Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Länsstyrelsen ger stöd, råd, samordnar, följer upp och utvärderar kommunernas tillsyn. Detta kallas för tillsynsvägledning.

Länsstyrelsen vägleder kommunerna i den tillsyn de gör enligt miljöbalken. Tillsynsvägledningen finns till för att tillsynen ska vara lika i hela landet, för att den ska vara effektiv och för att uppfylla miljöbalkens syfte.

Länsstyrelsen har en plan för tillsynsvägledningen. Planen gäller i tre år och ses över vid behov, men minst en gång varje år.

Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län för åren 2019–2021

För år 2019 är tillsynsvägledningen detaljplanerad, medan för år 2020 och år 2021 finns det endast övergripande riktlinjer.

Planen består av två delar:

 • bakgrund, strategi och prioriteringsgrunder
 • planerad tillsynsvägledning för åren 2019–2021

Länsstyrelsens rapport - Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län 2019 - 2021 Pdf, 408.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsens tillsynsvägledning

Länsstyrelsens tillsynsvägledning består av tre delar:

 • stöd och rådgivning
 • samordning
 • uppföljning och utvärdering.

Stöd och rådgivning

Stöd och rådgivning ger vi genom att besvara frågor, skapa nätverk för olika tillsynsfrågor, ordna utbildningar och samverkansträffar för att utbyta erfarenheter.

Samordning

Det finns samverkansgrupper för att diskuteras aktuella frågor och bedömningsgrunder. Tillsammans med kommunerna genomför vi gemensamma projekt inom tillsyn. Vi arbetar också för att förebygga miljöbrott tillsammans med polis, åklagare och kommuner.

Uppföljning och utvärdering

Länsstyrelsen följer upp och utvärderar kommunernas arbete med tillsyn. Vi granskar om kommunerna uppfyller de lagkrav som finns. Vi kan till exempel skicka ut enkäter och göra besök hos miljö- och hälsoskyddskontoren.

Inom vilka områden ger Länsstyrelsen tillsynsvägledning till kommunerna?

Länsstyrelsen ger tillsynsvägledning enligt miljöbalken inom bland annat följande områden:

 • områdesskydd
 • strandskydd
 • vattenskydd
 • miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • enskilda avlopp
 • förorenade områden
 • kemikalier
 • avfall
 • buller
 • energi.

Länsprojektet Effektivare bostadstillsyn

Under 2019 genomförde Länsstyrelsen i Västmanlands län ett länsgemensamt projekt om handläggning av bostadsklagomål. I projektet deltog, utöver Länsstyrelsen, hälsoskyddsinspektörer från fyra av länets kommuner.

I projektet har handläggningsstöd för klagomål gällande röklukt, ventilation (självdrag och mekanisk frånluft) samt fukt och mikrobiell påväxt tagits fram.

Effektivare bostadstillsyn - ett länsprojekt om att utreda bostadsklagomål Länk till annan webbplats.

Andra myndigheter som ger tillsynsvägledning

 • Naturvårdsverket
 • Svenska kraftnät
 • Boverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Kemikalieinspektionen
 • Läkemedelsverket
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Riksantikvarieämbetet
 • Skogsstyrelsen
 • Socialstyrelsen
 • Statens energimyndighet
 • Statens jordbruksverk
 • Strålsäkerhetsmyndigheten.

Kontakt