Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Integration

Länsstyrelsen planerar och deltar i regionalt arbete med integrationsinsatser, och kan ge ekonomiska bidrag till kommuner.

Alla nyanlända personer ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Ensamkommande barn

Varje år kommer barn till Sverige för att söka asyl. De flesta anländer i sällskap med sina föräldrar men det finns även de som saknar medföljande vårdnadshavare. Dessa barn och ungdomar räknas som ensamkommande barn. Länsstyrelsen samordnar mottagandet av ensamkommande barn med fokus på att utveckla regional samverkan. Vi arbetar även för att det finns beredskap och kapacitet i kommunerna att ta emot ensamkommande barn.

Mottagande och etablering av nyanlända

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelserna har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för bosättningen av nyanlända personer.

Samhällsorientering för nyanlända

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta nyanlända personers etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen.

Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen samordnar tidiga insatser för asylsökande och följer upp organisering och genomförande av insatser på regional och lokal nivå.

Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen beslutar sedan om och betalar ut bidragen.

Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Integrationsrådet i Västmanlands län

Integrationsrådet i Västmanland utgör ett viktigt regionalt forum för samverkan på strategisk nivå. Integrationsrådet leds av Landshövdingen och består av kommunstyrelsernas ordförande, regionstyrelsens ordförande, chefer vid myndigheter i länet, näringslivsrepresentanter och företrädare för civilsamhället.

Logga Västmanlands integrationsråd

Integrationsrådet ska främja en samsyn samt öka samverkan och delaktighet kring integrationsarbetet genom att skapa en arena för att lyfta integrationsfrågorna i länet. Vägledande för arbetet är Västmanlands Integrationsstrategi 2021-2026.

Länsstyrelsen leder och är sammankallande för de regionala forumen; Integrationsrådet, Beredningsgruppen och Länsstyrelsens integrationsnätverk. Integrationsrådet verkar på strategisk nivå och behandlar samordnings- och utvecklingsfrågor som rör asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn samt andra grupper som identifierats utifrån särskilda behov. Integrationsrådet sammanträder vid fyra tillfällen per år och beslutar om prioriteringar bland målen i Integrationsstrategin.

Allt arbete inom Integrationsrådets organisation utgår från visionen och det övergripande målet och mynnar ut i aktivitetsplaner med beskrivningar av insatser och dess effekter.

För att nå de uppsatta målen i strategin krävs samhandling. Alla berörda organisationer behöver bidra i arbetet, var och en utifrån sitt ansvarsområde.

När Västmanlands Integrationsstrategi är färdigtryckt kommer du att kunna hitta den här.

Till stöd för Integrationsrådet finns Beredningsgruppen för integrationsfrågor som bereder inkomna frågor från integrationsnätverken. Beredningsgruppen kan också bereda andra frågor som är aktuella ur ett nationellt och/eller regionalt perspektiv. Integrationsnätverken är länken mellan det operativa lokala arbetet och Beredningsgruppen.

Beredningsgruppen har en bred representation från länet, både geografiskt och kompetensmässigt. Medlemmarna representerar kommuner, regionen, myndigheter och civilsamhället.

Länsstyrelsen samordnar flera integrationsnätverk i länet. Nätverken består av tjänstepersoner som arbetar med integrationsfrågor på olika sätt inom kommuner, regionen och myndigheter samt representanter från civilsamhället.

Nätverkens sammansättning och struktur varierar över tid beroende på hur mottagande av asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn förändras. Utifrån bland annat nätverken skapas fokusgrupper i enlighet med uppkomna behov och behov av insatser för att nå målen i strategin. Integrationsrådet beslutar om tillsättandet av fokusgrupper.

Sammankallande för respektive fokusgrupp beslutas när gruppen bildas och är med fördel en aktör som står nära den aktuella frågan (inte nödvändigtvis Länsstyrelsen).

Hur lever vi i Västmanlands län upp till de globala målen enligt Agenda 2030? Vilka är våra styrkor och vilka är våra utmaningar? Länsstyrelsen har tagit fram en regional nulägesanalys av Agenda 2030 i Västmanlands län som visar på läget.

Nulägesanalysen baseras på statistiska jämförelser på övergripande nivå för länets utveckling jämfört med Sverige i sin helhet samt mellan kommunerna i länet. Totalt ingår 79 indikatorer i analysen.

Nulägesanalys Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Informationsverige.se

Länsstyrelsernas gemensamma webbplats med samhällsinformation för nyanlända. Den fungerar också som ett verktyg för dig som arbetar med asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn.

Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Social hållbarhet

Telefon (växel): 010–224 90 00