Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk

Under de kommande 20 åren ska de flesta av Sveriges vattenkraftverk och regleringsdammar få moderna miljövillkor genom prövning i mark- och miljödomstol. Länsstyrelsen har i uppdrag att samverka med bland annat dig som äger ett vattenkraftverk för att hitta lösningar som kommer leda till största möjliga nytta för vattenmiljön.

Regional samverkansprocess

Regeringen har delat in landets vattendrag i prövningsgrupper och beslutat om en tidsplan för när de olika prövningsgruppernas verksamheter senast ska ha lämnat in sina ansökningar till domstol. Länsstyrelsen kommer bjuda in verksamhetsutövare och andra relevanta aktörer till regionala samverkansprocesser utifrån prövningsgrupperna.

Huvudfokus för samverkansprocesserna är att hitta lösningar som kan leda till största möjliga nytta för vattenmiljön inklusive Natura 2000-värden och skyddade arter. Samtidigt ska vi behålla en effektiv tillgång till vattenkraftsel i hela Sverige och ta nödvändig hänsyn till kulturmiljön.

Syftet med den regionala samverkansprocessen är att

  • bedöma de miljö- och reglermässiga sambanden och hur olika åtgärder påverkar varandra inom vattendragets avrinningsområde
  • bidra till en ökad samsyn mellan myndigheter och verksamhetsutövare om vilka åtgärder som behöver göras
  • ta fram ett samlat underlag av till exempel miljö-, natur, kultur- och energivärden, som också kan vara ett av underlagen inför de enskilda prövningarna och som gör det lättare för verksamhetsutövarna att ta fram sina ansökningar
  • bedöma behovet av och bidra med underlag till översyn av bevarandeplaner, statusklassificeringar och gällande miljökvalitetsnormer
  • underlätta prövningarna i mark- och miljödomstolen
  • möjliggöra uppföljning av genomförandet av den nationella planen och visa på eventuella behov av ändringar i planen.

Den regionala samverkansprocessen hanterar de verksamheter som omfattas av den nationella planen. Om det finns verksamheter som inte omfattas av planen, men som samtidigt har stor betydelse för att förbättra förhållandena i vattenmiljön, kan Länsstyrelsen avgöra från fall till fall hur dessa verksamheter bäst ska hanteras.

Processen ersätter inte vattenmyndigheternas arbete med kartläggning, påverkansanalys, statusklassificering, och beslut om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram.

Varför ska vattenkraftverk och regleringsdammar prövas?

Den 1 januari 2019 infördes ändringar i miljöbalken som innebär att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor genom att prövas mot kraven i miljöbalken. Syftet är att uppnå de nationella energi- och miljömålen.

Prövningsgrupper i länet

Länsstyrelsen i Västmanlands län ansvarar för att bjuda in till samverkan för fyra prövningsgrupper:

  • Svartån till Mälaren
  • Hedströmmen (inklusive Köpingsån)
  • Nedre Kolbäcksån
  • Nedre Arbogaån.

Karta över prövningsgrupperna med tidsplan Pdf, 297.2 kB.

Under 2022 pågår samverkan för prövningsgrupperna för Svartån, Sagån, Hedströmmen och Köpingsån.

Länsstyrelsen i Västmanlands län deltar även i samverkan för Sagåns prövningsgrupp som samordnas av Länsstyrelsen i Uppsala län. Det beror på att Länsstyrelsen i Uppsala har tillsynen på vattenkraftverken i Sagån.

Till dig som äger ett vattenkraftverk

Innehåll i ansökan

På mark- och miljödomstolarnas webbplats finns information om vad en ansökan om moderna miljövillkor ska innehålla:

Moderna miljövillkor - Nationella planen på Sveriges domstolars webbplats Länk till annan webbplats.

När du anmält dig till nationella planen

Du som anmält dig till den nationella planen kan oftast fortsätta att driva ditt vattenkraftverk tills det prövas. Du kan söka ersättning för en del av kostnaderna för prövning, åtgärder och för produktionsförluster från Vattenkraftens miljöfond.

Vattenkraftens miljöfond Länk till annan webbplats.

Kontakt