1 kB.

Broschyren innehåller:

 • riktlinjer för allmänna krav
 • riktlinjer för krav på innehåll och utförande
 • exempel på kursupplägg.

Underlaget vänder sig till:

 • upphandlare av kurser i sparsam körning
 • andra som kommer i kontakt med sparsam körning för jordbruk.

Kontaktperson är Aino Inkinen på Länsstyrelsen Uppsala.

Miljöprövningar är ett utmärkt tillfälle för att arbeta med energifrågor. Om vi får in energiaspekten redan i samrådsfasen kan företagens redovisningar av energianvändningen bli mer detaljerade. Det gäller både i ansökan och i miljökonsekvensbeskrivningen.

Länsstyrelsen har tagit fram en vägledning till hur energiaspekten kan inkluderas i miljöprövningar – hela vägen från samråd till beslut. Det leder förhoppningsvis till ökad energihushållning och energieffektivare verksamheter.

Vägledning – energi i miljöprövningar Pdf, 2.8 MB.

Vägledningen innehåller:

 • en genomgång av krav och bestämmelser för energiaspekter
 • förslag på energiaspekter som kan ingå i miljöprövningar
 • checklistor för energiaspekter
 • förslag på energivillkor.

Vägledningen vänder sig till:

 • verksamhetsutövare
 • länsstyrelser i samrådsfasen
 • miljöprövningsdelegationer.

Kontaktperson är Ola Lindén på Länsstyrelsen Östergötland.

Hållbar översiktsplanering handlar om att ta hänsyn till energi- och klimatfrågor redan i översiktsplaner och detaljplaner. Här har du som arbetar som planhandläggare en viktig roll, och Länsstyrelsen har därför sammanställt en vägledning som du kan använda när du granskar, reviderar eller tar fram nya översiktsplaner. Det finns även en checklista, framtagen av Länsstyrelsen i Hallands län, som kan hjälpa dig att få in energi- och klimataspekten i både översiktsplaner och detaljplaner.

Vägledning - Planera för hållbarhet Pdf, 2 MB.

Checklista för begränsad klimatpåverkan i den fysiska planeringen på RUS webbplats Länk till annan webbplats.

Underlaget innehåller:

 • information om vad som bör ingå i olika typer av översiktsplaner
 • checklista för energi- och klimatfrågor i översiktsplaner och detaljplaner.

Underlaget vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare för översiktsplaner och detaljplaner
 • kommunernas handläggare för översiktsplaner och detaljplaner.

Kontaktperson är Ylva Sardén på Länsstyrelsen Norrbotten.

Alla verksamhetsutövare har en skyldighet att hushålla med el. För att förenkla för företag och andra verksamheter som vill bli mer energieffektiva har Länsstyrelserna i samarbete ned Energimyndigheten tagit fram en rad hjälpmedel inom projekten Nätverk för energieffektivisering och Incitament för energieffektivisering. På Energimyndighetens webbplats finns dessa stöd samlade:

Guide för energieffektiva företag på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Metodstöd för energieffektivisering på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Vägledning kring energitillsyn till verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen arbetar med energieffektivisering inom bland annat det övergripande klimatarbetet och inom tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Effektiv energianvändning bidrar positivt till flera nationella miljömål och är en viktig del i arbetet med Agenda 2030.

Kontakt