Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk

Under de kommande 20 åren ska de flesta av Sveriges vattenkraftverk och regleringsdammar få moderna miljövillkor genom prövning i mark- och miljödomstol. Länsstyrelsen har i uppdrag att samverka med bland annat dig som äger ett vattenkraftverk för att hitta lösningar som kommer leda till största möjliga nytta för vattenmiljön.

Regional samverkansprocess

Regeringen har delat in landets vattendrag i prövningsgrupper och beslutat om en tidsplan för när de olika prövningsgruppernas verksamheter senast ska ha lämnat in sina ansökningar till domstol. Länsstyrelsen kommer bjuda in verksamhetsutövare och andra relevanta aktörer till regionala samverkansprocesser utifrån prövningsgrupperna.

Huvudfokus för samverkansprocesserna är att hitta lösningar som kan leda till största möjliga nytta för vattenmiljön inklusive Natura 2000-värden och skyddade arter. Samtidigt ska vi behålla en effektiv tillgång till vattenkraftsel i hela Sverige och ta nödvändig hänsyn till kulturmiljön.

Syftet med den regionala samverkansprocessen är att

  • bedöma de miljö- och reglermässiga sambanden och hur olika åtgärder påverkar varandra inom vattendragets avrinningsområde
  • bidra till en ökad samsyn mellan myndigheter och verksamhetsutövare om vilka åtgärder som behöver göras
  • ta fram ett samlat underlag av till exempel miljö-, natur, kultur- och energivärden, som också kan vara ett av underlagen inför de enskilda prövningarna och som gör det lättare för verksamhetsutövarna att ta fram sina ansökningar
  • bedöma behovet av och bidra med underlag till översyn av bevarandeplaner, statusklassificeringar och gällande miljökvalitetsnormer
  • underlätta prövningarna i mark- och miljödomstolen
  • möjliggöra uppföljning av genomförandet av den nationella planen och visa på eventuella behov av ändringar i planen.

Den regionala samverkansprocessen hanterar de verksamheter som omfattas av den nationella planen. Om det finns verksamheter som inte omfattas av planen, men som samtidigt har stor betydelse för att förbättra förhållandena i vattenmiljön, kan Länsstyrelsen avgöra från fall till fall hur dessa verksamheter bäst ska hanteras.

Processen ersätter inte vattenmyndigheternas arbete med kartläggning, påverkansanalys, statusklassificering, och beslut om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram.

Prövningsgrupper i länet

Länsstyrelsen i Västmanlands län har huvudansvar för samverkansprocessen i följande prövningsgrupper.

Karta över prövningsgrupperna med tidsplan för ansökan om prövning Pdf, 418 kB.

Ansökan för anläggningarna i Svartån ska ha inkommit till mark- och miljödomstolen senast 1 september 2024. Prövningsgruppens ID är 61_12.

Här hittar du dokument som rör samverkansprocessen. Fler dokument kommer att tillkomma, allt eftersom arbetet i prövningsgruppen går framåt.

Nulägesbeskrivning över Svartåns vattensystem Länk till annan webbplats.

Ansökan för anläggningarna i Hedströmmen (inklusive Köpingsån) ska ha inkommit till mark- och miljödomstolen senast 1 september 2025. Prövningsgruppens ID är 61_9.

När dokument som rör samverkansprocessen är färdigställda kommer du att hitta dem här.

Ansökan för anläggningarna i Nedre Kolbäcksån ska ha inkommit till mark- och miljödomstolen senast 1 september 2027. Prövningsgruppens ID är 61_10.

När dokument som rör samverkansprocessen är färdigställda kommer du att hitta dem här.

Ansökan för anläggningarna i Nedre Arbogaån ska ha inkommit till mark- och miljödomstolen senast 1 februari 2035. Prövningsgruppens ID är 61_5.

När dokument som rör samverkansprocessen är färdigställda kommer du att hitta dem här.

Länsstyrelsen i Västmanlands län deltar även i samverkan för Sagåns prövningsgrupp som samordnas av Länsstyrelsen i Uppsala län. Det beror på att Länsstyrelsen i Uppsala har tillsynen på vattenkraftverken i Sagån.

Samverkan för Sagåns prövningsgrupp, Länsstyrelsen Uppsala Öppnas i nytt fönster.

Till dig som äger ett vattenkraftverk

Innehåll i ansökan

På mark- och miljödomstolarnas webbplats finns information om vad en ansökan om moderna miljövillkor ska innehålla:

Moderna miljövillkor - Nationella planen, Sveriges domstolar Länk till annan webbplats.

När du anmält dig till nationella planen

Du som anmält dig till den nationella planen kan oftast fortsätta att driva ditt vattenkraftverk tills det prövas. Du kan söka ersättning för en del av kostnaderna för prövning, åtgärder och för produktionsförluster från Vattenkraftens miljöfond.

Webbplatsen Vattenkraftens miljöfond Länk till annan webbplats.

Varför ska vattenkraftverk och regleringsdammar prövas?

Den 1 januari 2019 infördes ändringar i miljöbalken som innebär att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor genom att prövas mot kraven i miljöbalken. Syftet är att uppnå de nationella energi- och miljömålen.

Kontakt

Avdelningen för natur och miljö

Telefon: 010-224 90 00

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss