Aktuella vädervarningar i Västmanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Pågående och kommande arbete med förorenade områden

Information om vad som pågår just nu i arbetet med förorenade områden och vad som planeras för de kommande åren.

Pågående arbete

Inventering

I det tillsynsarbete som genomförts inom förorenade områden har fokus legat på kvalitetssäkring av EBH-stödet. Fokus har även lagts på identifiering av våra PFAS- och sedimentobjekt som varit eftersatt. Länsstyrelsen har påbörjat ett arbete för att förbättra, underlätta och kvalitetssäkra det löpande arbetet. Arbetet görs både internt och i samarbete med kommunerna.

Undersökningar och åtgärder

Inom tillsynen arbetar såväl Länsstyrelsen som kommunerna främst med de förorenade områden som kan innebära mycket stor eller stor risk för människors hälsa och miljön (riskklass 1 och 2). Kommunerna har ansvaret för tillsynen för de allra flesta av dessa objekt, medan Länsstyrelsen har en mindre andel. Andra myndigheter kan också ha ett tillsynsansvar för vissa områden. Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) har till exempel tillsynsansvaret för de områden som har förorenats av Försvarsmaktens verksamheter.

Arbetet på Länsstyrelsen i Västmanland utförs enligt tillsynslistan som uppdateras varje år. På ett antal av Länsstyrelsens tillsynsobjekt pågår eller planeras utredningar och åtgärder de närmaste åren. Dessa bekostas av företagen och verksamhetsutövarna själva.

Bidrag

Under 2024 planeras utredningar med statliga bidragsmedel vid två objekt i Västmanlands län:

  • Nedre Skärsjön
  • Skälbytippen

Utöver dessa planeras 20 verifierande fältprovtagningar på PFAS och sediment med statliga bidragsmedel att genomföras under 2024. Bidrag har även beviljats för provtagningar vid 15 sedimentobjekt år 2025.

Bidragsfinansierade åtgärder och uppföljning

Under 2024 kommer åtgärder med statlig finansiering att genomföras vid två objekt. Eventuellt kommer ytterligare ett bli aktuellt, beroende på restriktioner kring Afrikansk svinpest.

  • Område 31 och 32, Västerås kommun: En permanent vattenrening är implementerad efter genomförd schaktsanering. Därmed anses den aktiva åtgärden klar och fortsättningsvis kommer åtgärden fortlöpa i form av pumpning av förorenat vatten till dess provtagning visar att åtgärdsmålet är uppnått och pumpsaneringen kan avslutas. Bidrag är beviljat fram till 2028.
  • Sala silvergruva, Sala kommun: Projektet fortlöper enligt plan. Kommunen agerar huvudman. Arbete i styrgrupp, projektgrupp och arbete med kontrollprogram för vattnet pågår. Flera delområden är åtgärdade och projektering pågår inför åtgärder på andra. Projektet kommer att fortlöpa under programperioden och har en budget som är beviljad fram till och med år 2027.

Miljöåtgärder vid Sala Silvergruva och Pråmån, Sala kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

  • Västanfors sjöläge, Fagersta kommun: Västanfors sjöläge är ett förorenat område där sågverk och träskyddsbehandling har bedrivits historiskt. Området har även fyllts ut med slagg från järnbruksverksamhet. Fastigheten är förorenad framför allt av dioxiner men även till viss del av zink. Planerna är att schakta bort de förorenade massorna och att området därefter ska användas som parkmark för friluftsliv och rekreation. Åtgärdsarbetet planerades ursprungligen att genomföras under 2023-2024 men kommer att behöva skjutas fram på obestämd tid på grund av Jordbruksverkets restriktioner inom den smittade zonen för Afrikansk svinpest.

Bidragsfinansierade åtgärder inför bostadsbyggande

Åtgärd pågår vid ett objekt i länet.

Grönsiskan, Köpings kommun: Fastigheten är förorenad av metaller, kolväten och klorerade kolväten. Åtgärder i form av schaktning genomfördes under 2020 och 2021. Vid pågående åtgärdsarbete påträffades större mängd klorerade kolväten än förväntat. Efterbehandling i form av termisk behandling utförs under 2022-2024 för att åtgärda föroreningen. På platsen kommer sedan bostäder att uppföras dels i befintlig industribyggnad och dels i nybyggnation.

Kommande arbete

Under de närmaste åren planerar Länsstyrelsen att arbeta enligt pågående arbetssätt när det gäller EBH-stödet, intern samverkan, fysisk planering, tillsyn, tillsynsvägledning och statliga bidrag.

De mest prioriterade objekten i länet som är av riskklass 1-2 redovisas i vår prioriteringslista. En stor del av de objekt som prioriteras högst på listan hör till branscherna gruvindustrier och ytbehandling.

Inventering av PFAS-förorenade områden

PFAS (per- eller polyfluorerade ämnen) är hälso- och miljöfarligt i mycket låga halter och bryts inte ner i miljön. I många dricksvattentäkter, både yt- och grundvatten, hittas PFAS vilket kan medföra att råvattnet måste renas. Det är därför högt prioriterat att utreda och åtgärda områden som är förorenade av PFAS för att minska spridningen.

PFAS i miljön kommer i första hand från användningen av brandsläckningsskum. Förutom räddningstjänsternas brandövningsplatser finns det brandövningsplatser på flygflottiljer, flygplatser, större kemiindustrier och raffinaderier. Vid petrokemisk industri finns ofta fasta installationer med släckskum. Avfallsanläggningar, inklusive deponier, och avloppsreningsverk är också källor till PFAS.

Länsstyrelsen prioriterar att PFAS ska utredas och åtgärdas vid dessa verksamheter och följer regeringsuppdraget Stärkt samordning och vägledning om PFAS-förorenade områden.

Regeringsuppdraget Stärkt samordning och vägledning om PFAS-förorenade områden, Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Inventering av sediment

Sediment är en viktig del i det akvatiska ekosystemet eftersom de utgör habitat för bottenlevande växter och djur. Föroreningar som ansamlats i sediment är ett hot mot vattenmiljön och de organismer som lever där och kan även sprida sig vidare i näringskedjan till fiskätande djur och människor.

Under senare år har förorenade sediment uppmärksammats bland annat genom regeringsuppdraget om förorenade sediment, kallat SESAM. Naturvårdsverket har tillsammans med Sveriges geologiska undersökning, Sveriges geotekniska institut, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna fått i uppdrag av regeringen att förbättra kunskapen om förorenade sediment i sjöar, vattendrag och kustområden.

Pågående och kommande tillsynsvägledning

Länsstyrelsens arbete med tillsynsvägledning sker utifrån en treårig tillsynsvägledningsplan. I arbetet med tillsynsvägledning ingår att ge råd och stöd till kommunerna. Detta i syfte att möjliggöra att uppnå miljöbalkens mål. I arbetet ingår också att samordna arbetet med tillsyn och informationsförsörjning i länet. Länsstyrelsens aktiviteter för tillsynsvägledning utgår från den nationella miniminivån och Mälarlänens, Dalarna och Gotlands tillsynsvägledningscykel. Ett urval av aktiviteterna beskrivs i tabellen. För en mer detaljerad bild kan du ta del av Länsstyrelsens treåriga tillsynsvägledningsplan.

Länsstyrelsens aktiviteter för tillsynsvägledning

Aktivitet

Beskrivning

Tidsplan

Handläggarträffar

Möte med kommunernas handläggare som arbetar med förorenade områden.

1-2 gånger per år

Rådgivning

Tillsynsrådgivning sker löpande med kommunernas handläggare via telefonsamtal och mejl.

Löpande

Kommundialog

Tillsynsvägledning med kommunens handläggare och chefer.

2 kommuner per år samt vid behov

GRUF

Grundläggande utbildning om förorenade områden.

1 gång var tredje år

Mälarlänsutbildningen (MLU)

Mälarlänen, Dalarna och Gotlands län genomför en utbildning för kommunernas inspektörer som arbetar med förorenade områden med rullande värdskap.

1 gång per år

Riktade temautbildningsinsatser

Riktade utbildningsinsatser sker vid behov och utifrån TVL-cykeln.

Löpande enligt TVL-cykeln


Kontakt

Enheten för miljöskydd

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss