Förorenade områden

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. Länsstyrelsen samordnar länets arbete med förorenade områden, och stödjer till exempel kommunen i tillsynsarbetet.

Platser som är så förorenade att de kan riskera att skada eller skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön kallas förorenade områden. Ett förorenat område kan vara ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning.

Orsaken till föroreningarna kan kopplas till tidigare och nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Ibland kallas ett förorenat område även för föroreningsskada, det är i praktiken samma sak. Reglerna om förorenade områden finns i miljöbalkens 10:e kapitel.

Förorenade områden i Västmanlands län

I Västmanlands län finns lite över 2500 identifierade potentiellt förorenade områden. Arbetet med förorenade områden följer vanligtvis en process från identifiering till inventering, undersökning och åtgärd. De allra flesta objekt som har inventerats har fått en riskklass, som fungerar som en prioritering av vilka områden som har störst risker för människor och/eller miljö. Det finns fyra riskklasser, 1-4 där 1 innebär mycket stor risk och 4 liten risk.

Kommunerna och Länsstyrelsen prioriterar arbetet med förorenade områden utifrån objektens riskklass. I dagsläget arbetar vi främst med de områden som har riskklass 1 och 2.

Länsstyrelsen tar varje år fram en prioriteringslista med de mest prioriterade förorenade områdena i länet. Prioriteringslistan ingår i det regionala programmet för avhjälpande av föroreningsskador som är ett treårigt program vilken beskriver Länsstyrelsens arbete med förorenade områden. Programmet består tre delar och finns i länken nedan:

 1. Mål, bakgrund, strategi och organisation
 2. Lägesredovisning och insatser under året
 3. Program för de närmaste tre åren med prioriteringslistan

Regionalt program för avhjälpande av föroreningsskador 2020-2022PDF

Kartor och databaser över förorenade områden

EBH-kartan – karta över förorenade områden

Använd kartan över förorenade områden (EBH-kartan) för att se var det finns misstänkt eller konstaterade förorenade områden i mark, grundvatten, ytvatten, sediment och byggnader. I kartan får du information om förorenade områdens riskklassning, vilken typ av bransch som är eller har varit aktiv i områdena samt antal fastigheter som berörs.

Kartan hämtar information från Länsstyrelsernas nationella databas EBH-stödet, där alla områden som identifierats har registrerats. De allra flesta områden som kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av Länsstyrelsen eller kommunen. Databasen används för att bevara information från utredningar och åtgärder som har ägt rum områdena.

Lämna uppgifter som kommun till EBH-stödet

Kommunen ska lämna uppgifter till Länsstyrelsen om exempelvis genomförda inventeringar, utredningar eller åtgärder för registrering i EBH-stödet.

Begära utdrag från EBH-kartan (databasen EBH-stödet)

Om du vill få mer information om specifika objekt i kartan kan du begära ett utdrag från länsstyrelsen. Det går även att begära ut uppgifter om specifika fastigheter genom att kontakta oss.

Det är viktigt att du får med följande uppgifter när du gör en begäran

 • fastighetsbeteckning eller ID-nummer (se information i kartan)
 • kommun
 • skriv ”Utdrag ur EBH-stödet” i ämnesraden.

Skicka din begäran med e-post till vastmanland@lansstyrelsen.se.

WMS-tjänst och shapefiler

Du som behöver tillgång till WMS-tjänster och nedladdningsbara shape-filer för förorenade områden kan använda länsstyrelsernas Geodatakatalog.

Vem gör vad med förorenade områden?

Länsstyrelsens arbete med förorenade områden:

 • Utövar tillsyn och vägleder kommunerna i sin tillsyn över förorenade områden.
 • Samordnar arbetet med förorenade områden i länet, planerar, prioriterar och följer upp.
 • Vidareförmedlar statliga bidrag för undersökning och sanering till en kommunal eller annan huvudman.
 • Granskar hur kommunerna beaktar förorenade områden i den fysiska planeringen

Kommunens arbete med förorenade områden:

 • Utövar tillsyn över förorenade områden.
 • Utför lokal planering, prioritering och uppföljning i kommunen.
 • Inventerar pågående miljöfarliga verksamheter eller andra förorenade områden som kommunen har tillsyn över.
 • Kan agera huvudman för undersökning och sanering med statliga bidrag.
 • Beaktar förorenade områden i den fysiska planeringen.
 • Kan vara ansvarig för undersökning och sanering till följd av den verksamhet som kommunen själv bedriver eller har bedrivit.

Mer information om huvudmannaskap vid efterbehandling av förorenade områden finns i vår broschyr.

Rapporten Huvudman – efterbehandling av förorenade områdenPDF

Tillsynsvägledning för förorenade områden

På EBH-portalen finns övergripande vägledande material om förorenade områden.

EBH-portalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsens tillsynsvägledning kan till exempel innebära:

 • kommunbesök
 • utbildningsdagar
 • vägledningsmaterial via webben
 • vägledning via telefon eller e-post.

Dokument om miniminivå för Länsstyrelsens tillsynsvägledning för förorenade områdenlänk till annan webbplats

Regional tillsynsvägledning

Länsstyrelsen i Västmanlands län har ett nära samarbete med övriga länsstyrelser i Mälarregionen (Örebro, Södermanland, Uppsala, Stockholm samt Dalarna och Gotland). Tillsammans anordnas utbildningsinsatser för kommunala miljöinspektörer som arbetar med förorenade områden. Insatserna planeras långsiktigt och följer den så kallade tillsynsvägledningscykeln (TVL-cykeln).

Cykeln är treårig och är uppbyggd i tre block utifrån den process som efterbehandlingsarbetet av förorenade områden ofta har:

Illustration över tillsynsvägledningscykeln med tre cirklar för de olika åren i cykeln sammankopplade med pilar. I cirklarna står temat för respektive år: år 1 initiering, år 2 undersökning och år 3 åtgärder.

Tillsynsvägledningscykeln med de tre olika blocken som tagits fram av länsstyrelserna i Mälarlänen samt Dalarna och Gotland.

År 1: Initiering - föroreningsskada och ansvarsutredning

År 2: Utredning - undersökning och riskbedömning

År 3: Åtgärd - åtgärdsutredning, riskvärdering, åtgärd och efterkontroll

Om du upptäcker en förorening

Om du upptäcker en förorening i marken, vattnet eller i en byggnad ska du skyndsamt anmäla föroreningen till din tillsynsmyndighet. Det är du som äger eller använder en fastighet som ska anmäla om du upptäcker en förorening.

Länsstyrelsen tar emot anmälningar om föroreningar som har påträffats vid ett av Länsstyrelsens tillsynsobjekt.

Anmäla upptäckt förorening

Anmäl den upptäckta föroreningen via e-tjänsten i de fall som Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Se till att du har tillgång till kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning och uppgifter om föroreningen innan du anmäler.

Kontakt

Miljöskyddsfunktionen

Avdelningen för miljö