Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen samordnar länets arbete och fördelar bidrag för insatserna.

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna arbetet med tidiga insatser för asylsökande i länet. Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering. Syftet med insatserna är att underlätta etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.

Insatserna är tänkta att utföras av flera olika aktörer. Länsstyrelsens uppdrag kan sammanfattas i följande punkter:

 • Främja regional samverkan mellan berörda aktörer.
 • Samordna insatser och verka för en god geografisk spridning av insatser som når en så stor andel av målgruppen som möjligt.
 • Stödja anordnare av verksamheten i arbetet med tidiga insatser.
 • Fördela statsbidrag till verksamhet för asylsökande.
 • Följa upp organisering och genomförande av insatser samt att utbetalda bidrag används ändamålsenligt.

Rädda Barnen - Ökad självorganisering för en bättre hälsa

Riddarhyttan, Skinnskatteberg och Norberg.

Insatstid: 2021-09-21 - 2023-02-28

Insatsen syftar till att motverka passivitet, utanförskap och ohälsa för asylsökande föräldrar genom sysselsättning. Att stärka föräldrar i sin föräldraroll, sprida kunskap om det svenska samhället och arbetsmarknaden, bredda målgruppens kontaktnät. Vidare är en del av insatsen att fortsätta arbetet med att koordinera och samordna arbetet med och för asylsökande. Syftet till insatsen är även att vara en trygg punkt för familjer som flyttas från andra regioner till Västmanland, eftersom Rädda Barnen har en etablerad kontakt med många av dem från bland annat en verksamhet i Finspång.

Rädda Barnen - Föräldrar i fokus

Riddarhyttan, Skinnskatteberg och Norberg.

Insatstid: 2023-03-01 - 2023-08-31

Insatsen syftar till att utföra gruppaktiviteter baserat på barns och föräldrars önskemål såsom grillkvällar, lekar och andra aktiviteter. Vidare syftar insatsen till föräldrastöd som bygger på empowerment på gruppnivå. Insatsen syftar även till att öka nätverket för målgruppen samt ge förutsättningar för att dela utmaningar, erfarenheter och strategier mellan varandra.

IBN Rushd, studieförbund - Framtidsfabriken

Norberg och Skinnskatteberg.

Insatstid: 2022-06-01 - 2023-08-31

Insatsen syftar till att ge asylsökande tid, möjlighet, information och erfarenheter att lära sig om den svenska arbetsmarknaden. Asylsökande ska få lära sig de viktigaste faktorerna som påverkar tillgången till ett lämpligt jobb. Deltagarna i projektet kommer att få lära sig de viktigaste stegen för att skriva ett lämpligt CV, hur man går till väga för att söka jobb samt hur man som arbetstagare ska kommunicera med arbetsgivare.

ABF Västmanland - ABF Tina

Norberg.

Insatstid: 2021-08-31 - 2023-02-28

Syftet med insatsen är att lära sig om samhället genom att arbeta inom olika teman som rör allt från samhällsinformation, hur det fungerar i Sverige, hur man söker arbete till att lära sig grunderna inom svenska språket. Inom kursen får deltagarna även lära sig om hälsa, traditioner samt att de gör praktiska inslag mot hälsofrämjande aktiviteter.

RF SISU Västmanland - Inkludering av asylsökande i idrotten i Västmanland fortsättning 2022

Hela Västmanland.

Insatstid: 2023-01-01 - 2023-12-31

Syftet med insatsen är att genom fysisk aktivitet, social gemenskap och meningsfull sysselsättning, stärka asylsökandes fysiska och psykiska hälsa. Vidare är syftet att ge kunskap om idrottsrörelsen och ideella sektorns betydelse i samhället samt att etablera kontakt mellan målgruppen och länets lokala idrottsföreningar. Insatsen vill ge en möjlighet för nyanlända att utbilda de i ledarskap så att de själva kan leda aktiviteter i deras boendemiljö och på sikt leda aktiviteter i föreningen.

RFSL Västmanland - New comers

Västerås.

Insatstid: 2023-01-01­- 2023-09-30

Syftet med insatsen är att ge samhällsinformation om HBTQIA+, träna på det svenska språket som i sin tur ska leda till en grund att stå på vid ett eventuellt uppehållstillstånd. Tanken är även att asyltiden ska bli meningsfull och att den psykiska hälsan ska bibehållas med hjälp av aktiviteterna. Med hänsyn till målgruppen och vad de gått igenom finns det en tanke med praktiska övningar, det blir en möjlighet för de att träffa andra personer. Insatsens målgrupp är asylsökande HBTQIA+ personer men andra asylsökande välkomnas också.

Webbplats för dig som arbetar med asylsökande

Informationsverige.se är länsstyrelsernas webbplats med information om det svenska samhället. Här finns sidor för att gratis och enkelt börja träna svenska, material för samhällsorientering och mycket mer.

Jag arbetar med asylsökande och nyanlända på Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på flera språk och möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg.

Asylsökande och nyanlända på Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Utfärda intyg för reseersättning

Migrationsverket betalar vid behov ut ersättning för resor och/eller mobildata för deltagande i Tidiga insatser för asylsökande. Ersättningen betalas ut till deltagaren, inte till anordnaren.

För att kunna få ersättning behöver deltagaren som är asylsökande lämna ett intyg till Migrationsverket. Intyget utfärdas av den person som anordnar en aktivitet. Intyget kan utfärdas efter att deltagaren fått en bekräftad plats i aktiviteten. Observera att det bara är personer som anordnar aktiviteter som är finansierade av bidrag från Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som kan utfärda intyg.

Reseersättning för insatser som inte finansieras av Länsstyrelsen

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få ersättning för resor och mobildata av Migrationsverket. För att personen ska kunna få det deltagarintyg som behövs för att få ersättning behöver du som anordnar verksamheten ansöka om en TIA-överenskommelse hos Länsstyrelsen. Om din ansökan blir godkänd så gäller överenskommelsen i ett år. En överenskommelse kan inte tecknas retroaktivt.

Ersättning för resor och mobildata för personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande Pdf, 48.6 kB.

Följande organisationer kan ansöka om en överenskommelse:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • ideella föreningar och registrerade trossamfund.

En ansökan om överenskommelse kan godkännas för ideella föreningar och trossamfund som:

 • är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • har en ansvarig styrelse
 • bedriver sin verksamhet i Sverige
 • är självständig och demokratiskt uppbyggd
 • har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Formulär för att ansöka om överenskommelse – ideella organisationer och registrerade trossamfund Word, 50.4 kB.

Formulär för att ansöka om överenskommelse – offentliga organisationer Word, 43 kB.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg.

Skicka in formuläret och eventuella bilagor till vastmanland@lansstyrelsen.se

Kontakt

Social hållbarhet

Telefon: 010–224 90 00 (växel)