Genomfört arbete med förorenade områden

Information om redan genomfört arbete i länet, exempelvis om vilka efterbehandlingsåtgärder som har genomförts.

Identifiering

I Västmanlands län finns det 2580 objekt som är potentiellt eller konstaterat förorenade, dessa finns inlagda i EBH-stödet. Objekten innefattar både miljöfarliga verksamheter som är nedlagda och de som är i drift.

Av alla objekt är det ca 1500 objekt som endast har identifierats, det vill säga att de endast lokaliserats till en plats men inte riskklassats individuellt. Av dessa är det 249 objekt som bör riskklassas då branschklassen visar på en hög risk för riskklass 1 eller 2.

Inventering

I början på 2000-talet påbörjade Länsstyrelsen en storskalig inventering av nedlagda verksamheter som kunde ha orsakat föroreningsskador. Detta pågick i cirka 15 år och är idag i princip avslutat.

Undersökningar och utredningar

Länsstyrelsen söker och fördelar statliga bidrag till utredningar och undersökningar av områden som kan vara förorenade där betalningsansvarig saknas. I de fall inte Länsstyrelsen själv genomför de inledande undersökningarna är kommunen oftast huvudman och handlar upp undersökningarna. I vissa fall kan Sveriges Geologiska Undersökning agera huvudman. Naturvårdsverket kan lämna bidrag för dessa undersökningar och utredningar.

Åtgärder

I Västmanlands län inriktades arbetet tidigt på att hitta de förorenade områdena i länet och sedan åtgärda dem År 2024 finns det 138 förorenade områden som delvis eller helt har sanerats. Majoriteten av dessa saneringar har finansierats i privat regi.

De områden som har åtgärdat eller delåtgärdats med hjälp av statliga medel inom Västmanlands län är:

  • Snickerifabrik i Valstalund
  • Fd Kolbäcks Värmebehandlings AB
  • Surahammars kemiska tvätt
  • Kolbäcks Metallfabrik, tekniska Hårdkrom
  • Sand Såg och Kvarn
  • Kristina 4:264 och Kristina 4:273.

Kontakt

Enheten för miljöskydd

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss