Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jämlik hälsa

Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, region och andra aktörer för att skapa en god, jämlik och jämställd hälsa i länet.

Vi har även uppdrag inom många av de politikområden som har betydelse för folkhälsan, till exempel:

 • Agenda 2030
 • vålds- och brottsprevention
 • integration
 • friluftsliv
 • samhällsbyggnad
 • miljöhälsa
 • jämställdhet
 • mänskliga rättigheter.

Vi samverkar med kommunerna, Region Västmanland och andra aktörer i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Inom ramen för folkhälsouppdraget ska Länsstyrelsen genomföra en kartläggning av den regionala och lokala aktörskartan, och behov inom folkhälsoområdet. Vi planerar för att under 2023 genomföra dialoger med länets alla kommuner och på så vis få en fördjupad förståelse för pågående folkhälsoarbete och eventuella behov.

Arbete för en god, jämlik och jämställd hälsa

En god folkhälsa innebär att så många som möjligt i samhället har en bra fysisk och psykisk hälsa. Befolkningens hälsa ska också vara jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. En befolkning som är frisk och mår bra skapar bättre förutsättningar för välstånd och ökad tillväxt genom minskad sjukfrånvaro, ökad sysselsättning, högre produktivitet och minskade behov av vård och omsorg.

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är därför att utjämna skillnaderna mellan olika grupper inom en generation.

Länsstyrelsens arbete med jämlik hälsa utgår från det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken och de åtta målområden:

 1. Det tidiga livets villkor
 2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
 3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
 4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
 5. Boende och närmiljö
 6. Levnadsvanor
 7. Kontroll, inflytande och delaktighet
 8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik, regeringen Länk till annan webbplats.

Tips hur du kan arbeta systematisk och hållbart med folkhälsa

Tema folkhälsa

Folkhälsomyndigheten har samlat information om folkhälsa och vad som påverkar folkhälsan, de folkhälsopolitiska målen och lagar inom området. Du hittar också underlag för att planera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser, statistik och rapporter på tema folkhälsa.

Tema folkhälsa, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Stödstruktur för det statliga folkhälsoarbetet

Stödstrukturen ska möjliggöra systematiska och samordnade insatser mellan myndigheter med uppdrag inom andra nationella mål som har betydelse för att nå det övergripande folkhälsomålet

Stödstrukturen för det statliga folkhälsoarbetet, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete

Länsstyrelsen Stockholm har tagit fram fyra korta utbildningsfilmer som besvarar några av de vanligaste frågorna kring hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Utbildningsfilmer om hälsofrämjande och förebyggande arbete, Länsstyrelsen Stockholm

Folkhälsans utveckling i Västmanland

Region Västmanland genomför analyser och tar fram rapporter som visar invånarnas levnadsvanor och livsvillkor samt folkhälsans utveckling i länet.

Folkhälsa, Region Västmanland Länk till annan webbplats.

Kontakt

Social hållbarhet

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss