Miljöövervakning

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu.

Länsstyrelsen övervakar länets miljö

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen, för att upptäcka nya hot mot miljön och för att fungera som referensmaterial för andra typer av miljöstudier.

Det är Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten som är huvudansvariga för miljöövervakningen i Sverige. En del av miljöövervakningen i länet gör Länsstyrelsen på uppdrag av dessa myndigheter. Ibland gör vi detta genom samverkan, där Länsstyrelsen förtätar de nationella undersökningarna, i tid eller i rum.

En del av miljöövervakningen i länet gör vi för att särskilt studera regionala miljöfrågor. Vi väljer att undersöka de frågor som är viktiga just i vårt län.

Alla länsstyrelser har ett program för sin miljöövervakning som gäller mellan åren 2021-2026.

Prioriterad miljöövervakning

Inom den regionala miljöövervakningen har vi prioriterat övervakning av olika biologiska parametrar, vattenkemisk provtagning i övergödda sjöar och referensobjekt samt naturvärdesbedömningar av limniska miljöer.

Program för regional miljöövervakning i Västmanlands län 2015-2020PDF

Mälarens vattenvårdsförbund

Förbundet bedriver miljöövervakning av Mälaren och tar fram underlagsmaterial om tillståndet i vattenmiljön.

Läs mer om miljöövervakningen i Mälarenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Översiktlig beskrivning om vad som ingår i den regionala miljöövervakningen i länet

Läs mer under respektive delprogram under Djur och växter.

Djur och växter i olika landskapstyper, som odlingslandskap, skog, sötvatten och våtmarker, ingår i den regionala miljöövervakningen. Vissa arter eller artgrupper övervakas för att de är hotade eller sällsynta och bevarandet av dem är viktigt. Ofta ligger fokus inom miljöövervakningen på arter som kan användas som mått på förändringar i miljön, så kallade indikatorer.

Läs mer om de olika delprogrammen som Länsstyrelsen driver, där djur- och växtarter står i fokus.

Fåglar finns med inom miljöövervakningen av flera skäl. Ett skäl är att de kan användas som indikatorer på tillståndet i miljön. För sex av våra sexton svenska miljömål finns indikatorer som är baserade på fågeldata. Ett exempel är indikatorn Häckande fåglar i odlingslandskapet, inom miljömålet Ett rikt odlingslandskap.

Läs mer om indikatorer på den nationella miljömålsportalenlänk till annan webbplats

Ett annat skäl är att information om viktiga häckplatser för fåglar är ett underlag i samhällsplanering och naturvårdsarbete. Vissa fågelarter övervakas också för att de i sig är särskilt skyddsvärda, eller omdiskuterade, till exempel havsörn och storskarv.

Inom den regionala miljöövervakningen i Västmanlands län bedrivs två delprogram som gäller fåglar. Det mest omfattande av de två är häckfågeltaxeringen som årligen räknar förekomsten av häckande fåglar på ett trettiotal rutter fördelade över länet. Inventeringarna görs i alla typer av naturmiljöer på land. De pågår från mars till och med juni och görs både nattetid och tidig morgon av ett tjugotal inventerare från länet.

Resultaten från inventeringarna samlas på Lunds universitet, med motsvarande data från resten av landet, och utvärderingar görs årligen i nationella årsrapporter.

De Nationella årsrapporterna för Svensk fågeltaxering på Lunds Universitets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen sammanställer och utvärderar data med regionalt fokus med längre intervall. Den senaste rapporten är från år 2018.

Länsstyrelsens rapport Fåglar som mått på miljön i Västmanlands län  öppnas i nytt fönster   

Det andra delprogrammet är Insjöfåglar och omfattar båtburna inventeringar i Mälaren och Hjälmaren, som är de två största sjöarna som berör länet. Här är det fågelskären som är i fokus, det vill säga de små öar där det häckar trutar, måsar eller tärnor samt storskarv. Fågelskärsinventeringarna görs växelvis i Mälaren och Hjälmaren, en sjö varje år, och är ett samarbete mellan länsstyrelserna i berörda län och vattenvårdsförbundet i respektive sjö. Resultaten publiceras i årliga rapporter från ett samordnande län, och utvärderas ibland tillsammans med motsvarande data från Vänern och Vättern.

 Länsstyrelsernas rapport Hjälmarens fågelskär år 2017PDF

Länsstyrelsernas rapport Fågelskär i Mälaren år 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsernas rapport Storskarven i Mälaren - utveckling av beståndet 2004-2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dagfjärilar finns med inom miljöövervakningen eftersom de snabbt svarar på ändrade miljöförhållanden. Därför kan ökningar eller minskningar i antal hos olika fjärilsarter kopplas till förändringar i till exempel markanvändning eller klimat. Data från dagfjärilsövervakningen ger underlag till indikatorn Gräsmarksfjärilar, som används för att följa upp miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Läs mer om indikatorer på den nationella miljömålsportalenlänk till annan webbplats

De flesta dagfjärilar är lätta att artbestämma och flyger i vackert väder, därför är de särskilt lämpliga att inventera för frivilliga naturintresserade. De frivilliga fjärilsövervakarna räknar alla dagfjärilar som visar sig på utvalda så kallade punkter och slingor vid flera tillfällen varje år. Metoderna finns närmare beskrivna på Svensk Dagfjärilsövervaknings webbplats.

Svensk Dagfjärilsövervaknings webbplatslänk till annan webbplats

Detta delprogram följer utvecklingen hos dagfjärilsfaunan i olika landskapstyper, för att få en uppfattning om eventuella långsiktiga förändringar i de olika arternas antal och utbredning. I Västmanlands län har dagfjärilsövervakning pågått sedan år 2009. Sedan år 2015 görs dessutom en speciell insats med ett stort antal punkter inom det område som drabbades av den stora skogsbranden sommaren år 2014. I Hälleskogen undersöker vi hur fjärilsfaunan utvecklar sig vartefter vegetationen kommer tillbaka.

Resultaten från hela övervakningen skickas varje år till Svensk Dagfjärils-övervakning vid Lunds universitet, som analyserar data från hela landet och sammanställer årliga nationella rapporter. Den senaste rapporten är från år 2015.

Rapporten från Svensk Dagfjärilsövervakning från år 2015 länk till annan webbplats

Nationella datavärdar

Vi rapporterar våra resultat från miljöövervakningen till de så kallade nationella datavärdarna. I och med detta blir data från miljöövervakningen i hela Sverige tillgängliga för alla som är intresserade.

Miljöövervakningsdata på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Miljöövervakning Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt