• Eldningsförbud i hela Västmanlands län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare.

Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Restaurering av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen samarbetar med andra aktörer i arbetet med att restaurera sjöar och vattendrag, för att återställa vattenmiljöer som har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. Vi betalar bland annat ut bidrag till åtgärder och tar fram åtgärdsplaner.

Naturmiljön i en stor del av landets sjöar och vattendrag har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. Flottningsverksamheten, utbyggnad av dammar och vattenkraftverk, rensningar, utdikningar och sjösänkningar är exempel på storskaliga fysiska ingrepp i våra vattenmiljöer.

I mindre vattendrag är det vanligt att fellagda vägtrummor samt rester av gamla såg- och kvarndammar innebär vandringshinder. Påverkan innebär kraftigt försämrade förutsättningar för djur och växter som lever i och i anslutning till vattnet. Den fysiska påverkan bedöms idag vara den främsta orsaken till att vi inte når våra miljömål och miljökvalitetsnormer för landets sjöar och vattendrag. Påverkan har även försämrat fisket i många av landets vatten.

Restaurering av vatten i Västmanland

Många av länets vatten är påverkade av rensning, vandringshinder och reglering. Målet med att restaurera vattendrag och sjöar är att få tillbaka fungerande ekosystem med en naturlig fauna och flora.

Restaureringsåtgärder i Västmanlands län

Behovet av restaureringsåtgärder är omfattande i länets vattendrag. De åtgärder som prioriteras högst är att återskapa fria vandringsvägar genom att åtgärda vandringshinder, återskapa naturliga bottnar samt säkerställa minimiflöde och helst en naturvårdsanpassad (årstidsvarierad) reglering. För att bedöma vilka åtgärder som behövs är det lämpligt att göra en biotopkartering, det vill säga fotvandra längs vattendraget och bedöma påverkan på både vattenmiljön och dess närmiljö.

Mänskliga aktiviteter i och kring sjöar och vattendrag påverkar våra vattenmiljöer på flera sätt:

Rensning och omgrävningar

Många åar och bäckar har påverkats genom rensningar och omgrävningar, som lett till en mer likartad botten där få arter trivs. Vattenflödet ökar när vattendrag rensas. Det leder till ökad sedimenttransport och risk för både mycket höga och mycket låga flöden.

Vandringshinder

Dammar vid kraftverk, i sjöutlopp eller regleringsdammar samt vägtrummor är exempel på strukturer som kan utgöra hinder för vattenlevande organismer med behov av att röra sig fritt i vattnet. Bland annat påverkas många fiskarter negativt.

Skogsbruk

Skogsbruk vid vatten kan påverka bland annat vattenkemin och vattentemperaturen negativt. Om träd vid vatten avverkas försämras skuggningen och temperaturen stiger. Det blir även brist på död ved i vatten. Dessa förändringar är till stor nackdel för bland annat öring men även många olika arter av bottenfauna.

Försurning

Många av våra vatten är försurade, vilket har lett till att många arter försvunnit. Kalkningsåtgärder säkerställer vattenkvalitén, men ofta behövs även åtgärder av vandringshinder för att arter ska kunna komma tillbaka till dessa vattenmiljöer.

Samverkan för restaurering av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen arbetar med restaurering av sjöar och vattendrag tillsammans med mark- och fiskrättsägare, intresseorganisationer, kommuner, myndigheter och andra intressenter. Syftet är att med gemensamma krafter återställa vattenmiljöerna till ett mer naturligt tillstånd vilket skapar förutsättningar för det naturliga växt- och djurlivet att återhämta sig. Restaurering är även en viktig del av fiskevården.

Länsstyrelsen bedriver arbetet på många olika sätt, bland annat genom att betala ut bidrag till åtgärder, genomföra åtgärder, inventera och ta fram åtgärdsplaner, bedriva tillsyn och förelägga om återställning eller miljöanpassning.

Kontakt