Jämställdhet

Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor. Vi jobbar för att hela länet ska bli jämställt.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer.

Ett jämställt län

Länsstyrelsen har i uppgift att stödja regionala aktörer i deras arbete med att göra verksamheterna jämställda. Vi arbetar med jämställdhetsfrågor utifrån regeringens nationella jämställdhetsmål, och använder den internationella strategin för jämställdhetsintegrering. Strategin går ut på att integrera och synliggöra jämställdhetsfrågor i alla verksamheter, beslut och planeringar. Strategin har vuxit fram för att motverka att jämställdhetsfrågor hamnar i skymundan för andra politiska frågor och verksamheter.

Så här arbetar vi med jämställdhet:

  • kartlägger och följer utvecklingen av jämställdhet i länet
  • skapar kunskapsunderlag, som till exempel könsuppdelad statistik
  • stödjer kommuner, myndigheter, föreningar och andra organisationer i deras jämställdhetsarbete.

Jämställdhetspolitiska mål

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit arbetar vi efter sex nationella delmål.

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Jämställdhetsrådet i Västmanland

Jämställdhetsrådet är ett samverkansorgan som ska vara en pådrivande kraft i länets jämställdhetsarbete. Organisationerna verkar gemensamt för att uppfylla regeringens jämställdhetspolitiska mål på regional nivå. Det övergripande målet för jämställdhet i länet kan bara uppnås om alla verksamheter och organisationer är med och bidrar.

Tillsammans har organisationerna i rådet stora förutsättningar att skapa en positiv utveckling och öka jämställdheten i länet. Detta sker bland annat genom att ta fram en ”Strategi för jämställdhetsintegrering 2018-2020”. Strategin förankras och beslutas i rådet.

Jämställdhetsintegrering är en strategi som är antagen av FN, EU, riksdag och regering och är den strategi Sverige har valt. Den innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra alla offentliga organisationers kärnprocesser.

Det betyder konkret att ett jämställdhetsperspektiv ska tas i:

  1. Planeringsprocessen. Vilka konsekvenser får detta beslut för kvinnor och män
  2. Budgetprocessen. Fördelas våra skattemedel likvärdigt mellan könen?
  3. Genomförandeprocessen. Ges kvinnor och män samma möjligheter?
  4. Uppföljningsprocessen. Blev utfallet så likvärdigt och bra som vi tänkt?

Jämställdhetsrådets övergripande mål

Jämställdhetsrådet har enats kring ett övergripande mål som lyder: ”Västmanland ska vara ett attraktivt län för flickor och pojkar, kvinnor och män, att bo, leva, arbeta och studera i”. Delmål håller på att utarbetas.

Framsida på jämställdhetsstrategin

Ett Jämställt Västmanland

Ett Jämställt Västmanland är samlingsnamnet på jämställdhetsrådets arbete och en webplattform där länets organisationer kan ansluta sig till länets jämställdhetsstrategi.

Läs mer på webbplatsen: http://ettjamstalltvastmanland.nulänk till annan webbplats

Kartläggningen färdigställdes i april 2020 och syftar till att synliggöra vikten av att arbeta jämställdhetsintegrerat i handläggningen av försörjningsärenden samt att rutinmässigt fråga klienter som uppbär försörjningsstöd huruvida det förekommer våld i relationen eller inte. Avsikten är att kartläggningen ska kunna vara ett stöd för att stärka sitt arbete med de här frågorna.

Att främja jämställdhet och motverka våldPDF

Kontakt

Torbjörn Messing

Särskilt sakkunnig i jämställdhet