Älgjakt

Du måste alltid rapportera fälld älg till Länsstyrelsen. Du behöver också ha koll på jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål för älgförvaltningen får genomslag i länet. Det är även Länsstyrelsen som beslutar hur många älgar som får fällas i licensområden. Hur många älgar som får fällas beror bland annat på älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och hur mycket rovdjur som finns i länet.

Älgtjur på en äng med en stor sten och skog bakom

Jakttider i Västmanlands län

Från och med jaktåret 2021/2022 har Västmanlands län en fast jakttid mellan den 8 oktober och 31 januari för älgskötselområden och licensområden.

Jakt efter älgkalv på oregistrerad mark pågår alltid under fem dagar, mellan den 8 oktober och 12 oktober.

Älg får bara jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under den sista timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra bland annat i vår älgportal Älgdata. Du behöver också:

 • Rapportera fällda djur inom 14 dagar från de har fällts.
 • Slutrapportera jakten i Älgdata.
 • Betala fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Rapportera fälld älg

Du kan rapportera in fälld älg i bland annat vår älgportal Älgdata eller i systemen Viltdata, Jaktrapport och WeHunt.

Slutrapportera i Älgdata

När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare för ett älgjaktområde snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du alltid i Älgdata oavsett om du rapporterat fällda älgar i annat system. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Har du fällt en otjänlig älg?

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Då behöver du inte betala fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

I Västmanlands län är följande personer utsedda som viltkasserare

Fagersta – Möklinta älgförvaltningsområde: Michael Carlsson 070-541 80 86

Gunnilbo älgförvaltningsområde: Stig-Olov Jansson 070-799 03 98, Göran Hedqvist 070-362 97 07

Kungsörs älgförvaltningsområde: Mikael Pettersson 070–666 24 54

Blankett anmälan om helt eller delvis kasserad älg Pdf, 924.3 kB.

Chronic wasting disease (CWD) är en prionsjukdom som spridits bland hjortdjur i Nordamerika sedan 1960-talet. Sjukdomen, som också kallas avmagringssjuka, har även påvisats hos vildren, älg och kronhjort i Norge, och hos älg i Finland. Samtliga påvisade fall på älg och kronhjort har hitintills varit på äldre djur. I Sverige upptäcktes den första gången i våras hos två 16-åriga älgkor i Norrbotten.

Det finns olika varianter av sjukdomen. Fallen hos äldre älgar och kronhjort kan vara spontant uppkomna. Om det stämmer så kan den här varianten förväntas förekomma hos äldre hjortdjur oavsett vilket land de befinner sig i. Den variant som upptäckts på vildren i Norge verkar istället vara smittsam och liknar mer den variant av sjukdomen som sedan tidigare beskrivits från Nordamerika. Sjukdomen förefaller att inte drabba människa, men smittriskerna är inte helt utredda. Myndigheterna rekommenderar därför att man inte äter djur som bär på CWD.

Sjukdomen övervakas i två steg

 1. En generell övervakning av sjuka och självdöda hjortdjur 2018-2021 på nationell nivå i hela landet enligt EUs rekommendationer och
 2. en intensivare utökad provtagning på normalskjuten älg och slaktad ren (rådjur i förekommande fall) 2019 i Norrbotten i det älgskötselområde där de två fallen hittades i våren 2019. Särskild information om denna provtagning har spridits i det aktuella älgskötselområdet.

Nationell övervakning av CWD under 2018-2021

För att förstå vilken variant av CWD vi har i Sverige behövs mer kunskap om sjukdomens förekomst. För att få in den nödvändiga informationen behöver SVA hjälp med provtagning. De djurarter som ska provtas är rådjur, kronhjort och älg. Provtagningen inriktas på:

 • självdöda djur
 • sjuka djur
 • trafikdödade djur
 • normaljagade djur som kasseras vid uppslaktning pga sjukdomstecken
 • endast djur över ett års ålder ska provtas
 • Vid avlivning ska djuret skjutas i halsen – inte i huvudet
 • om du sänder in prover kan du begära ersättning. Du kan få 300 kr per prov. Mer information om ersättning finns på Jordbruksverkets webbplats.

Övervakningen av avmagringssjuka (CWD) hos hjortdjur på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Instruktion om CWD-provtagning Länk till annan webbplats.

Instruktion för eftersöksjägare Länk till annan webbplats.

På SVA:s webbplats finns generell information om CWD och detaljerad information om CWD-övervakningen i Sverige.

Information om CWD Länk till annan webbplats.

CWD-övervakningen Länk till annan webbplats.

Älgvårdsfonden

Avgifterna för fällda älgar och registreringsavgifter bildar en älgvårdsfond i varje län. Pengarna i Älgvårdsfonden används bland annat till länsstyrelsens administration och älgförvaltningsgruppernas arbete.

Kontakt

Viltförvaltning

Avdelningen för naturvård

Telefon 010-224 90 00 (växel)