Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Vi ska arbeta för att stärka den civila sektorns roll och stödja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Insatserna ska syfta till att

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Under 2024 förfogar länsstyrelserna över 31 miljoner för fördelning.

Prioriteringar

Under 2024 prioriterar Länsstyrelsen insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagande för föräldralediga och andra personer med små barn. Särskilt fokus ligger på insatser som stödjer språkinlärning för denna målgrupp. Länsstyrelsen prioriterar även insatser som genomförs i samverkan med idéburen sektor.

Vi ser gärna att sökta insatser har kopplingar till Västmanlands integrationsstrategi.

Familjekompis Köping

Köping, Köpings kommun

Insatstid 2024-01-01 - 2024-12-31

Insatsen främjar nätverkande, språkutveckling och etablering i det svenska samhället mellan inrikesfödda och utrikesfödda genom familjekontakter. Det ger möjlighet för utrikesfödda familjer och svenska familjer att lära känna varandra.

Pappa United

Västerås, Västerås kommun.

Insatstid 2023-01-01 — 2024-06-30

Pappa United är en plattform för män att prata om föräldrarollen och maskulinitet. Plattformen verkar också för ett jämställt föräldraskap.​ Insatsen genomförs i grupp vilket ger insatsen ett utökat nätverk för deltagarna.

Språkcafé

Virsbo, Surahammars kommun.

Insatstid 2022-11-18 — 2024-09-30

Språkcafé med syfte till språkinlärning och friluftsaktiviteter i närområdet.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Ansökningsperiod 2024

  • 2024 års utlysning öppnar den 15 februari och sista dag för inlämning av ansökan är den 22 april. Länsstyrelsen kan fördela 1068 000 kronor. Medel kan i första hand beviljas för 2024 och 2025, insatser avseende 2026 kan beviljas om det bedöms särskilt angeläget.

Ansök om bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Kontakt

Social hållbarhet

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss