• Eldningsförbud i hela Västmanlands län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare.

Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Pågående och kommande arbete med förorenade områden

Information om vad som pågår just nu i arbetet med förorenade områden och vad som planeras för de kommande åren.

Pågående arbete

Inventering

I det tillsynsarbete som genomförts inom förorenade områden har fokus legat på kvalitetssäkring av EBH-stödet. Fokus har även lagts identifiering av våra PFAS -och sediment objekt som har varit eftersatt. Länsstyrelsen har påbörjat ett arbete för att förbättra, underlätta och kvalitetssäkra det löpande arbetet. Arbetet görs både internt och i samarbete med kommunerna.

Undersökningar och utredningar

Inom tillsynen arbetar såväl Länsstyrelsen som kommunerna främst med de förorenade områden som kan innebära mycket stor eller stor risk för människors hälsa och miljön (riskklass 1 och 2). Kommunerna har tillsynsansvaret för de allra flesta av dessa objekt, medan Länsstyrelsen har en mindre andel. Andra myndigheter kan också ha ett tillsynsansvar för vissa områden, exempelvis har Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) tillsynsansvaret för de områden som har förorenats av Försvarsmaktens verksamheter. Arbetet på Länsstyrelsen i Västmanland utförs enligt tillsynslistan som uppdateras varje år. På ett antal av Länsstyrelsens tillsynsobjekt pågår eller planeras utredningar de närmaste åren. Dessa bekostas av företagen och verksamhetsutövarna själva.

Bidrag

Under 2023 genomförs utredningar med statliga bidragsmedel vid tre objekt i Västmanlands län:

  • Bålsjöverksområdets silvergruva, Norbergs kommun. Bidragsmedel har sökts för en huvudstudie som kommer pågå 2022 och 2023.
  • Nedre Skärsjön.
  • Thorshammar.

Bidragsfinansierade åtgärder och uppföljning

Under 2023 genomförs åtgärder med statlig finansiering vid två objekt.

Område 31 och 32, Västerås kommun: En permanent vattenrening är implementerad efter genomförd schaktsanering. Därmed anses den aktiva åtgärden klar och fortsättningsvis kommer åtgärden fortlöpa i form av pumpning av förorenat vatten till dess provtagning visar att åtgärdsmålet är uppnått och pumpsaneringen kan avslutas. Bidrag är beviljat fram till 2028.

Sala silvergruva, Sala kommun: Projektet fortlöper enligt plan. Kommunen agerar huvudman. Arbete i styrgrupp, projektgrupp och arbete med kontrollprogram för vattnet pågår. Flera delområden är åtgärdade och projektering pågår inför åtgärder på andra. Projektet kommer att fortlöpa under programperioden och har en budget som är beviljad fram till och med år 2027.

Miljöåtgärder vid Sala Silvergruva och Pråmån, Sala kommun Länk till annan webbplats.

Bidragsfinansierade åtgärder inför bostadsbyggande

Åtgärd pågår vid ett objekt i länet.

Grönsiskan, Köpings kommun: Fastigheten är förorenad av metaller, kolväten och klorerade kolväten. Åtgärder i form av schaktning genomfördes under 2020 och 2021. Vid pågående åtgärdsarbete påträffades större mängd klorerade kolväten än förväntat. Efterbehandling i form av termisk behandling utförs under 2022-2023 för att åtgärda föroreningen. På platsen kommer sedan bostäder att uppföras dels i befintlig industribyggnad och dels i nybyggnation.

Kommande arbete

Under de närmaste åren planerar Länsstyrelsen att arbeta enligt pågående arbetssätt när det gäller EBH-stödet, intern samverkan, fysisk planering, tillsyn, tillsynsvägledning och statliga bidrag.

De mest prioriterade objekten i länet som är av riskklass 1-2 redovisas i vår prioriteringslista. En stor del av de objekt som prioriteras högst på listan hör till branscherna gruvindustrier och ytbehandling.

PFAS

Länsstyrelsen planerar för vidare arbete gällande kartläggning och spridningen av PFAS i Västmanlands län. PFAS är en stor grupp högfluorerade, mycket långlivade och vissa giftiga föreningar med stor spridning i samhället. Arbete med PFAS är högt prioriterat för flera myndigheter i Sverige och regeringsuppdraget RUPFO finns för arbetet.

Förorenade sediment

Ett nationellt pilotprojekt pågår för närvarande (RUFS) som kommer att medföra ökad kunskap och nya arbetssätt/metoder för att kunna hantera de förorenade sedimentområden som utgör störst risk för miljön och människors hälsa. Vad resultatet av detta arbete innebär för de befintliga organisatoriska förutsättningarna är i nuläget oklart.

Länsstyrelsen avser att fortsätta stötta kommunerna i deras inventerings- och åtgärdsarbete och även fortsätta samverka med Länsstyrelserna i Mälardalen, Dalarna och Gotland (Mälsam-samarbetet ) gällande utbildningsinsatser med mera.

Pågående och kommande tillsynsvägledning

Länsstyrelsens arbete med tillsynsvägledning sker utifrån en treårig tillsynsvägledningsplan. I arbetet med tillsynsvägledning ingår att ge råd och stöd till kommunerna. Detta i syfte att möjliggöra att uppnå miljöbalkens mål. I arbetet ingår också att samordna arbetet med tillsyn och informationsförsörjning i länet. Länsstyrelsens aktiviteter för tillsynsvägledning utgår från den nationella miniminivån och Mälarlänens, Dalarna och Gotlands tillsynsvägledningscykel. Ett urval av aktiviteterna beskrivs i tabellen. För en mer detaljerad bild kan du ta del av Länsstyrelsens treåriga tillsynsvägledningsplan.

Länsstyrelsens aktiviteter för tillsynsvägledning

Aktivitet

Beskrivning

Tidsplan

Handläggarträffar

Möte med kommunernas handläggare som arbetar med förorenade områden.

1-2 gånger per år

Rådgivning

Tillsynsrådgivning sker löpande med kommunernas handläggare via telefonsamtal och mejl.

Löpande

Kommundialog

Tillsynsvägledning med kommunens handläggare och chefer.

2 kommuner per år samt vid behov

GRUF

Grundläggande utbildning om förorenade områden.

1 gång var tredje år

Mälarlänsutbildningen (MLU)

Mälarlänen, Dalarna och Gotlands län genomför en utbildning för kommunernas inspektörer som arbetar med förorenade områden med rullande värdskap.

1 gång per år

Riktade temautbildningsinsatser

Riktade utbildningsinsatser sker vid behov och utifrån TVL-cykeln.

Löpande enligt TVL-cykeln


Kontakt

Enheten för miljöskydd