• Eldningsförbud i hela Västmanlands län

  Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare.

Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jämställdhet

Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor. Vi jobbar för att hela länet ska bli jämställt.

Jämställdhet handlar om att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer. Jämställdhet är ett tydligt politiskt mål i Sverige och offentliga verksamheter ska arbeta mot att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

För de som varken identifierar sig som man eller kvinna kan en sådan uppdelning upplevas problematisk. Kön ska inte ha betydelse för enskildas möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Men i det praktiska arbetet utgör könsuppdelad statistik, kartläggningar och jämställdhetsanalyser en författningsstyrd förutsättning för att synliggöra ojämställdhet och bedriva ett effektivt förändringsarbete.

Länsstyrelsen arbetar utifrån ett så kallat intersektionellt perspektiv. Det innebär att vi försöker synliggöra hur fler maktordningar och diskrimineringsgrunder än kön (som exempelvis könsidentitet, sexualitet, etnicitet, socioekonomi eller funktionsnedsättning) är sammanflätade och kan förstärka varandra.

Ett jämställt län

Länsstyrelserna har bland annat i uppdrag att:

 • stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter på regional och lokal nivå
 • samordna, stödja och följa upp det regionala arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen
 • verka för de jämställdhetspolitiska målens genomslag i länet
 • integrera ett jämställdhetsperspektiv i Länsstyrelsens verksamhet.

Länsstyrelserna har också i uppdrag att ta fram strategier för det regionala arbetet med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering är den strategi som används för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att verksamheter i länet ska ha ett jämställdhetsperspektiv i ordinarie arbetet och i allt beslutsfattande, från att förslag tas fram till genomförande och sedan utvärdering.

Strategierna för jämställdhetsintegrering ska utgå från regionala förutsättningar. Det är också viktigt att strategierna utgår från en analys för hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och förstärker varandra, en så kallad intersektionell analys.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är en strategi som är antagen av FN, EU, riksdag och regering och är den strategi Sverige har valt. Den innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra alla offentliga organisationers kärnprocesser.

Det betyder konkret att ett jämställdhetsperspektiv ska tas i:

 • Planeringsprocessen. Vilka konsekvenser får detta beslut för kvinnor och män?
 • Budgetprocessen. Fördelas våra skattemedel likvärdigt mellan könen?
 • Genomförandeprocessen. Ges kvinnor och män samma möjligheter?
 • Uppföljningsprocessen. Blev utfallet så likvärdigt och bra som vi tänkt?

Anslut dig till länsstrategin för jämställdhetsintegrering

Anslutningen är en viljeinriktning och inget bindande. Jämställdhetsintegrering är tvärtom en strategi som handlar om att koppla jämställdhetsarbetet till respektive organisations ordinarie styrning. Vi hoppas att denna anslutning ska uppmuntra er att öka er verksamhets egen kvalitet. De som ansluter sig blir en del av ”Ett jämställt Västmanland” och får ett välkomstpaket.

Välkomstpaketet innehåller:

 • Ett digitalt klistermärke med plattformens symbol. Den får användas i er egen marknadsföring.
 • Erbjudande om att ingå i nätverk och utbyta erfarenheter med andra som arbetar aktivt för jämställdhet.
 • Inbjudan till föreläsningar och konferenser
 • Länets digitala nyhetsbrev inom jämställdhet (4 nummer/år)
 • Spridningskonferenser där vi tar del av varandras lärdomar.
 • Möjlighet att samarrangera utbildningar, föreläsningar, events inom jämställdhetsområdet.
Vilka av strategins områden kommer ni främst att fokusera på? * (obligatorisk)
Vilka av strategins områden kommer ni främst att fokusera på?


Nyhetsbrevet Ett jämställt Västmanland

Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger om året, med information om nyheter och aktiviteter kopplade till jämställdhet. Nyhetsbrevet riktar sig både till aktörer som är anslutna till strategin för jämställdhetsintegrering deltar och personer som är intresserade av vad som händer inom jämställdhetsområdet i länet och landet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev Länk till annan webbplats.

Arkiv för nyhetsbrevet Ett jämställt Västmanland

Kartläggningen färdigställdes i april 2020 och syftar till att synliggöra vikten av att arbeta jämställdhetsintegrerat i handläggningen av försörjningsärenden samt att rutinmässigt fråga klienter som uppbär försörjningsstöd huruvida det förekommer våld i relationen eller inte. Avsikten är att kartläggningen ska kunna vara ett stöd för att stärka sitt arbete med de här frågorna.

Att främja jämställdhet och motverka våld Länk till annan webbplats.

Jämställdhetspolitiska mål

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit arbetar vi efter sex nationella delmål. Delmålen är beroende av varandra. De förstärker och förutsätter varandra, och tillsammans bildar de en helhet.

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet.

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Kontakt

Social hållbarhet

Telefon: 010–224 90 00 (växel)