Skyfallsliknande regn i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Älgförvaltning och jaktområden

Länet är indelat i älgförvaltningsområden för en långsiktig och hållbar förvaltning av älgstammen. Förvaltningsområdena är i sin tur indelade i olika typer av jaktområden. På den här sidan hittar du information om olika jaktområden och, hur du registrerar och ändrar älgskötsel- och licensområden.

Förvaltningsområden och förvaltningsgrupper

Länsstyrelsen ansvarar för avvägningen mellan de olika samhällsintressen som berörs av älgförvaltningen och att nationella mål uppnås. Samtidigt tar vi hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. I varje län finns övergripande riktlinjer för älgförvaltningen. Riktlinjerna beslutas av länets viltförvaltningsdelegation och fungerar som stöd och vägledning för länets älgförvaltningsområden.

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Ett älgförvaltningsområde leds av en älgförvaltningsgrupp. Inom varje område ansvarar älgförvaltningsgruppen för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen. Länsstyrelsen ansvarar för att godkänna älgförvaltningsplaner och för att fastställa älgskötselplaner.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att:

  • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde
  • granska älgskötselområdenas skötselplaner
  • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
  • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Västmanland är indelat i tre älgförvaltningsområden

  • Älgförvaltningsområde 1: Fagersta - Möklinta
  • Älgförvaltningsområde 2: Gunnilbo
  • Älgförvaltningsområde 3: Kungsör

Karta över älgförvaltningsområden i Västmanlands län, pdf Pdf, 2.2 MB.

Övergripande riktlinjer för förvaltning av älg Västmanlands län 2020-2023, pdf Länk till annan webbplats.

Älgförvaltningsområde 1 Fagersta-Möklinta

Ordförande: Elisabet Pettersson, Västerfärnebo för Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

Ledamöter:

Lennart Westerdahl, Västerfärnebo för Mellanskog

Markus Grenestam, Borensberg för Sveaskog

Lars Skoog, Möklinta för Svenska Jägareförbundet (SJF)

Tobias Söderström, Skultuna för Svenska Jägareförbundet (SJF)

Michael Carlsson, Salbohed för Svenska Jägareförbundet (SJF)

Älgförvaltningsområde 2 Gunnilbo

Ordförande: Markus Grenestam, Borensberg för Sveaskog

Ledamöter:

Jonas Hellström, Köping för Mellanskog

Mikael Erikxon, Köping för Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

Claes Johansson, Köping för Svenska Jägareförbundet (SJF)

Stig-Olov Jansson, Fagersta för Svenska Jägareförbundet (SJF)

Kjell Andersson, Skinnskatteberg för Jägarnas Riksförbund (JRF)

Älgförvaltningsområde 3 Kungsör

Ordförande: Johnas Rundgren, Västerås för Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

Ledamöter:

Klas Gustavsson, Stora Sundby för Mellanskog

Carl Klingberg, Saltsjöbaden för Östra Svealands Jordägareförening (ÖSJ)

Jörgen Croona Stora Sundby för Svenska Jägareförbundet (SJF)

Claes Johansson, Köping för Svenska Jägareförbundet (SJF)

Ingvar G Wahlström, Västerås för Jägarnas Riksförbund (JRF)

Tre olika typer av jaktområden

Älgjakt kan bedrivas inom tre olika typer av områden:

  • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
  • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
  • jakt på oregistrerad mark.

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området i en skötselplan. Skötselplanen tar de själva fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Skötselplanen granskas av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Att vara med i ett älgskötselområde är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Ett licensområde ska vara så stort att det ska gå att skjuta av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

I Västmanlands län brukar beslut om tilldelning till licensområdena komma i början på juli, förutom de år när förvaltningsgruppen tar fram en ny förvaltningsplan. Då kan beslutet komma i slutet på augusti.

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgkalvar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar.

I Västmanlands län är jakt efter älgkalv tillåten på oregistrerad mark alltid tillåten under fem dagar, mellan den 8 oktober och 12 oktober.

Ansök om att registrera ett nytt jaktområde

Du kan ansöka om att bilda ett nytt älgskötselområde eller licensområde. För att kunna bilda ett älgjaktområde ska området ligga inom samma älgförvaltningsområde.

Bilda älgskötselområde

För att få bilda ett älgskötselområde ska du kunna fälla minst tio vuxna älgar per år över tid. Ett älgskötselområde ska också vara i princip sammanhängande och omfatta i huvudsak samma älgstam.

Bilda licensområde

Ett licensområde ska vara av sådan karaktär att det är lämpat för älgjakt. Ett licensområde måste också vara tillräckligt stort för att kunna fälla minst en älgkalv om året. Vilken storlek ett licensområde minst behöver vara styrs av älgförvaltningsplanen för älgförvaltningsområdet där det området är placerat som du ansöker om.

Din ansökan om registrering av nytt jaktområde ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 januari inför det kommande jaktåret. Avgiften för ansökan är 2 300 kronor som du betalar i samband med ansökan.

Ansök om ändring av registrerat jaktområde

Om du vill lägga till eller ta bort fastigheter i ett befintligt älgskötselområde eller licensområde gör du en ansökan om ändring.

Du som är företrädare för ett redan registrerat område kan ansöka om ändring i vår e-tjänst eller på en blankett. Fördelen med att använda e-tjänsten är att du ser ditt befintliga registrerade jaktområde och du behöver inte skicka in ett separat avtal mellan älgjaktsområdet och jakträttshavaren. I e-tjänsten kan du markera i en interaktiv karta vilken eller vilka fastigheter som ska läggas till eller tas bort och beräkna landarealer.

Din ansökan om ändring ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 januari inför det kommande jaktåret. Avgiften för ansökan är 2 300 kronor som du betalar i samband med ansökan.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss